Støtte til innsattes familier i nord

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Situasjonen for pårørende til innsatte er preget av en rekke belastninger. Flere har levd i mange år som pårørende til personer som sliter med rus og psykiske lidelser, og som gjerne har gått inn og ut av fengslene i årevis. En fengsling har store konsekvenser for familiene, både når det gjelder økonomi, sosialt liv og helsesituasjon. Mange har fått både psykiske og fysiske helsebelastninger som en følge av fengslingen. Ikke minst rammes barna i stor grad når en forelder fengsles. Pårørende flere steder i landet etterlyser lokale tilbud i deres nærområder.

Målsetting

Overordnet: Økt helse og livskvalitet blant fangers pårørende Konkret: – 20 pårørende på hvert sted deltar på pårørendetreff eller selvstyrte aktiviteter/selvhjelpsgruppe – 15 deltar på nettverksmøter hvert sted – Møte med leder og ansatte, samt med innsatte, gjennomføres i hvert fengsel

Målgruppe

Pårørende til innsatte i Bodø, Tromsø, Alta, Vadsø og omegn.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet innebærer følgende fire elementer: 1. Gjennomføre treff og etablere selvhjelpsgrupper for pårørende i Bodø, Tromsø, Alta og ev. Vadsø Pårørende inviteres til å møte andre i liknende situasjon. Erfaringsdeling. Info fra FFP. Drøfte mulighet for selvhjelpsgrupper og lokale aktiviteter. Følges opp i etterkant! 2. Samarbeidsmøter med fengslene i Bodø, Tromsø og Vadsø Møter m ledelse, barneansvarlig, tilbakeføringskoordinator, besøksansvarlig m.fl., samt m innsatte. Omvisning. Drøfte forbedringstiltak – tilretteligging for pårørende, inkl. barn og familiestøttende tiltak 3. Arrangere nettverksmøter med aktuelle samarbeidspartnere i de Bodø, Tromsø, Alta og Vadsø Gjennom nettverksmøter m. ulike etater og org. vil vi synliggjøre pårørende til innsattes situasjon og behov. Lokale instanser blir bedre kjent, tilbud synliggjort. Planlegge videre samarbeid. 4. Tilrettelegge for lokale arrangementer i regi av lokale ressurspersoner Pårørende/ressurspersoner gjennomfører aktiviteter m veildening/øk. støtte fra FFP I møtene vil vi ha forberedte presentasjoner om pårørendes situasjon og FFPs tilbud. Vi vil vise filmer der barn med foreldre i fengsel er intervjuet om sin situasjon. Samtaler. Q&A. Planlegge videre aktivitet.

Fremdriftsplan

Jan – feb: – Kontakte samarbeidspartnere. Invitere. Forberede og gjennomføre besøk i Bodø og Tromsø Mars. – Evaluering april-mai – Kontakte samarbeidspartnere. Invitere. Forberede og gjennomføre besøk i Vadsø og Alta Juni – Evaluering mars – desember – Bistå lokale ressurspersoner ifht. planlegging og gjennomføring av av videre aktiviteter – Selvhjelpsgrupper og selvstyrte aktiviteter gjennomføres lokalt med støtte fra FFP

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport. Støtte til innsattes familier i nord. FFP..pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Støtte til innsattes familier i nord
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
2019: kr 175 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring