STEG FOR STEG

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN

Aktivitetstiltaket Steg for Steg befinner seg i sin hittil mest krevende fase. Situasjonen er typisk for utviklingsprosjekter:

Statlige myndigheter tilbyr prosjektmidler for at frivillige organisasjoner skal utvikle tiltak som dekker påtrengende sosiale behov. Oppdraget oppfattes av organisasjonene slik at staten ønsker å få utviklet modeller

som – om ønskelig, kan drives i større omfang og av flere aktører. Når prosjektet er vel gjennomført, finnes det sjelden midler til videreføring av prosjektarbeidet i ordinær drift.


Avvikling er ikke noe aktuelt alternativ for Steg for Steg. Med utgangspunkt i den konkrete situasjonen tiltaket vårt befinner seg i, ønsker vi å gjennomføre et toårig prosjekt. Samarbeidsrelasjoner skal etableres og styrkes og gi oss erfaring og innsikt i hvordan utprøvde gode tiltaksideer kan få et større nedslagsfelt i samfunnet . Vi vil finne ut av hvordan dette kan generere oppslutning, aktivitet og økonomisk støtte.

Ved å etablere ulike partnerskap – basert på verdier, felles aktivitet og/eller økonomisk støtte , vil vi på sikt skaffe

Steg for Steg et «samfunnsoppdrag». Dette er ambisiøst og tidkrevende, men prosjekt Partnerskap skal føre oss et godt stykke på vei mot dette målet. Tiltaket har blitt finansiert med økonomisk støtte fra statlige myndigheters fattigdomstiltak fram til og med 2010, fra inneværende år fra Helsedirektoratets tiltak for rusmiddelavhengige og prostituerte samt egne midler. Svarbrev fra Helsedirektoratet datert 30.03.2011 (vedlagt) på vår søknad om økonomisk støtte ga tilsagn om et vesentlig lavere beløp enn omsøkt. Begrunnelsen var manglende samarbeidsavtaler og økonomiske bidrag fra Oslo kommune.

Prosjektledelsen i Steg for Steg har imidlertid i flere år søkt Oslo kommune om økonomisk støtte uten at dette har gitt seg utslag i bevilgninger eller avtaler.


2. MÅLSETTING

Hovedmål: Skaffe Steg for Steg nye finansielle partnere
Dette innebærer at Steg for Steg er et anerkjent tiltak med samarbeids-avtaler med Oslo kommune, – er et tiltak som hjelpeapparatet henviser potensielle deltakere til og fremstår som en samfunnsaktør med verdier og profil som private sponsorer vil støtte
Delmål 1: Fortsette driften av et godt aktivitetstilbud i Oslo. Dette innebærer at SFS arrangerer minimum 220 aktiviteter pr år med deltakersnitt på 10. Delmål 2: Dokumentere kvaliteter ved tilbudet og formidle disse. Dette innebærer:

Drive kunnskapsformidling, blant annet gjennom eksterne fagseminarer. Delmål 3: Skaffe nye offentlige og private samarbeidspartnere.

Dette innebærer: – Arbeide systematisk for å få kommunen som den primære samarbeidsparten. – Utvikle samarbeidsrelasjoner og sosialt partnerskap til private sponsorer
MÅLGRUPPE
Brukerne av ulike Blå Kors-tiltak er fortsatt basis målgruppe. Kvaliteten i prosjektet

skal alltid relateres til hvordan denne gruppen bedrer sin livssituasjon gjennom deltakelse i aktiviteter og i miljøet.
I denne aktuelle fasen vil potensielle samarbeidspartnere få spesiell oppmerksomhet. Oslo kommune er primær samarbeidspart på den offentlige siden. Private samarbeidspartnere er virksomheter i næringslivet som er bevisst sitt samfunnsansvar og som står for verdier som er sammenfallende med verdiene i Steg for Steg.
BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING
I prosjektperioden på to år er det to løpende hovedoppgaver:
a) Den daglige drift av Steg for Steg skal holde stabil høy kvalitet og

ha et omfang tilsvarende dagens.

b) God drift av tiltaket utgjør grunnlaget for

relasjonsarbeidet mot eksterne samarbeidspartnere og finansieringskilder.
BETYDNING

Prosjektet vil gi viktig læring for Blå Kors som frivillig organisasjon med relativt stor prosjektvirksomhet. En betydelig gevinst

med nye finansielle langsiktige samarbeidspartnere, er frigjøringen av personalressurser til annet utviklingsarbeid.
FRAMDRIFTSPLAN

I 2011 holdes driften på avtalt nivå. Strategiplan for kommunikasjon og utadrettet arbeid utarbeides.Potensielt interessante aktører i næringslivet identifiseres og kontaktes. Høgskolen i Buskerud forsker på SFS. I 2012 -13 utvikles og utvides samarbeidet med interessentene i retning av faglig og økonomisk partnerskap.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0391.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag «Prosjekt partnerskap Steg for Steg».

Steg for Steg er et tiltak i Blå Kors Øst som tilbyr fritidsaktiviteter i et rusfritt miljø. Tiltaket ble etablert for seks år siden og er i dag et veldrevet, godt organisert og kostnadseffektivt aktivitetstiltak med særlig høy brukermedvirkning. Tiltaket ble finansiert med økonomisk støtte fra statlige myndigheters fattigdomstiltak fram til og med 2010.

Gjennom «Prosjekt partnerskap» har vi hatt som mål å fortsette driften av eksisterende tilbud, kommunisere mer om styrker ved tilbudet og metodene vi bruker, knytte kontakt med samarbeidspartnere, samt få til et samarbeid med Oslo kommune. Et samarbeid med kommunen er viktig for videre drift, og det vil muliggjøre en styrking, og oppskalering, av dagens tilbud.

Ved prosjektslutt ser vi at vi har oppnådd mye de siste årene. Til tross for mange omveier mener vi at vi har gått den riktige veien og er nærmere en avtale med Oslo kommune. Vi er ikke i mål, men vi er på god vei: Driften er stabil og vi har fått flere muligheter til å presentere metoden vår for fagfolk og andre interesserte. Det mangler derimot fortsatt et viktig ledd i finansieringen da vi ikke har fått på plass et samarbeid med Oslo kommune.

En lærdom fra prosjektperioden er at vi leverer en tjeneste som faller mellom to stoler: Det er et ønske om å utvide tilbudet men det er ikke blitt satt av midler til det. Vi valgte derfor å gjennomføre en pilot av tilbudet uten at vi hadde økonomisk støtte til det, fordi vi anså det som nødvendig for at tilbudet skulle bli salgbart og mer synlig for kommunen. Ved prosjektslutt mener vi at vi er nærmere en avtale med Oslo kommune enn noen gang tidligere.

Prosjektleder/forsker

Lars Almåsbakk

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
STEG FOR STEG
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 650 000, 2013: kr 700 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet