I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Unge mennesker med rusmiddelproblemer opplever store vanskeligheter med å holde seg rusfri etter behandling og regjeringen etterspør bedre oppfølgings- og etterverntilbud til denne gruppen. Det forskningsbaserte samfunnsprogrammet Act Belong Commit (ABC) inneholder strategier og løsninger for å tilrettelegge for ny mestring gjennom å jobbe med aktivisering, bygging av relasjoner og tilhørighet og forpliktelse. Vi vil bygge på kunnskapen og erfaringene fra ABC i Australia og Danmark og tilby målgruppen unge rusmiddelavhengige nye hjelpetiltak basert på ABC modellen.

Målsetting

Vi vil prøve ut et nytt tilbud til personer som strever med rusproblemer. Vi vil lære opp 15 aktivitetsledere innen tilbakefallsforebyggende arbeid og metodikken Act Belong Commit og starte 15 grupper som skal jobbe sammen for å forhindre tilbakefall til rusbruk.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er unge med rusproblemer (opp til 30 år), som ønsker hjelp til å opprettholde rusmiddelfrihet/unngå tilbakefall.

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å bygge på ABC programmet og lære opp aktivitetsledere som kan hjelpe personer som ønsker å unngå tilbakefall til rusmiddelbruk. Representanter fra prosjektgruppen vil stå for rekruttering av aktivitetsledere og deltagere til ABC grupper, opplæring og veiledning til aktivitetsledere, og evaluering av effekt og brukertilfredshet. Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å rekruttere deltagere fra gruppene som gis opplæring som aktivitetsledere og veiledning i å starte nye grupper for målgruppen. Det tette samarbeidet med stiftelsen Retretten i Oslo, sikrer kontakt med målgruppen. Erfaringer og effekter av tilbudet vil samles inn gjennom bruk av anerkjente kartleggingsverktøy og intervjuer med deltagere. Fagpersoner med med høy kompetanse innen rus- og avhengighetslidelser, prosjektstyring og ABC programmet vil inngå i prosjektgruppe og referansegruppe og vi vil rekruttere brukerrepresentanter til både prosjektgruppe og referansegruppe. Totalt ønsker vi i løpet av prosjektperioden å lære opp minimum 15 aktivitetsledere og inkludere 120 deltagere i ABC gruppene.

Fremdriftsplan

I 2017 vil prosjektgruppen utvikle opplæringsprogram, informasjonsstrategi, rekruttere deltagere og legge til rette for innsamling av data for evaluering. Det er et mål å starte opp grupper i september 2017. I 2018 vil vi fortsette opplæring, veiledning og oppfølging av aktivitetsledere og innsamling av data. Andre halvdel av 2018 vil benyttes til å sammenstille erfaringer, skriftliggjøre rapporter og presentere resultater fra prosjektet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektgruppen fulgte fremdriftsplanen i prosjektbeskrivelsen, men utvidet arbeidet med rekruttering av deltagere til både opplæringsprogram og grupper da dette viste seg å være mer utfordrende enn antatt på forhånd. I prosjektperioden har prosjektmedarbeiderne gjennomført mange ulike aktiviteter: – Utvikling av opplæringsprogram for aktivitetsledere – Design av brosjyrer – Utvikling av internettsider, facebookside og informasjon om prosjektet på andre sosiale medier – Planlegging og gjennomføring av informasjonsmøter hos relevante institusjoner og organisasjoner – Utsendelse av eposter, informasjonsskriv og flyere til aktører som har kontakt med målgruppen – Gjennomføring av opplæringsprogram for aktivitetsledere – Oppfølging av aktivitetsledere i forbindelse med oppstart og gjennomføring av grupper – Utvikling og innhenting av elektroniske spørreundersøkelser – Planlegging og gjennomføring av fokusgruppeundersøkelse – Planlegging og gjennomføring av semistrukturerte telefonintervjuer – Samarbeid med brukerorganisasjoner

Antall personer i målgruppen

26

Oppsummering

Det vil forfattes artikkel basert på erfaringer og funn. Prosjektrapporten distribueres via Diakonhjemmet Dialogs nettverk og arbeidet fortsetter med å legge til rette for opplæring av gruppeledere og oppstart av grupper. Kunnskapen fra prosjektet er relevant for studenter og vi vil dele våre erfaringer ved VID (en del av virksomheten til Diakonhjemmet). Våre erfaringer kan være med på å gi relevant kunnskap, skape trygghet og økt motivasjon til å gå i gang med denne typen tiltak. Arbeidet forsetter og 3 opplærte gruppeledere planlegger oppstart av ny gruppe (4 deltagere er påmeldt)

Sluttrapport/artikler (pdf)

SUGEN PÅ RUSFRIHET sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Jørgen Berglund

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
«Sugen på rusfrihet», Selvhjelpsmetode
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Diakonhjemmet Omsorg
Beløp Bevilget
2017: kr 650 000, 2018: kr 750 000
Startdato
03.01.2017
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet