Styrket sosialt nettverk for eldre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Sosial isolasjon er et av våre store samfunnsproblem.

Forholdene endrer seg og familiebåndene og sosiale relasjoner svekkes. Tapte nettverk kan fører til svekket livskvalitet, utrygghet og redusert helse.
Samtidig viser undersøkelser at nærmere 40 % av befolkningen ønsker å hjelpe mennesker som opplever ensomhet, men bare en liten andel av disse deltar.
Gjennom prosjektet er det ønskelig å gi flere mulighet til å oppleve glede av å hjelpe andre.

2. Målsetting
Målet med prosjektet er å erstatte tapte nettverk for en økende gruppe eldre. Dette skal skje ved å etablere nye sosiale møteplasser og øke kontakten mellom mennesker i nærmiljøet.

Enkeltpersoner skal innlemmes i det sosiale og kulturelle liv og gjennom det oppnå større trygghet, bedret livskvalitet og redusert sykelighet.
For å lykkes i dette må det skje økt samhandling mellom byens mange organisasjoner, menigheter og foreninger i nært samarbeid med kommunale virksomheter

3. Målgrupper:
Prosjektet skal rettes mot hjemmeboende enslige eldre over 70 år med lite sosialt nettverk.

Tiltakene skal skje i samarbeid med kommunenes tjenesteapparat, privatpraktiserende leger og andre helse- og sosialarbeidere.
Sandefjord har 4840 personer over 70 år.

4. Betydning
Det offentlige tjenesteappartet klarer ikke å dekke alle sosiale behov.

Dette området egner seg for frivillig innsats og behovet er økende. Kontakt mellom mennesker vil være til hjelp både for den som får besøk og den som er ?hjelper?.

Ved å øke sosial kontakt kan det øvrige hjelpebehov reduseres. Alle trenger felleskap og nærhet med andre.
Prosjektet vil føre til:
? Redusere fokusering på sykelighet.

Sosial kontakt og gode opplevelser gir helsefremmende impulser.
? Øket livskvalitet for den som opplever ensomhet – ha noe å se frem til.
? Tiltaket er helseforebyggende og til glede for den frivillige/hjelperen (denne opplevelsen av å være til nytte/bli brukt)
? Reduserte kostnader for samfunnet med mindre medikamentbruk og behov for helsetjenester.

5. Framdriftsplan
Denne er delt inn i 4 avsnitt og står nærmere omtalt i prosjektbeskrivelsen.
? Første halvår 2009 ? Planlegging, involvering og oppstart av prosjektet
? Høsten 2009 – Utvikle samarbeid og frivillig engasjement.

Prøve ut tiltak.
? Våren 2010 ? Igangsette og videreutvikle tiltak.
? Høsten 2010 – Evaluere og avslutte prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0515.pdf

Prosjektleder/forsker

Ole Kr. Hetlesæther

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Styrket sosialt nettverk for eldre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2009: kr 251 000, 2010: kr 262 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
28.02.2011
Status
Avsluttet