Sprenge noen grenser, sette noen grenser

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Til tross for gode medisinske behandlingsmuligheter, finnes det mange unge lungesyke som sliter med å mestre hverdagen og som har problemer med å delta i arbeid og utdanning. Rehabilitering for unge mennesker må ha en organisering og form som er tilpasset den livsfase de er i. Dette prosjektet vil prøve ut en rehabiliteringsmodell med grundig kartlegging av de unges egne ressurser, men med et kortere institusjonsopphold, større fokus på arbeid og utdanning samt et utvidet samarbeid med førstelinjetjenesten.
Mål:
* Å utvikle en fleksibel og funksjonell modell for rehabilitering av unge voksne (18-30 år) – i samarbeid med brukere/brukerorganisasjoner, primærhelsetjeneste og det øvrige helse- og velferdsapparat.
* Å gjøre rehabiliteringstilbudet (mål, innhold og form) kjent for aktuelle brukere
* Å få mer kunnskap om arbeids- og utdanningssituasjonen for unge med kronisk lungesykdom
Målgruppe:
Unge mennesker med kronisk lungesykdom i alderen 18-30 år som har behov for rehabilitering.
Gjennomføring:
Prosjektet vil ha tre hovedsatsningsområder i tråd med hovedmålene; utvikling av en ny rehabiliteringsmodell, informasjon og markedsføring, samt kartlegging av arbeids- og utdanningssituasjonen til unge voksne som tidligere har vært på Glittreklinikken.
Fagpersonell fra klinikken, representanter fra kommunale tjenester og noen unge brukere utvikler en modell som prøves ut over en ett-års periode. Tidligere erfaringer fra arbeidet med unge lungesyke ved Glittreklinikken vil være sentrale, men både innhold og form vil justeres i forhold til målene i prosjektet.
En foreløpig arbeidsskisse tar utgangspunkt i:
* èn ukes startopphold på Glittreklinikken (utredning, identifisere behov for samhandling)
* 3-6 mnd rehabiliteringsfase i hjemmemiljøet (med en rehabiliteringsplan)
* èn ukes sluttopphold ved Glittreklinikken (evaluering, veien videre)
Det nye tilbudet må kommuniseres til brukere gjennom primærhelsetjeneste, brukerorganisasjoner, Nettverksgruppa for Ung Helse, NAV, utdanningssystemet mm. Informasjonen kan spres gjennom internettsider, sosiale medier som facebook, annonser, kurs og konferanser, brosjyrer, informasjonsskriv og artikler/tidsskrifter.
For å få mer kunnskap om arbeids- og utdanningssituasjonen til unge med kronisk lungesykdom vil det bli søkt om tillatelse til å gå inn i tidligere journaler for å hente ut anonyme data. Disse vil bearbeides statistisk med enkle opptellinger og frekvensfordelinger.
Betydning:
Tilbudet skal bidra til at flere unge voksne med kronisk lungesykdom mestrer hverdagen og deltar på viktige arenaer som arbeid og utdanning. Tilbudet skal også bidra til å utvikle samhandlingen mellom Glittreklinikken og førstelinjentjenestens helse- og velferdsapparat, og være et bidrag i utviklingen av likeverdige rehabiliteringstilbud for mennesker med kronisk lungesykdom.
Framdriftsplan:
Våren 2011: Jobbe med kartlegging, planlegging, forberedelser, informasjon og markedsføring, samt etablere prosjektorganisasjon og få godkjent prosjektplaner.
Fra mai/juni 2011 og ut våren 2012: Pasientinntak, dokumentasjon, informasjon go markedsføring.
Høsten 2012: Evaluering og rapportering
Søkt beløp hvert år:
Prosjektet har et totalbudsjett på 825 600 kroner første år, og 544 000 kroner andre år. det søkes om 450 000 kroner fra Helse og Rehabilitering for 2011 og 350 000 kroner for 2012. Resten søkes finansiert gjennom omstillingsmidler fra helsedirektoratet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0144.pdf

Sluttrapportsammendrag

Når det i dag ikke eksisterer en helhetlig kobling mellom rehabilitering, utdanning og arbeid, er det vanskelig for unge voksne å passe inn i et rehabiliteringsforløp. Glittreklinikken har hatt et toårig utviklingsprosjekt knyttet til personer med kronisk lungesykdom i alderen 18 til 30 år. Prosjektets mandat var å utvikle, prøve ut og evaluere en rehabiliteringsmodell som hadde større fleksibilitet enn ordinært institusjonsopphold på fire uker, større fokus på utdanning og arbeid, og et utvidet samarbeid med primærhelsetjenesten og det øvrige helse- og velferdsapparatet. Rehabiliteringsprogrammet gikk over totalt fjorten uker. Deltakerne fikk et startopphold ved Glittreklinikken på én uke, deretter en rehabiliteringsperiode i hjemmemiljøet på tre måneder, etterfulgt av et oppfølgingsopphold ved klinikken på én uke. Deltakerne fikk telefonoppfølging etter to måneders rehabilitering i hjemmemiljøet og tre måneder etter endt rehabilitering. Deltakerne fikk tildelt en koordinator i kommunen. Individuell plan var et viktig verktøy i samhandlingen omkring rehabiliteringsprosessen. Deltakerne var tydelige på at tilbudet om to korte institusjonsopphold kombinert med aktivisering i hjemmemiljøet var det som var mest positivt med modellen. Deltakerne var opptatt av rask utredning og opplæring, slik at de raskt kunne komme tilbake til hverdagen. Spesielt de som var under utdanning var klare på at de ikke hadde søkt om et fire ukers rehabiliteringsopphold. Fravær oppleves ofte som viktigere enn selve karakterene. Rehabiliteringstilbudet ga positive resultater i form av økt tro på egen mestring, økt fysisk og mental helsetilstand, økt sykdomskontroll og reduksjon i antall konsultasjoner hos fastlege. Resultatene forsterkes tre måneder etter endt rehabilitering. Resultatene kan tyde på at tilbudet bidrar til at flere kommer tilbake i arbeid. Glittreklinikken bør tilby unge rehabilitering der utdanning og arbeid er i hovedfokus – kartlegging av arbeidsevne, arbeidskartlegging, betydning av miljøfaktorer, optimalisering av medisinsk behandling, trening og opplæring. Vi anbefaler klinikken å legge til rette for delte rehabiliteringsopphold kombinert med tett oppfølging i brukernes nærmiljø. Brukerne bør få tilbud om en koordinator i kommunen, med relevant utdanning og erfaring fra arbeid med målgruppen. Nedre aldersgrense for deltakelse bør senkes fra 18 år til 16 år, og man bør vurdere å gjøre tilbudet uavhengig av diagnose.

Prosjektleder/forsker

Frederik Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Sprenge noen grenser, sette noen grenser
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2011: kr 450 000, 2012: kr 350 000
Startdato
01.08.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet