Steg for steg ut av kriminalitet

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Det er et overordnet mål at domfelte ikke faller tilbake til ny kriminalitet, men kommer i jobb eller utdanning etter gjennomført soning. Ved løslatelse står mange domfelte uten bolig, arbeid, utdanningstilbud, og mange har store økonomiske problemer. Å arbeide med å planlegge og forberede livet etter endt soningsopphold, er avgjørende under soning. I oktober 2022 publiserte Riksrevisjonen sin Undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel. Rapporten viser tydelige svakheter ved fengslenes arbeid med å kartlegge og planlegge for livet etter soning, samt samhandling med tjenester. Blå Kors har sett nedskjæringene innenfor programvirksomhet, aktivitører og andre sentrale ressurser i Kriminalomsorgen. I dette prosjektet ønsker vi å imøtekomme behovet gjennom å utforske hvordan Blå Kors’ Hverdagskompetanseprogram kan tilpasses fengsler, og bli en integrert del av de innsattes endringsprosess og forberedelse til livet etter soning. Hvordan frivillige kan benyttes som programledere i fengsle er et sentralt element i prosjektet. Hverdagskompetanseprogrammet er utviklet av Blå Kors Norge med støtte fra Helsedirektoratet. Programmet et strukturert, individuelt og gruppebasert, livsmestringsprogram, der de innsatte arbeider med å sette mål og bygge praktiske og sosiale ferdigheter innen livsområdene: bolig, økonomi, fellesskap, fysisk aktivitet og relasjoner. Hver modul består av tre samlinger hvor de ulike temaene blir bearbeidet under veiledning av to programledere. Mellom hver samling jobber den innsatte med sine individuelle målsetninger, med støtte fra programledere. Slik vil den innsatte settes i stand til å unngå glippsonen som bl.a. Riksrevisjonen peker på. I prosjektet vil vi identifisere hvordan man kan skape forutsigbare og stabile rammer for rekruttering og bruk av frivillige som programledere i fengsel, og utvikle opplærings- og veledingsmetodikk. Ved å mobilisere frivillige, involveres sivilsamfunnet i et viktig inkluderingsarbeid i lokalsamfunnet, og vil bidra til å møte noen av de ressursutfordringene fengslene står ovenfor i dag.

Prosjektleder

Elise Theodorsen

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Steg for steg ut av kriminalitet
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 380 000, 2024: kr 760 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.08.2024
Status
Under gjennomføring