Svipp innom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Et økende antall eldre med sammensatte og komplekse forutsetninger gjør at vi trenger nye impulser og ideer til hvordan fremtidens omsorgstjenester skal organiseres og driftes. Ny teknologi blir stadig utviklet slik at man kan drive mer kostnadseffektivt. Samtidig ser vi da en fare for at mennesker med sårbare nettverk og behov for levende fellesskap blir mer isolerte, kan bli fremmedgjort og miste livskvalitet. Her ønsker vi å bruke teknologi og utvikle en applikasjon som muliggjør mer menneskelig kontakt og sikre at mennesker i sårbare livssituasjoner ikke blir isolerte og uten fellesskap.

Målsetting for prosjektet

Ved å utvikle appen Svipp innom skal denne bidra til økt livskvalitet hos beboerne på sykehjem og brukerne på eldresenter (hjemmeboende eldre), og bidra til at disse eldreinstitusjonene bruker teknologi kreativt og aktivt, og på en måte som gjør at disse blir morgendagens møteplasser i nærmiljøet

Målgruppe

Beboerne ved Bekkelagshjemmet (Sykehjem) og brukerne ved eldresenteret (Engelsborg) er de primære målgruppene.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

For at appen Svipp innom skal virkeliggjøre intensjonene i dette prosjektet er brukermedvirkning et alfa og omega. Det er gjennom å etterspørre behov hos brukergruppene ved blant annet dialogkonferanser, samt tilbakemeldinger etter testpiloter, relevans og kvalitet i funksjonalitet defineres. Metodikken må derfor være dialogisk og samarbeidsorientert slik at vi treffer de reelle behov som finnes. Det blir avgjørende at de ulike aktørene klarer å forstå hverandre, og vi må lykkes med å få tekniske spesialister og brukere til å forstå hverandre slik at vi sikrer gode og inkluderende prosesser. Vi ønsker å spørre blant annet beboerne, pårørende, ansatte, frivillige, skoler om hva som er viktig for dem i en slik app. Ved å gå grundig inn i disse anliggende sammen vil brukermedvirkning bli det sentrale navet i utviklingsarbeidet. På denne måten ønsker vi å sikre at vi utvikler en applikasjon som er i tråd med behovet, og slik tar utgangspunkt i de som skal bruke den. I gjennomføringen av forprosjektet vil vi engasjere en prosjektleder og en prosjektmedarbeider som begge har inngående kjennskap til beboerne på Bekkelagshjemmet og brukerne på Engelsborg. De vil delta i alle prosessene fra rekruttering av deltakere til endelig resultat.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli – des. 2017 • Etabl. prosjektorg. • Grunnlagsarbeid for utv. av appen. • Valg teknologer til utv. av appen. • Dialog målgruppe • Dialogkonf- repr for de ulike målgr og utviklerne • Data systematiseres • Kravspesifikasjonen til appen presenteres for teknologene. • Appen utvikles Jan – juli 2018 • utprøving app i tre mnd. • Dialogkonf. erfaringer bruk • Modifisering • Ny versjon testes • Dialogkonf – justeringer • Erfaringskonferanse

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mange eldre blir stadig mer fremmedgjort fra dagens teknologi og dette er med å isolere en allerede sårbar gruppe ytterligere. Appen Svipp innom ønsker å koble mennesker tettere sammen, være et verktøy for kommunikasjon og åpne opp sykehjem og seniorsentra for nærmiljø og frivillighet. Appen skal bedre kontakten mellom pårørende og sykehjemmet, mobilisere mer frivillig innsats og bidra til at hjemmeboende eldre kan delta i aktivitet og fellesskap. Vi har samarbeidet med teknologiplattformen Nyby og skreddersydd appen for å nå våre mål. Vi har jobbet med tre forskjellige sykehjem og et seniorsenter i bydel Grünerløkka. her har vi i samarbeid med brukere fått innspill, testet og utviklet appen slik at den skal være i tråd med behovene til målgruppen. Erfaringene våre er så vellykket at vi nå skal i gang med hovedprosjektet der målet er full implementering på Kirkens Bymisjons sykehjem og seniorsentra.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Underveis i arbeidet så vi nødvendigheten ved å spisse utvikling og testing av applikasjonen til to hovedområder på sykehjemmene; pårørende og frivillige. Dette var hensiktsmessig for å nå våre effektmål. Vi har sett i testperioden at dette er med å åpne opp sykehjemmet på den måten at det fremmer mer kontakt. Både eldre selv, deres familie og ansatte har erfart at «hverdagskommunikasjonen» er med på å bygge ned terskelen og åpner opp for mer samhandling og aktivitet. For hjemmeboende eldre har appen vist seg å mobilisere kraftig til økt aktivitet, for eksempel ved at mange flere eldre kommer seg ut for å trene, delta på kurs eller til andre sosiale fellesskap. Appen er bare et virkemiddel, men et viktig verktøy som er mer tilpasset eldres vaner i dagens samfunn. Dermed kan vi koble ressurser og behov direkte i en trygg plattform som er enkel å bruke.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi valgte å prioritere pårørendesamarbeid og frivillighet på sykehjem, og informasjon/nærmiljø for hjemmeboende eldre. Vi har gjennomført det praktiske i henhold til fremdriftsplanen for prosjektet, og rekruttert mange brukere til å teste appen på et tidlig stadium. En forutsetning i dette forprosjektet har vært brukermedvirkning og dette er en applikasjon som skal være nyttig, hjelpsom og enkel for mennesker å bruke. Vi har derfor involvert bredt når vi utformet funksjonaliteten ved applikasjonen. Her har eldre, frivillige, pårørende, teknologer og ansatte (både på sykehjem, på seniorsentre, i hjemmetjeneste og kommune) bidratt. Dette har blitt uført med en agil og iterativ metode der vi gjør mange endringer hyppig, basert på de tilbakemeldinger og innspill som kommer fra brukerne selv. Dette både hva gjelder funksjonalitet og design på appen. Det viktigste målet er at brukerne skal oppleve appen nyttig, enkelt og intuitivt. Utviklingsarbeidet vil fortsette også ut i hovedprosjektet, men nå gjenstår det kun mindre tilpasninger før produktet kan ferdigstilles og implementeres.

Resultater og resultatvurdering

Pårørende opplever å kunne melde inn mer «dagligdagse» ønsker eller beskjeder på vegne av sine kjære, å motta informasjon fra sykehjemmet på en moderne og tilgjengelig måte (på smarttelefon) Erfaringer frivillige og frivilligkoordinator har gjort seg: • Det er lettere å nå ut til de frivillige om mulige oppgaver • Effektivisering og strømlinjeforming av frivilligheten ved at behov kobles direkte med ressurser (slipper å ringe til alle ved behov, nå kan det legges ut i applikasjonen) • Det er lettere å ta et frivilligoppdrag på kort varsel • Muliggjør større fleksibilitet og kan selv kan ta oppdrag når det passe Erfaringer hos eldre hjemmeboende i bydelen: • Enklere å kunne holde seg orientert om aktiviteter og tilbud • Enklere å be om bistand til ting de trenger • Appen oppleves trygg, enkel og brukervennlig • Eldre kan enkelt melde seg på trening, kurstilbud etc. i applikasjonen • Større mestring og selvtillit som har direkte overføringsverdi til ulike typer hverdagsteknologi

Oppsummering og videre planer

Som vi ser av tilbakemeldingene har det vært mange positive erfaringer ved forprosjektet og den opplevde nytteverdien for de involverte er stor. Vi kan med glede rapportere at vi nå skal i gang med hovedprosjektet der målet er videre utvikling og full implementering på alle sykehjem i Kirkens Bymisjon, samt at vi skal videreutvikle appen for hjemmeboende eldre der det nå allerede er 160 medlemmer i gruppen Løkka +.

Prosjektleder

Kjetil Sandsengen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Svipp innom
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2017: kr 550 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
16.12.2018
Status
Avsluttet