Stasjonshaven – den gode opplevelsen

Søknadssammendrag

Barnas Stasjon Teie ønsker å nyttiggjøre seg potensialet i uteområdet på Teie torg 1, ved å skape en Teaterplass for begeistring og utelek, samt en lukket Stasjonshave for sosialt samvær, sansning og lek. Barnas Stasjon er en viktig forebyggende og helsefremmende arena, hvor småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år tilbringer mye tid. Det ville være en stor fordel å kunne bruke noe av denne tiden ute, da all forskning viser at det er viktig å stimulere småbarnsfamilier til uteaktivitet. Vår målsetting er å fremme de gode opplevelsene ved å kunne møte familiene på en mer helhetlig måte, samt å stimulere til å fremme psykisk og fysisk helse gjennom uteaktivitet og utelek. Helsestasjonen som en av våre viktigste samarbeidspartnere uttaler følgende:
Helsestasjonen bidrar til rekruttering inn i Barnas stasjon, og det er godt å ha noe å tilby familiene. Som helsestasjon er vi opptatt av at tilbudene skal være tilrettelagt og støtte opp under en helsefremmende livsstil. En forbedring av utearealene på Barnas stasjon Teie vil etter vårt syn bidra til dette. Et uteareal som kan benyttes av familiene som besøker Barnas stasjon vil invitere til aktivitet, ikke bare stillesittende aktiviteter som gjøres innendørs. I tillegg vil et innbydende uteareal fremme trivsel både hos barn og voksne. Hilde Formo, ledende helsesøster.
I tillegg har brukerne ved Barnas Stasjon ytret ønske om at utearealet tilrettelegges for barna. De ansatte ser også et behov for dette, både av sikkerhetsmessige grunner men først og fremst fordi det gir stasjonen større rom med mulighet for et bredere og mer helhetlig tilbud til familiene.
I den lukkede Stasjonshaven ønsker vi å sette opp lekeapparater som sklie, huske og klatrestativ samt å lage ulike sansestasjoner rundt omkring i haven. Haven vil beplantes med duftende planter og prydbusker samt frukt og bærbusker som vi kan knytte ulik aktivitet til (høsting, sylting, baking etc). Videre ønsker vi å lage en grillplass med et stort langbord, slik at noen av våre familiemiddager kan avholdes ute når været er fint. På teaterplassen ønsker vi å tilrettelegge for teater, da vi i vår frivillighetsbase har personer med stor kompetanse på dette. Dette er tenkt brukt både terapeutisk samt til lek og underholdning. På teaterplassen vil det også etableres et snekkerverksted for barn og foreldre. Også her har vi tilgang på kompetanse. Videre vil vi tegne inn paradiser, tilrettelegge for ulik ballaktivitet og egen sykkel, kjørevei med skilt. Dette gjør stedet innbydende og lystbetont å komme til som barn.
Nasjonalforeningen for folkehelse viser til forskning som fremhever foreldrene som de viktigste rollemodellene for barns aktivitetsnivå.

Som forebyggende arena for sårbare småbarnsfamilier mener vi at fokus på aktivitet og utetid er viktig, da begge er faktorer som styrker både voksne og barns psykiske og fysiske helse. Helsedirektoratet viser også til forskning som sier at aktivitet, lek og det å være ute fremmer psykisk helse og skaper roligere barn, samt at lek og uteaktivitet fremmer utviklingen av hjernen og bidrar positivt på motorisk utvikling.


Uteaktivitet er viktig for familiene i tiden de er på Barnas Stasjon men også noe som familiene vil kunne ta med seg hjem. Det å tilføre gode opplevelser, styrke nettverk samtidig som de voksne får veiledning i forhold til det som er vanskelig i voksenrollen er av stor betydning, og med sees inn et større bilde hvor forebygging igjen gir inntjening på samfunnsnivå. En utbedring av utearealet vil også forskjønne by-bildet og således glede mange flere enn brukerne av Barnas Stasjon.
Arbeidet vil starte opp vår 2012 og ferdigstilles høst 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0609.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Barnas Stasjon Teie ønsket å legge forholdene bedre til rette for en grønn lunge og gi de gode opplevelsene for de familiene som er brukere av Barnas Stasjon ved å utvide hagen.
Prosjektets gjennomføring og metode
Umiddelbart etter tildelingen fra Extrastiftelsen søkte vi Nøtterøy Kommune om godkjenning for ny innkjøring til eiendommen samt å få redusere antall parkeringsplasser. Først i juli 2012 fikk vi den endelige godkjenningen. Mange ønsket å stille opp for dette prosjektet og gi oss en god pris og gode råd. Gode råd viser seg ofte å bli dyre. Derfor ble både anleggsgartnere og landskapsarkitekter parkert og vi valgte en enklere variant og stole på vår egen dømmekraft.
Resultat
Dermed kom vi sent i gang med arbeidet. Kort fortalt er nå den gamle hagens busker og trær jevnet ut og en stor del av parkeringsplassen er gravd opp og kjørt bort. I stedet har vi nå fått tilkjørt fin jord og satt opp flaggstang midt i hagen. Snekkeren har også støpt fundament til gjerdestolper slik at det kommer på plass med dugnadsinnsats ila tidlig vår. Gårdsplassen har fått ny asfalt og vi ser konturene av en Stasjonshave og Teaterplass under store mengder snø.
Oppsummering
Det som kunne bli gjort før kulden og vinteren satte inn med frost og snø, er nå gjort. Det betyr at vi starter plantingen til våren – så plen, plante busker og skape den ferdige hagen. Dette gjøres i stor grad på dugnad og vi har fått sponset mange busker og trær. Det er også en viktig del av prosjektet at denne dugnaden skjer i samarbeid med brukerne, som allerede har tatt et stort eierskap til Stasjonshaven. Målsettingen med å etablere Stasjonshaven og Teaterplassen er å gi de gode opplevelsene. Vi vet at forventningene allerede er skapt og mange små barn kan nesten ikke vente til snøen smelter og haven blir en realitet som springer fram i takt med våren.
Tusen hjertelig takk til Extrastiftelsen som gjorde det mulig for oss å gå i gang med disse planene og på den måten har skapt store forventninger til gode opplevelser. Vi får mange gode og takknemlige tilbakemeldinger fra forbipasserende og andre som har lest om planene våre i avisa og/eller på FB.

Prosjektleder/forsker

Vidar Solsvik

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Stasjonshaven – den gode opplevelsen
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 207 000
Startdato
15.04.2012
Sluttdato
15.10.2012
Status
Avsluttet