STØ i kajakk

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok å inkludere funksjonshemmede ordinær idrett, derfor ble

Norges Funkjsonshemmedes Idrettsforbund avviklet 2007. Hensikten er at alle skal ha mulighet til å få et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø gjennom lokale foreninger.

Intressen for å padle kajakk har de seneste årene økt kraftig i Norge. Kajakkpadling kan utøves på mange måter, ved turpadling på sjøen er ofte naturopplevelser, rekreasjon, enkel tillgang til friluftsliv, mosjon og sosial omgang i fokus. Det er avgjørende at all padling skjer innenfor trygge rammer. Når man padler kajakk opplever man naturen slik den er og på naturens vilkår. En padletur vil være påvirket av vær, vind, bølger, vanntemperatur og annen båttrafikk, og forholdene kan forandres på kort tid. Som ved all annen aktivitet foreligger det risiko for uhell, ved padling kan det være skade, hypotermi og i verste fall drukning. Det er derfor vesentlig at man ivaretar egen sikkerhet når man padler.

Padling for funksjonshemmede har siden 1970-tallet vært benyttet som rehabilitering ved Beitostølen helsesportsenter. Padling som aktivitet påvirker muskulær utholdenhet, balanse/stabilitet, koordinasjon, bevegelighet og aerob utholdenhet. For at funkjsonhemmede skal delta i padling er det viktig å fysisk tilrettelegge inn og utstigning og at sikkerheten for padleren ivaratas. Det vil også inkludere valg av utstyr og individuelt tilpasset opplæring i padleteknikk og trening på redning ved eventuel velt.

Oslo Kajakklubb (OKK)

ble stiftet 1931 og er medlem i NIF og Norges padleforbund. OKK holder til i Bestumkilen, sentralt i Oslo og er en av Norges største kajakklubber med 1740 medlemmer ved utgangen av 2007. Allerede i 1986 ble bygninger og utemiljø ved klubben tilrettelagt med ramper, trappeheis og toalett slik at rullestolbrukere også kan benytte lokalene. Klubbens tilbud er populært og hvert år får klubben over 400 nye medlemmer. Alderspennet i klubben er imponerende, mellom 8-80 år og har en flere ulike aktiviteter med trenings og turgrupper.

Gjennom prosjektet ønsker OKK å tilrettelegge slik at kajakkpadling blir en mulighet for alle, også funksjonshemmede. Prosjektet inkluderer fysisk tilrettelegging med stødig brygge som muliggjør at hjelpere kan bidra ved inn og utstigning, stødige kajakker, kompetanseøkende tiltak for ledere, utvikling og gjennomføring av kurs med individuell opplæring i padleteknikk og sikkerhetsopplæring og trening på redning ved velt for funksjonshemmede med eventuel ledsagere.2. Målsetting
Prosjektets målsetting er å skape forutsettinger for å tilrettelegging,

inkludering og ivaratagende av

funksjonshemmede og den enkeltes behov for sikker padling. Videre å bidra til fysisk, sosial og deltakelse for den enkelte personen som ønsker å padle. Etter avsluttet prosjektperiode er målsettingen å ha etablert rutine for videre rekrytering og ivaratakelse av medlemmer med funksjonshemming i klubbens ordinære virksomhet.

3. Målgruppe
Funksjonshemmede personer i alle aldre boende i Osloområdet som ønsker å padle.

4. Betydning
Prosjektets betydning er at det vil skape en mulighet for funkjsonshemmede å padle kajakk utefra egne forutsettninger. Gi den enkelte mulighet til nye opplevelser, mestringsfølelse, fysisk aktivitet, tilgang til friluftsliv og sosial omgang. Det vil muliggjøre at eldre padlere kan opprettholde sin padling lengre.

5. Framdriftsplan
2009 tilrettelegging av fysiske behov, mudring, innkjøp og montering av brygge og innkjøp av utstyr. Kompetansehevende tiltak med hospitering.
2010 utvikling og utprøving av individuelt tilpassede sikkerhets og introduksjonskurs. Kompetansehevende tiltak for ledere i OKK gjennom erfaringsutveksling med andre klubber og NPF, deltakelse på relevante kurs.
2011 virksomhet med individuelt tilpassede sikkerhets og introduksjonskurs. Planere for at inkludering av funksjonshemmede blir en integrert del av OKK virksomhet. Kompetansehevende tiltak, internkurs for aktivitetsledere i OKK. Videreformidling a erfaringer til andre kajakklubber, aktivitets og veiledersamlinger i regi av NPF og evetuelt andre relevante samarbeidspartnere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0339.pdf

Sluttrapportsammendrag

Oslo kajakklubb (OKK) som en lokal idrettsklubb ønsket å gi et bedre tilbud for funksjonshemmede. For at funksjonshemmede skal delta i kajakkpadling er det viktig at sikkerheten for padleren ivaretas, i tillegg til gode tilrettelagte anlegg. For at OKK skulle ha anledning til å bedre inkludere funksjonshemmede på lik linje med andre medlemmer, var det viktig å tilpasse det fysiske miljøet samt tilpasse opplæringen til den enkelte.
Målsettingen for prosjektet var å skape gode forutsettinger for inkludering og ivareta funksjonshemmedes behov for å kunne padle i klubben. Videre hadde prosjektet som målsetning å etablere rutiner for videre rekruttering og ivaretakelse av medlemmer med funksjonshemming i klubbens ordinære virksomhet etter endt prosjektperiode.
Prosjektets målgruppe var funksjonshemmede personer i alle aldre i Osloområdet som ønsket å padle kajakk og som hadde forutseninger for å kunne padle trygt, enten alene, med en ledsager eller en venn.
Prosjektet har vist at fysisk tilrettelegging i form av en tilpasset flytebrygge, ramper og egnede kajakker, årer og vester, i tillegg til individuelt tilpassede padlekurs, gjør det mulig å inkludere funksjonshemmede i ordinær klubbvirksomhet. I løpet av de tre prosjektårene har det vært gjennomført 14 kurs for til sammen 29 deltagere. I tillegg har ledsagere og tegnspråktolk vært med.
Faktorer som bidratt til suksess ved padlekursene har vært gode forberedelser, avklaring av forventinger til deltageren og at deltakeren har med en ledsager eller en venn på kurset. Videre er god tid, lengde på kurs og/eller flere økter, og individuelle kurs eller kurs med få deltakere viktige suksesskriterier. Det har vært en styrke at prosjektets kursholdere har lang erfaring med padling og arbeider til daglig med personer med nedsatt funksjonsevne. Videre har prosjektet samarbeidet med flere kajakklubber og kommuner gjennom å videreformidle erfaringer.
Prosjektgruppen har i samarbeid med styret i Oslo kajakklubb fremmet forslag til årsmøtet 2012 at tilbudet med individuelt tilpassede introduksjonskurs videreføres som en del av klubbvirksomheten, og at det settes av penger til dette tilbudet i klubbens budsjett.

Prosjektleder/forsker

Kristin Brautaset

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
STØ i kajakk
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 290 000, 2010: kr 45 000, 2011: kr 45 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet