Straffen rammer flere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når en person settes i fengsel fører det til konsekvenser for mennesker som står han eller henne nær. Mange pårørende føler skyld og skam og kan oppleve ensomhet, avmakt og fortvilelse. Mange savner den innsatte og er bekymret for hvordan han eller hun har det. I tillegg fører fengslingen ofte til sosiale, økonomiske, helsemessige og praktiske problemer for pårørende. Hvert år opplever et stort antall barn at deres mor eller far settes i fengsel. De er totalt uforskyldt blitt en del av en hverdag som gir dem mange bekymringer i forhold til familie, venner og skole.

Målsetting for prosjektet

Filmene skal medvirke til at de pårørende kommer gjennom de vanskelige periodene som det er å ha et familiemedlem i fengsel. Skam, taushet, lengsel, frykt er følelser som er hemmende. Filmene skal også gi nære omgivelser (skole, arbeidsplass, etc) innblikk i situasjonen til de berørte.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er pårørende til den som sitter i fengsel og prosjektet vil ha et stort fokus på barn som pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi ønsker å lage 3 filmer. Filmene skal ha høy kvalitet, både med tanke på innhold og det filmfaglige uttrykk. Det er mange ulike innfallsvinkler og temaer som vi ser som aktuelle og som er med å bidrar til en god informasjon. Vi ønsker at de ulike målgruppene skal kunne finne en eller flere historier de kan identifisere seg med, dermed få innspill til hvordan de kan få en god hverdag, og bidra til økt kunnskap og forståelse for pårørendes situasjon. Vi har også sett på ulike former for filmuttrykk og ønsker å ta flere fortellerteknikker i bruk. Det gir en variasjon i filmene, men er først og fremst motivert ut i fra problemstillinger knyttet til behov for å være anonym. Det vil være et viktig tema i hvordan vi løser den enkelte film. Der det er mulig, vil vi bruke dokumentarisk film og la den som har opplevd noe fortelle om det. Det blir ofte en nær og kommuniserende film som berører. Gode dramatiseringer vil vi også benytte oss av for å få fram vanskelige temaer. Videre vil vi også kunne benytte oss av illustrasjoner/animasjoner. Filmene vil ha varierte lengder fra ca 4 minutter til ca 15 minutter. Det er også et mål å lage kortversjoner av filmene til bruk i foredrag og presentasjoner.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: Etablere referansegruppa. Februar- april: Manusutvikling Mai- august: Opptaksperiode September-oktober: Redigeringsperiode November: Test/godkjenningsfase Desember: Klar til publisering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Gjennom prosjektet Straffen rammer flere fikk vi midler til å utvikle tre filmer: – Mannen min er arrestert – hva gjør jeg? – På besøk hos pappa i fengselet for første gang – En fremmed verden Hovedmålgruppen er pårørende til den som sitter i fengsel og prosjektet vil ha et stort fokus på barn som pårørende. Bakgrunn for prosjektet er at For Fangers Pårørende har behov for å nå ut med informasjon om pårørendes situasjon og sitt tilbud om støtte til pårørende, og å bidra til å dempe stigma og fordommer.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Resultatet av prosjektet har blitt syv filmer om pårørendes situasjon som er svært anvendelige i FFPs arbeid, spesielt i forbindelse med FFPs informasjons- og påvirkningsarbeid. Filmene vil også være svært verdifulle for pårørende til innsatte som vil oppleve stor gjenkjennelse i de ulike temaene som tas opp i filmene. Filmene formidler også at FFP finnes og har et tilbud for pårørende, noe som kan bidra til at pårørende tar kontakt med FFP for å få hjelp og støtte. Seks av filmene ble lansert på FFPs konferanse Med foreldre i fengsel – slik barna ser det 27. september 2017. Filmen Arrestert- når en av dine nærmeste fengsles ble vist for pårørende og samarbeidspartnere på vårt årsmøte i mars 2018. Filmene skal i vår lanseres på våre nettsider www.ffp.no Filmene skal lanseres på Pårørendesenteret sine nettsider www.parorendesenteret.no

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennom prosjektet Straffen rammer flere fikk vi midler til å utvikle tre filmer. Vi valgte å splitte en av filmene til flere mindre filmer som resulterte i tilsammen 7 filmer. Filmene er ikke produsert som en helhetlig serie. Det er tatt hensyn til innhold og behov for anonymisering i forhold til utformingen av de ulike filmene. I prosjektet har vi også måttet foreta vurdering og tilpassing av innhold som skyldes endringer i stab hos FFP. Det gjelder spesielt i forhold til en av filmene. Det er mange hensyn å ta I forhold til personvern og anonymisering i filmene. Det ble gjort et grundig arbeid av FFP både i forkant og underveis mens barna ble intervjuet. Selve intervjuene ble gjort av trygge mennesker i FFP som barna kjente godt fra før, og mødrene har sett igjennom opptakene og godkjent det ferdige resultatet. Vi opplevde ingen spesielle utfordringer med å gjennomføre disse filmene. Filmene ble produsert i ulike bolker i løpet av 2017. Før sommeren ble opptakene til «helsesøsterfilmen» gjort i Larvik og i Sem fengsel i Tønsberg. Opptakene av barna ble gjort i Oslo i løpet av høsten. Filmen med de voksne kvinnene bli innspilt i Oslo sent på høsten.

Resultater og resultatvurdering

Filmene der barna bidrar kommer barn og unges erfaringer og synspunkt fram på en veldig fin måte. Gjennom filmene formidler barna hvordan de opplever det å ha en forelder i fengsel, og deres synspunkt, tanker og ønsker for framtiden. Filmene gir et sterkt bilde av hvordan fengslingen preger barna i deres hverdag. Filmen Møte med en fremmed verden, der helsesøster Stine bidrar, viser et eksempel på godt samarbeid mellom hjelpeapparatet og kriminalomsorgen, og kan være til stor inspirasjon for hjelpere, både på utsiden og innsiden av murene. FFP fikk mange gode tilbakemeldinger på filmene, både «barnefilmene» og «helsesøsterfilmen». Filmen Arrestert- Mange pårørende beskriver den første perioden etter en arrestasjon og fengsling som svært vanskelig. Det å høre om andres opplevelser og erfaringer og se at de ikke er alene om å oppleve det som de gjør i en svært vanskelig situasjon, kan ha svært stor betydning, og bidra til å gjøre den første vanskelige tiden litt lettere.

Oppsummering og videre planer

FFP har mottatt mange positive tilbakemeldinger på filmene, både fra bl.a. pårørende og ansatte i hjelpeapparatet og kriminalomsorgen. Flere organisasjoner og instanser har kontaktet oss og bedt om å få vise filmene i ulike arrangementer, noe vi er positive til. FFP vil benytte filmene i foredragsvirksomhet, på arrangementer og i møter, både med pårørende og andre. Vi vil også vise filmene på samlinger for barneansvarlige i fengslene, og for andre ansatte i kriminalomsorgen i møter og eventuelt på konferanser. Når filmen rulles ut i full skala vil antall personer som nås økes betraktelig.

Prosjektleder

Livar Hølland

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Straffen rammer flere
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Org.ledd
Sanden Media
Beløp Bevilget
2017: kr 487 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet