Sterk med trening og samhold

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Barn og unge med funksjonsnedsettelser faller ofte utenfor fritidstilbud. De er mindre fysisk aktive enn andre og blir ofte isolert. (Rambøll, 2008) Aktiv deltakelse i idrettslag/aktiviteter er en viktig arena for unges oppvekst når det gjelder utvikling av fysisk, mental og sosial helse. (Johannessen, 2009) For mennesker med en funksjonsnedsettelse er det treningsmessige aspektet ved aktivitet spesielt viktig. I tillegg til sin bevegelseshemning er de i risikogruppen for å utvikle typiske symptomer og sykdommer som fysisk inaktivitet kan føre til. Tilrettelagte aktiviteter fremmer opplevelsen av mestring, som ligger til grunn for et positivt selvbilde og økt livskvalitet. Funksjonshemmede barn og unge er ofte sosialt isolert. Mange har erfart mobbing og utestengning.

For de som mangler sosiale relasjoner, kan deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter være den eneste arenaen for deltakelse i et miljø med jevnaldrende utenfor skolen.(Rapport 9/09)
Det er et stort behov for flere organiserte fritidstilbud for ungdom med funksjonsnedsettelser. Det finnes få tilbud som kombinerer fysisk aktivitet og mulighet for et sosialt fellesskap.

Idrettsorganisasjonen Friskis&Svettis (F&S) har en visjon, en medlemsmasse og et

treningsprodukt som gir

et godt utgangspunkt for å

lykkes med tilrettelagt aktivitet for bevegelseshemmet ungdom i et inkluderende miljø. F&S Norge har lagt tidligere erfaringer med integreringsarbeid fra Norges Idrettsforbund(NIF), kvalitative studier og OPPTUR til grunn når vi med prosjektet ?Sterk med trening og samhold? søker om midler til en koordinator i 40% stilling.

Målsetning: er tredelt. 1: Forankre integreringsprosessen i F&S ved å etablere en koordinatorstilling som dekkes over driftsbudsjettet når prosjektet avsluttes etter 2 år. Koordinator skal ha ansvar for integreringsarbeidet internt og aktivt bistå NIF/særforbund i felles målsetning om ?idrett for alle?.

2: Sikre og videreutvikle tilrettelagt treningstilbud for bevegelseshemmet ungdom i F&S Asker og Bærum, 3: Starte opp et tilsvarende tilrettelagt treningstilbud i F&S Oslo.
Rekrutteringsmål: 100 nye, bevegelseshemmede medlemmer til Oslo og Akershus i løpet av prosjektperioden.

Målgruppe: Ungdom fra 15-24 år fra Oslo og Akershus med bevegelses-,syns-, hørsels-hemninger eller tilsvarende, eller ungdom som pga problemer med tempo og/eller koordinasjon ikke ønsker/mestrer å delta på aktiviteter med andre.

Ungdommer med psykisk utviklingshemning er ikke en målgruppe i dette prosjektet.

Prosjektets betydning: Den enkelte deltaker vil få økt livskvalitet, både på grunn av forbedret fysikk og utvidet sosialt nettverk. NIF vil med dette prosjektet få en tilvekst til de tradisjonelle aktivitetene som finnes i et idrettslag. Koordinator vil være ressurs/samarbeidspartner i felles mål om «Idrett for alle».

Prosjektet vil gi erfaringer om fysisk/pedagogisk og sosial tilrettelegging og markedsføring/rekrutteringsarbeid. For offentlige tjenester: Økt livskvalitet og forbedret fysisk helse hos deltakerne kan redusere behovet for offentlig helse og sosialtjenester.

Tilrettelagt trening på F&S kan for noen deltakere erstatte behandling på fysikalske institutter. Ungdommen går da fra å være pasient til idrettsutøver! Prosjektet kan gjøre det enklere for kommunen å rekruttere treningskontakter.

Framdriftsplan: År 1 (2011) Ansette koordinator i 40% stilling. Utarbeide

langsiktig plan for integreringsarbeidet i samarbeid med styret i F&S Norge. Koordinator har samtidig ansvar for å videreutvikle og rekruttere til det tilrettelagte tilbudet som allerede finnes i F&S Asker og Bærum. Rekruttere frivillige til trenerutdanning som er egnet for tilrettelagte treningstilbud (Spinning og saltrening)
År 2 (2012) Koordinator har fokus på intern og ekstern markedsføring for å forankre integrering i organisasjonen. Bygge et nettverk av ressurspersoner internt i organisasjonen som bidrar på frivillig basis.

Etablere et allsidig, tilrettelagt treningstilbud i F&S Oslo. Rekrutteringsarbeid.

Fokus på inkluderende sosialt felleskap

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0403.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Sterk med trening og samhold
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 278 000, 2012: kr 300 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet