Svangerskapsutfall og helsetjenester

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjektet Norge har i de senere årene sett flere innbyggere med ulik landbakgrunn og uten oppholdstillatelse. Uten forsikring og med liten rett til helsehjelp utfordres helsepersonell og utforming av helsetilbud i kommunene. Frivillige organisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening tar ofte en utfyllende rolle til det offentlige tilbudet i kommunene, og spesielt til utsatte grupper. Det finnes svært liten forskning på irregulære migranter i dag, men den etnografiske forskningen viser at gravide kvinner uten oppholdstillatelse møter store utfordringer. N.K.S. har seksuell og reproduktiv helse i sin forskningsstrategi, gjør kvalitativt forskning på gravide irregulære migranter og åpner nå et kvinne helsehus i Bergen. Vi trenger kunnskap om omfang av bruken av helsetjenester hos personer uten personnummer og om oppholdstatus har noe å si for helseutfall etter fødsel. Studiedesign og metode Formålet med dette prosjektet er å få kunnskap om bruken av helsetjenester hos gravide irregulære migranter som kommer til to helsesentre drevet av frivillige og de to offentlige legevaktene i Oslo og Bergen. Målet er også å sammenligne svangerskapsutfall hos irregulære kvinner med utenlandskfødte og norskfødte kvinner med personnummer. Vi ønsker å se på bruken av helsetjenester opp mot svangerskapsutfall og om det gir en indikasjon på om oppholdsstatus er en risikofaktor i svangerskap og perinatal helse. Vi vil gå gjennom gravide irregulære migranters tidligere journaler på to helsesentre drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors fra 2009 og de to offentlige legevaktene i Bergen og Oslo fra 2007. På helsesentrene har vi identitet på kvinnene og vil innhente data som beskriver kvinnen, komplikasjoner, oppfølging gitt og informasjon fra fødselsepikrise. På legevaktene vil gå gjennom konsultasjoner gitt til gravide uten personnummer, siden vi ikke kan følge journal til kvinnene. Vi vil sammenligne disse konsultasjonene, diagnoser gitt og alvorlighetsgrad av svangerskapskomplikasjoner med konsultasjonene og alvorlighetsgraden til gravide kvinner med personnummer over tid. Vi vil innhente registerdata siste 20 år på kvinner med og uten personnummer fra medisinsk fødselsregister som beskriver kvinnen, komplikasjoner før, under og etter fødsel, svangerskapsutfall for mor og barn. Prosjektets forventede verdi Dette prosjektet vil gi et unikt bilde på bruken av helsetjenester, kvaliteten på tjenestene og svangerskapsutfall hos gravide irregulære migranter som er utsatt, og utelatt fra generaliserbar forskning. Prosjektet vil danne et kunnskapsgrunnlag for ideelle organisasjoner i forhold til deres rolle i primærhelsetjenesten og hvordan de framover skal samhandle med kommunene for å gi helsehjelp til utsatte kvinner i Norge. Dette er viktig for å følge opp FNs bærekrafts mål 3 God helse ift. universell helsehjelp og mål 5. Prosjektet vil også gi nyttig kunnskap på hvordan en kan forske på subgrupper i, men utenfor et digitalisert samfunn.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

BMC Pregnancy and Childbirth
Scandinavian Journal of Primary Health Care

Prosjektleder

Frode Eick

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Svangerskapsutfall og helsetjenester
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
18.01.2021
Sluttdato
17.01.2024
Status
Under gjennomføring