Støtte til innsattes familier i nord

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Situasjonen for pårørende til innsatte er preget av en rekke belastninger. Flere har levd i mange år som pårørende til personer som sliter med rus og psykiske lidelser, og som gjerne har gått inn og ut av fengslene i årevis. En fengsling har store konsekvenser for familiene, både når det gjelder økonomi, sosialt liv og helsesituasjon. Mange har fått både psykiske og fysiske helsebelastninger som en følge av fengslingen. Ikke minst rammes barna i stor grad når en forelder fengsles. Pårørende flere steder i landet etterlyser lokale tilbud i deres nærområder.

Målsetting for prosjektet

Overordnet: Økt helse og livskvalitet blant fangers pårørende Konkret: – 20 pårørende på hvert sted deltar på pårørendetreff eller selvstyrte aktiviteter/selvhjelpsgruppe – 15 deltar på nettverksmøter hvert sted – Møte med leder og ansatte, samt med innsatte, gjennomføres i hvert fengsel

Målgruppe

Pårørende til innsatte i Bodø, Tromsø, Alta, Vadsø og omegn.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

70

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet innebærer følgende fire elementer: 1. Gjennomføre treff og etablere selvhjelpsgrupper for pårørende i Bodø, Tromsø, Alta og ev. Vadsø Pårørende inviteres til å møte andre i liknende situasjon. Erfaringsdeling. Info fra FFP. Drøfte mulighet for selvhjelpsgrupper og lokale aktiviteter. Følges opp i etterkant! 2. Samarbeidsmøter med fengslene i Bodø, Tromsø og Vadsø Møter m ledelse, barneansvarlig, tilbakeføringskoordinator, besøksansvarlig m.fl., samt m innsatte. Omvisning. Drøfte forbedringstiltak – tilretteligging for pårørende, inkl. barn og familiestøttende tiltak 3. Arrangere nettverksmøter med aktuelle samarbeidspartnere i de Bodø, Tromsø, Alta og Vadsø Gjennom nettverksmøter m. ulike etater og org. vil vi synliggjøre pårørende til innsattes situasjon og behov. Lokale instanser blir bedre kjent, tilbud synliggjort. Planlegge videre samarbeid. 4. Tilrettelegge for lokale arrangementer i regi av lokale ressurspersoner Pårørende/ressurspersoner gjennomfører aktiviteter m veildening/øk. støtte fra FFP I møtene vil vi ha forberedte presentasjoner om pårørendes situasjon og FFPs tilbud. Vi vil vise filmer der barn med foreldre i fengsel er intervjuet om sin situasjon. Samtaler. Q&A. Planlegge videre aktivitet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan – feb: – Kontakte samarbeidspartnere. Invitere. Forberede og gjennomføre besøk i Bodø og Tromsø Mars. – Evaluering april-mai – Kontakte samarbeidspartnere. Invitere. Forberede og gjennomføre besøk i Vadsø og Alta Juni – Evaluering mars – desember – Bistå lokale ressurspersoner ifht. planlegging og gjennomføring av av videre aktiviteter – Selvhjelpsgrupper og selvstyrte aktiviteter gjennomføres lokalt med støtte fra FFP

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Innsattes pårørende opplever ofte store belastninger. FFP tilbyr støtte og aktiviteter, men har ingen lokalavdeling nord for Trondheim. Lokale tilbud for innsattes pårørende i Nord-Norge ble etterspurt. Målet var å nå ut til innsattes pårørendes i Bodø, Tromsø, Alta og Vadsø med pårørendetreff, rådgivningstilbud og tilrettelegge for selvhjelpgrupper og aktiviteter i regi av lokale ressurspersoner. Vi ville få økt kunnskap om spesielle problemstillinger for pårørende i nord, og synliggjøre pårørendes situasjon overfor kriminalomsorgen og hjelpeapparatet, samt bidra til et tverrfaglig samarbeid gjennom faglige nettverksmøter. Den primære målgruppa var pårørende til innsatte i Bodø, Tromsø, Alta, Vadsø og omegn. I hovedsak voksne pårørende, men barn skulle også nås via støtte til deres omsorgspersoner, samt ved noen aktiviteter. Ansatte i kriminalomsorgen og hjelpeapparatet var også en målgruppe. Gjennom prosjektet skulle de få økt bevissthet, og dermed ivareta den pårørende bedre.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi gjennomførte aktivitetene i tråd med planen: Inviterte til pårørendestreff alle 4 steder. I Bodø og Alta lyktes vi med å få deltakere, men ikke i Tromsø og Vadsø. Vi nådde færre pårørende enn forventet, men har fått tilbakemelding på at prosjektet har hatt stor verdi for dem vi nådde. Nettverksmøtene ble gjennomført alle 4 steder med repr. fra kommune, frivillige org. og fra fengsel. Deltakerne ga uttrykk for at dette var svært nyttig. Møter med ledelse og ansatte i fengslene var nyttige og styrket samarbeider. Vi har sett noen konkrete forbedringer etter FFPs besøk. Vi møtte flere innsatte enn forventet og to mødre tok kontakt med FFP for rådgiving på oppfording fra innsatt. Vi lyktes med å skaffe lokal kontaktperson i Bodø, der diakon fra Kirkens Bymisjon har tilrettelagt pårørendetreff, og vi har også samarbeidet om å følge opp enkeltpårørende. I Tromsø kom ingen på pårørendetreff, men i etterkant har vi fått en lokal pårørende som vil dra i gang treff/selvhjelpsgruppe!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

24

Prosjektgjennomføring/Metode

Kriminalomsorgen Region Nord sendte brev til fengselene, og så avtalte vi tid for besøk. Vi fant lokale samarbeidspartnere både via kriminalomsorgen og andre organisasjoner. De hjalp oss å spre info om aktivitetene. Vi inviterte til treff via oppslag i fengslene, Facebookside, hjemmesider og mail til medlemmer. Vi ringte også rundt for å invitere til nettverksmøtene. To FFP-ansatte dro til hvert sted. Vi inviterte til pårørendetreff og ind. samtaler i Bodø, Tromsø, Alta og ev. Vadsø. Pårørendetreffene er uformelle, med lett servering, og er ledet av FFPs ansatte. Vi la vekt på å finne lokaler som var tilgjengelige og diskre. Vi hadde samarbeidsmøter med fengslene i Bodø, Tromsø og Vadsø, og fikk også møte innsatte alle steder. Vi arrangerte nettverksmøter med aktuelle lokale samarbeidspartnere. Her hadde vi forberedt presentasjoner om pårørendes situasjon og FFPs tilbud. og viste bla. filmer der pårørende barn er intervjuet om sin situasjon (utviklet med midler fra Extrastiftelsen). Vi delte ut infohefter og brosjyrer og i etterkant sendte vi ut mer.

Resultater og resultatvurdering

Vi mener prosjektet har vært vellykket med tanke på å oppnå bedre helse og livskvalitet for pårørende, og økt bevissthet i kriminalomsorgen og hjelpeapparatet. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra pårørende: “Det har vært en stor støtte å vite at dere er der og at jeg bare kan ta en telefon. Jeg har følt meg mindre alene.” (mor til innsatt, ind. støtte). ” Det er godt å møte andre i en likende situasjon, som forstår hvordan du har det” (kone til innsatt, ind. støtte og pår.treff). I Finnmark hadde vi et vellykket pårørendetreff og nettverksmøte. En av nettverksmøtedeltakerne var i utgangspunktet villig til å være ressursperson for oss, men trakk seg pga. krevende arbeidssituasjon. De pårørende etterspurte ikke flere tilbud, da et par av dem ble ivaretatt av et lokalt hjelpetilbud, mens for andre var den innsattes løslatelse nært forestående. En pårørende som etterspurte tilbudet og ønsket å stille opp, trakk seg fordi forholdet til den innsatte tok slutt.

Oppsummering og videre planer

Vi har i hovedsak gjennomført prosjektet i tråd med planen og hatt dialog med brukere underveis om deres ønsker. Vi har ikke lyktes med å nå så mange som vi hadde håpet, men ser at prosjektet har hatt stor betydning for dem vi har nådd og ført til økt bevissthet om pårørendes situasjon i fengslene og i hjelpeapparatet. Vi har lyktes med å få noen nye samarbeidspartnere og vi følger opp videre med en satsning på Tromsø og Bodø, der vi jobber videre for å etablere mer faste pårørendetreff/selvhjelpsgrupper.

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Støtte til innsattes familier i nord
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2019: kr 175 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring