Styrk pårørende – et nettverk etter slag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hvert år rammes nærmere 12000 personer av hjerneslag i Norge, og mange får hjerneskade etter sykdom og ulykker. Flere overlever og bor hjemme eller er under omsorg i kommunen. Pårørende blir ofte helsevesenets viktigste samarbeidspartner, parallelt med at de utsettes for påkjenninger i samliv og egen helse. I senere år har det vært fokus på pårørendes situasjon i form av lovverk, rapporter og veiledere fra myndigheter og fra brukerorganisasjoner, men helsetjenestens mulighet til å følge opp pårørende er gjerne mangelfull. LHL Hjerneslag ønsker samarbeid om å få til et pårørendenettverk.

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å styrke pårørende til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i Finnmark, og bidra til at de får en lokal arena til å dele erfaringer, søke kunnskap, skape relasjoner og bygge nettverk. Prosjektet gjennomføres som kurstilbud med etterfølgende nettverksbygging.

Målgruppe

Målgruppe er nærmeste pårørende til pasienter med hjerneslag og ervervet hjerneskade i Finnmark.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil lage et kurstilbud som omfatter 6 temamøter à 2-3 timer over 4-5 måneder. Tilbudet skal gis i kommunene og antall deltakere skal være min. 5 personer. Rekruttering: Pårørende som har hatt eller har sine innlagt v/rehabavdelingen. v/Finnmarksykehuset HF får tilbud om å delta. Primærhelsetjenesten og LHL vil spre informasjon om tilbudet og slik bistå med rekrutteringen. Deltakere og prosjektleder bestemmer sammen innholdet på møtene; tema velges ut fra pårørendes behov. Gruppeetikk, dokumentasjon om pårørende belastning, samt info om LHL og LHL Hjerneslag og Selv Hjelp Norge vil være faste innslag. Flg. tema kan være aktuelle: Hjernen og kroppens funksjon før og etter skade, økonomiske og juridiske utfordringer og rettigheter, hjelpemidler i og utenfor hjemmet, aktivitetstilbud i nærmiljøet. Kursinnhold vil variere mht deltakerantall, alder, kjønn, sosial situasjon og hva som finnes av lokale tilbud. Foredragsholdere rekrutteres fra offentlige og private etater og bedrifter i nærområdet, samt fra rehabavd v/Finnmarkssykehuset. På hvert møte settes det av tid til å fokusere på deltakernes emosjonelle erfaringer og utfordringer med å leve med en forandret partner. Temamøtene følges opp med nettverksarbeid lokalt og av lokale.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter opp i august 2020 og oppstart skjer gradvis i kommunene etter at kontakt er etablert med brukerorganisasjonene lokalt og med helsefaglige i primærhelsetjenesten, og etter at deltakerne er rekruttert. Hvert kurs evalueres av deltakerne og med samarbeidspartnere, samt med hver deltaker to måneder etter at kurset er avsluttet. De siste kursene avvikles våren 2021 og prosjektet evalueres og avsluttes juni 2021.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Styrk pårørende-et nettverk etter slag.pdf

Prosjektleder/forsker

Åsa Wikman

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Styrk pårørende – et nettverk etter slag
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Finnmarkssykehuset HF
Beløp Bevilget
2020: kr 340 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring