Steg for steg

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Prosjektet er en videreføring av det treårige samarbeidsprosjektet ?Treningskontakter ? Hordaland?. Erfaringene som har blitt gjort i løpet av prosjektperioden er veldig gode. Mange enkeltindivid har opplevd økt livskvalitet gjennom ordningen, og mange kommuner prioriterer dette som et viktig arbeid. Noen idrettslag har tilbud som målgruppene kan benytte seg av, men flere idrettslag bør komme på banen. I NIFs formålsparagraf er det nedfelt at organisasjonen skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Derfor ønsker vi å prøve ut en modell der idrettsrådet i kommunen får et koordinerende ansvar for treningskontaktordningen inn til idrettslag.

2. Prosjektets målsetning
Gjennom fysisk aktivitet og sosial integrasjon i idrettslag, bidra til at enkeltindivid oppnår høyere livskvalitet, bedre psykisk og psykisk helse og økt mestring i hverdagen.
I videreføringen av prosjektet, hvor vi engasjerer idrettsrådene i arbeidet med å koordinere treningskontaktordningen til idrettslagene i kommunen, legger vi forholdene bedre til rette for at idrettslagene skal bli en tilgjengelig arena for målgruppen og en god samarbeidspart for kommunen.

3. Prosjektets målgrupper
1.Tidligere pasienter som har vært til behandling for en rusmiddelavhengighet eller psykisk lidelse, og som har brukt fysisk aktivitet som behandlingsmetode. Treningskontakten skal bidra til at disse individene mestrer å bruke fysisk aktivitet som stabiliserende, oppbyggende og nettverksbyggende middel i sitt nærmiljø.
2.Funksjonshemmede som ønsker og trenger å være i fysisk aktivitet, men som trenger litt ekstra hjelp for å mestre dette. Treningskontakten skal bidra til å hjelpe til slik at individene kan delta i aktiviteten på sine premisser.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Det vil gjennomføreskompetanshevende tiltak i idrettsråd og kommune. Det vil avholdes 4 treningskontaktkurs i samarbeid med idrettsråd og kommune. Kommunen og idrettsråd vil samabeide om koordineringen av treningskontaktordningen. Idrettslag skal utvikle aktivitetstilbudet sitt til å ta imot målgruppene i prosjektet.

5. Prosjektets betydning
?Pasienter som benytter treningskontakt beskriver at treningen og treningskontakten har betydd ekstremt mye i deres egen utvikling.
?For mange funksjonshemmede vil muligheten til å ha med seg en treningskontakt i aktivitet bety bedre fysisk og psykisk helse.
?Man vil kunne spare store summer i forhold til at deltakelse i prosjektet vil være med på å forebygge nye innleggelser i institusjon.
?Man vil få færre behandlingstrengende tilstander i målgrupper som får en treningskontakt.
?Opprettholdelse av rusfrihet vil være kriminalitetsforebyggende
?Prosjektet kan hjelpe kommunene med videre utvikling av støttekontaktordningen.
?Prosjektet kan hjelpe førstelinjetjenesten med å gi et bredere ettervernstilbud til pasienter som har vært til behandling i psykiatrisk- eller rusbehandlingsinstitusjon.
?Prosjektet kan hjelpe førstelinjetjenesten med å gi et bedre tilbud til funksjonshemmede.
?Idrettslagene som blir aktivt med i prosjektet vil få flere tilgjengelige voksne som kan delta i det frivillige arbeidet i laget
?Utvikling av idrettslagenes aktivitetstilbud vil komme flere innbyggere til gode.
?På sikt kan også ordningen utvides til andre målgrupper som kan ha behov for en treningskontakt over kortere eller lengre tid. Disse treningskontaktene vil få en opplæring, tilpasset den gruppen de skal være treningskontakt for.


6. Framdriftsplan
Prosjektet vil planlegges høsten 2010, og i den forbindelse vil det bli gjort avtaler med idrettsråd og kommuner. Det vil lages skjemaer for dokumentasjon og rapportering, og det legges en mal for samarbeid mellom idrettsråd, kommune og idrettskrets. Januar 2011 vil oppstart på detaljplanlegging i gjennomføring av kurs begynne. Parallelt vil det jobbes med å legge forholdene til rette for idrettsrådets koordineringsarbeid i idretsslagene. Det vil holdes 4 treningskontaktkurs i løpet av året. August 2011 vil det arrangeres et motivasjonsseminar for alle som jobber med, eller som er engasjert i treningskontaktordningen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0312.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Kristine Aas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Steg for steg
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 620 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet