Språktrening Rett Hjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
Mange kommuner har ikke tilsatt eller har tilgang på logoped for språktrening med voksne. Noen pasienter får dermed ikke den nødvendige språktrening hjemlet i ?Opplæringsloven? da tilbud ikke kan etableres. Et manglende tilbud resulterer i institusjonsopphold for språktrening, noe som fører til høye kostnader for samfunnet og personlig belastninger for pasienten og pårørende i form av unødig reising. Den tiden som medgår til dette kunne ha vært benyttet til regelmessig og hyppigere språktrening i pasientens hjemmemiljø. Forskning viser at hyppig oppfølging og trening i de første 12 månedene er avgjørende faktorer når det gjelder gjenhenting av språk etter skader og ulykker.

PROSJEKTETS BETYDNING
Der et lokalt behandlingstilbud for denne pasientgruppen mangler vil prosjektet legge til rette for denne behandlingen gjennom bruk av elektroniske medier. Prosjektet vil bidra til den kontinuitet i behandlingen som er viktig for gjenhenting av språk. En vellykket gjennomføring av prosjektet vil danne grunnlag for utarbeidelse av et implementerings- og forskningsprosjekt.

FORMÅL
Formålet med prosjektet er å øke behandlingshyppigheten på den språktreningen som tilbys etter hjerneslag eller traume etter at pasienten sendes til hjemkommunen.

MÅL
Prosjektet skal utvikle og tilpasse løsninger for desentralisert språktrening via inntil tre forskjellige elektroniske medier:Språktrening via videokonferanse

PC-basert språktrening

Internett-basert trening (e-læring)

Løsningene skal utprøves som terapikonsept for desentralisert behandling av pasienter med behov for språk-, stemme- og artikulasjonstrening.

Evaluering av resultatene skal gi svar på om de ulike konseptene kan anbefales tatt i bruk, og/eller kan inngå i en større studie.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er mennesker med afasi, stemme- og/eller artikulasjonsvansker som etter sykdom/traumatisk hodeskade har krav på trening med logoped etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten.

GJENNOMFØRING
Gjennomføringen av behandlingene vil være basert på tilrettelegging for og utprøving av ulike pedagogiske og tekniske tilnærminger. Både bruk av videokonferanse, PC-baserte treningsverktøy og e-læring samt utvikling av program for egentrening vil bli gjennomført.

Språktrening ved hjelp av videokonferanse
Inntil tre pasienter vil få tilbud om videokonferansebasert språktrening. Det vil tilrettelegges for bruk av pedagogiske hjelpemidler på videokonferanse, og evaluering og tilpassing av disse vil bli gjennomført fortløpende.

PC-basert språktrening
Prosjektet vil prøve ut og evaluere et treningsprogram basert på bruk av PC for inntil to pasienter. Det vil bli plassert en PC hjemme hos pasientene og disse vil bli koblet sammen med PC hos logoped. Treningsprogrammet på pasientenes PC vil kunne fjernstyres av logoped, og logopeden kan dermed selektere hva de sammen skal jobbe med. Programmet kan også benyttes til egentrening i periodene mellom treningene med logoped.

Internett-basert trening ? e-læring
Det vil bli vurdert om eksisterende PC-baserte treningsprogram kan omarbeides eller videreutvikles til en type e-læringsprogram og utprøves på inntil to pasienter. Treningsprogram blir vurdert designet oppgaveorientert med for eksempel bruk av audiovisuelle effekter for riktige eller gale svar.

EVALUERING
Evalueringen skal gi svar på om videokonferanse, PC-basert og Web-basert språktrening kan anbefales implementert, samt inngå i en større studie. For å få innsikt i deltakernes erfaringer, både styrker og svakheter med teknologiene i kombinasjon med opplevd nytte av språktreningene, er det valgt å intervjue deltakerne. Det vil bli utarbeidet intervjuguider tilpasset pasienter og deltakende helsepersonell. I tillegg vil prosjektgruppen utarbeide loggskjema som skal bidra til å systematisere de tekniske erfaringene fortløpende under gjennomføringene.

FREMDRIFTSPLAN
Prosjektet har en varighet på ett år.

Måned 1-2: Kartlegge eksisterende løsninger

Utarbeide evalueringsprotokoller
Måned 3-6: Utvelgelse av pasienter og valg av metoder

Gjennomføring av trening
Måned 10-12:Evaluerings- og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0017.pdf

Sluttrapportsammendrag

Formålet med prosjektet «Språktrening rett hjem» har vært å utprøve og evaluere om telemedisin og videokonferanse potensielt kan øke behandlingshyppigheten på språktreningen personer med afasi får etter utskrivelse fra sykehus. I tillegg skulle behovet for e-læring innen afasi, for pasienter, pårørende og helsepersonell evalueres. Fire pasienter deltok i prosjektet. Alle hadde afasi av lett til moderat vanskelighetsgrad. Pasientene hadde noe erfaring med bruk av data, men ingen hadde erfaring med bruk av videokonferanse.

Vi prøvde to typer for språktrening, og pasientene fikk språktrening som ble gitt over en periode på tre uker. Prosjektets erfaringer viser at språktrening hjem til pasienten via videokonferanse kan være et godt tilbud. Pasientene slipper reise, og kan få bedre kontinuitet i opplæringen, samtidig som bruk av fjernstyringsprogram åpner for variert og tilpasset språktrening. Noen problemer og vansker som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås er detaljert beskrevet her.

De viktigste anbefalingene for videre telemedisinsk språktrening er: god informasjon på forhånd til pasienter og pårørende, mulighet for fjernstyring av pasientens PC, videobildet bør vise pasientens hode og overkropp og det bør etableres en sjekkliste for tilrettelegging av fysisk miljø før hver språktreningstime. Bruk av telemedisinsk språktrening for afasirammede kan være særlig velegnet i videre oppfølging i kommunal helsetjeneste spesielt ved lange geografiske avstander, og i overgangsfasen etter utskrivelse fra sykehus.

Pilot- prosjektet «Språktrening rett hjem» gir et godt utgangspunkt for et eventuelt fremtidig telemedisintilbud for pasienter med afasi, og for studier i større skala.

Prosjektleder/forsker

Erlend Bønes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Språktrening Rett Hjem
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Beløp Bevilget
2011: kr 794 000
Startdato
02.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet