“Sugen på rusfrihet”, Selvhjelpsmetode

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Unge mennesker med rusmiddelproblemer opplever store vanskeligheter med å holde seg rusfri etter behandling og regjeringen etterspør bedre oppfølgings- og etterverntilbud til denne gruppen. Det forskningsbaserte samfunnsprogrammet Act Belong Commit (ABC) inneholder strategier og løsninger for å tilrettelegge for ny mestring gjennom å jobbe med aktivisering, bygging av relasjoner og tilhørighet og forpliktelse. Vi vil bygge på kunnskapen og erfaringene fra ABC i Australia og Danmark og tilby målgruppen unge rusmiddelavhengige nye hjelpetiltak basert på ABC modellen.

Målsetting for prosjektet

Vi vil prøve ut et nytt tilbud til personer som strever med rusproblemer. Vi vil lære opp 15 aktivitetsledere innen tilbakefallsforebyggende arbeid og metodikken Act Belong Commit og starte 15 grupper som skal jobbe sammen for å forhindre tilbakefall til rusbruk.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er unge med rusproblemer (opp til 30 år), som ønsker hjelp til å opprettholde rusmiddelfrihet/unngå tilbakefall.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi ønsker å bygge på ABC programmet og lære opp aktivitetsledere som kan hjelpe personer som ønsker å unngå tilbakefall til rusmiddelbruk. Representanter fra prosjektgruppen vil stå for rekruttering av aktivitetsledere og deltagere til ABC grupper, opplæring og veiledning til aktivitetsledere, og evaluering av effekt og brukertilfredshet. Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å rekruttere deltagere fra gruppene som gis opplæring som aktivitetsledere og veiledning i å starte nye grupper for målgruppen. Det tette samarbeidet med stiftelsen Retretten i Oslo, sikrer kontakt med målgruppen. Erfaringer og effekter av tilbudet vil samles inn gjennom bruk av anerkjente kartleggingsverktøy og intervjuer med deltagere. Fagpersoner med med høy kompetanse innen rus- og avhengighetslidelser, prosjektstyring og ABC programmet vil inngå i prosjektgruppe og referansegruppe og vi vil rekruttere brukerrepresentanter til både prosjektgruppe og referansegruppe. Totalt ønsker vi i løpet av prosjektperioden å lære opp minimum 15 aktivitetsledere og inkludere 120 deltagere i ABC gruppene.

Fremdriftsplan for prosjektet

I 2017 vil prosjektgruppen utvikle opplæringsprogram, informasjonsstrategi, rekruttere deltagere og legge til rette for innsamling av data for evaluering. Det er et mål å starte opp grupper i september 2017. I 2018 vil vi fortsette opplæring, veiledning og oppfølging av aktivitetsledere og innsamling av data. Andre halvdel av 2018 vil benyttes til å sammenstille erfaringer, skriftliggjøre rapporter og presentere resultater fra prosjektet.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Diakonhjemmet Omsorg fikk i desember 2016 innvilget støtte til gjennomføring av prosjektet «Sugen på rusfrihet, likepersonsarbeid som metode» (SPR). Prosjektet ble utviklet for personer med rusmiddelproblemer som ønsker å forbli rusfrie og bygger på det forskningsbaserte programmet Act – Belong – Commit (ABC) fra Australia. Intensjonen bak prosjektet var å utvikle metodikk for tilrettelegging av aktivitet som kunne bidra til å hjelpe målgruppen unge rusmiddelavhengige gjennom å styrke motivasjon til fortsatt rusfrihet og forebygge tilbakefall. Det var ønskelig å rekruttere deltagere både til et opplæringsprogram for aktivitetsledere og til å delta inn i grupper som skulle jobbe sammen for å forhindre tilbakefall til rusbruk. I løpet av 2017 og 2018 har mer enn 30 personer deltatt på ulike måter i arbeidet med SPR. Prosjektet har gått gjennom fire faser.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene ble delvis innfridd i løpet av prosjektperioden. Det ble utviklet, utprøvd og evaluert en ny fremgangsmåte for opplæring av personer som ønsker å sette i gang frivillige grupper med deltagere som har erfaring med rusmiddelproblemer. Informasjon om denne fremgangsmåten har kommet ut til et stort antall personer og 17 personer har gjennomført opplæringsprogrammet. Flere av deltagerne i opplæringen var tidligere deltagere ra grupper. Informasjon om det frivillige gruppetilbudet har også kommet ut til et stort antall mennesker og 26 personer valgte å melde seg på grupper. Det har vært samlet erfaringsdata gjennom intervjuer og spørreundersøkelser gjennom hele prosjektperioden og disse dataene har gitt mye kunnskap både til utviklingen av tilbudene underveis og til det videre arbeidet med å nå frem til målgruppen. Målsetningen om 120 deltagere i grupper har ikke blitt innfridd, men arbeidet med å starte grupper fortsetter etter prosjektperioden.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

26

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen fulgte fremdriftsplanen i prosjektbeskrivelsen, men utvidet arbeidet med rekruttering av deltagere til både opplæringsprogram og grupper da dette viste seg å være mer utfordrende enn antatt på forhånd. I prosjektperioden har prosjektmedarbeiderne gjennomført mange ulike aktiviteter: – Utvikling av opplæringsprogram for aktivitetsledere – Design av brosjyrer – Utvikling av internettsider, facebookside og informasjon om prosjektet på andre sosiale medier – Planlegging og gjennomføring av informasjonsmøter hos relevante institusjoner og organisasjoner – Utsendelse av eposter, informasjonsskriv og flyere til aktører som har kontakt med målgruppen – Gjennomføring av opplæringsprogram for aktivitetsledere – Oppfølging av aktivitetsledere i forbindelse med oppstart og gjennomføring av grupper – Utvikling og innhenting av elektroniske spørreundersøkelser – Planlegging og gjennomføring av fokusgruppeundersøkelse – Planlegging og gjennomføring av semistrukturerte telefonintervjuer – Samarbeid med brukerorganisasjoner

Resultater og resultatvurdering

Målene om utvikling, utprøving og evaluering av et nytt tilbud til personer som strever med rusmiddelproblemer ble innfridd. Det ble samlet inn data ved hjelp av intervjuer, spørreundersøkelser og fokusgruppe og resultatene presentert i sluttrapporten. Målet om å lære opp 15 frivillige aktivitetsledere ble innfridd i løpet av prosjektperioden. Flere av de opplærte aktivitetslederne var også med på å starte grupper for målgruppen i løpet av prosjektperioden. Noen av deltagerne på opplæringsprogrammet hadde også deltatt i SPR gruppe tidligere i prosjektet. Det er ønskelig å legge til rette for at opplærte gruppeledere skal komme i gang med flere grupper fremover. Målet om at 120 deltagere skulle melde seg på og delta i frivillige SPR grupper viste seg å bli vanskelig å gjennomføre. Det ble satt i gang mye forskjellig aktivitet med både å informere og følge opp interesserte kandidater og ved slutten av prosjektperioden hadde 26 personer meldt seg til to grupper som ble gjennomført.

Oppsummering og videre planer

Det vil forfattes artikkel basert på erfaringer og funn. Prosjektrapporten distribueres via Diakonhjemmet Dialogs nettverk og arbeidet fortsetter med å legge til rette for opplæring av gruppeledere og oppstart av grupper. Kunnskapen fra prosjektet er relevant for studenter og vi vil dele våre erfaringer ved VID (en del av virksomheten til Diakonhjemmet). Våre erfaringer kan være med på å gi relevant kunnskap, skape trygghet og økt motivasjon til å gå i gang med denne typen tiltak. Arbeidet forsetter og 3 opplærte gruppeledere planlegger oppstart av ny gruppe (4 deltagere er påmeldt)

Prosjektleder

Lars Jørgen Berglund

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
“Sugen på rusfrihet”, Selvhjelpsmetode
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Diakonhjemmet Omsorg
Beløp Bevilget
2017: kr 650 000, 2018: kr 750 000
Startdato
03.01.2017
Sluttdato
02.01.2019
Status
Avsluttet