– Vannet skaper oppdrift som gir frihet og mestring

Håper på varig svømmetilbud for barn med funksjonsnedsettelser.

– Vi opplever at barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser ikke har mulighet eller får tilbud til en rekke aktiviteter i samfunnet på lik linje med andre og derfor er det viktig med et tilbud som dette, sier prosjektleder Luna Elisabeth Søgaard.

Hun er tidligere svømmer og nå ansatt i Lambertseter svømmeklubb, og tente på ideen om et tilrettelagt svømmetilbud. Den kom fra Villa Habibi, som er en avlastningsbolig for barn i Bydel Gamle Oslo.

– De kontaktet oss med et ønske om at brukerne deres skulle få tilgang på aktivitet og opplæring i basseng, sier Søgaard.

Opplever frihet og mestring

Ideen ble raskt omsatt i en søknad til Dam, som innvilget prosjektet i mars. Allerede i mai var de i gang med et tiukers svømmekurs til barn med ulike funksjonsnedsettelser. Det skjer i det flunka nye Manglerud bad, som har gode fasiliteter for målgruppen. Blant annet er det et eget terapibasseng på badet, der svømmekurset holdes.

– Kurset består av aktiviteter og svømmeopplæring for at barna skal kunne oppleve mestring og glede i vann, sier Søgaard, som forklarer at vann er særlig godt egnet for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.

– Vannet skaper oppdrift som gjør at de med funksjonsnedsettelser kan oppleve en frihet og mestring som de ikke får muligheten til på land, sier hun.

God tilrettelegging

I prosjektet er det tre ulike grupper som får svømmekurs, en gruppe for multifunksjonshemmede (rullestolbrukere), en for multifunksjonshemmede (rullestolbrukere) med utviklingshemming og en gruppe for barn med utviklingshemming og autismespekterdiagnoser eller generelle lærevansker som kan gå selv.

Kurset består av svømmeopplæring med ulike øvelser som dykking, flyting, rotasjon og framdrift, og en aktivitetsdel som er tilpasset hva deltageren har mulighet til å gjøre. Her vil fokuset være på bevegelse av ledd, flyt og «vannfølelse». Kursene ledes av av to sertifiserte svømmeinstruktører, og deltakerne kan ha med enten foreldre/foresatte/støttekontakt eller fysioterapeut i vannet.

– Viktig

Og i bassenget er det liten tvil om at deltakerne har glede av kurset. Store smil og høyt aktivitetsnivå vitner om både glede og mestring.

Nå håper prosjektlederen at kurset kan bli et varig tilbud for barna.

– Målet er å kunne tilby aktivitet og svømmeopplæring i vann for barn med omfattende funksjonsnedsettelser på lik linje med andre barn. Det er viktig fordi vi ser at disse barna ikke får muligheten til å være i vann på lik linje som andre barn, sier hun.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Som følge av nedstenging av Tøyenbadet og en generell mangel på tilrettelagte basseng i Oslo, opplever barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Bydel Østensjø og Bydel Gamle Oslo at tilrettelagte svømmetilbud i vann mangler. Flere av bassengene i Oslo er stengt på grunn av rehabilitering og det er lange ventelister på aktivitetstilbud i basseng som er tilrettelagt for målgruppen. Bøler bad i Bydel Østensjø med 32 grader varmt vann i hovedbasseng er et populært tilbud for målgruppen. Her er det 30 barn på venteliste. I slutten av september åpnet Manglerud bad og aktivitetshus, det første nye kommunale badet som åpner i Oslo på 40 år. Lambertseter svømmeklubb ønsker å leie terapibassenget i badet for et bestemt formål; Å gi barn med omfattende funksjonsnedsettelser et tilbud om opplæring og aktivitet i varmt vann, ledet av svømmeinstruktører. Prosjektet handler om å sikre barn og unge med nedsatt funksjonsevne lik mulighet til aktivitet på fritiden som barn i samfunnet for øvrig. Tilgang til aktiviteter som de faktisk kan utføre og ha nytte av er desto viktigere for å gi like muligheter.

Aktivitet/tiltak/metode

Lambertseter svømmeklubb ønsker å gjennomføre et kurs på Manglerud bad sitt nye terapibasseng for barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser. Det skal være et kurs som går over 10 uker med en kursgang per uke på 45 minutter. Kursene skal gjennomføres på ettermiddagen og vil bli delt inn i tre grupper med 12 deltagere med hver sin tid i bassenget. En gruppe for multifunksjonshemmede(rullestolbrukere) som er kognitivt normale, multifunksjonshemmede(rullestolbrukere) med utviklingshemming og utviklingshemmede og barn med autismespekter diagnoser eller generelle lærevansker som kan gå selv. Kurset skal bestå av svømmeopplæring som består av ulike øvelser som dykking, flytning, rotasjon, framdrift, og en aktivitetsdel som er tilpasset hva deltageren har mulighet til å gjøre og fokuset være på bevegelse av ledd, flyt og “vannfølelse”. All aktivitet og opplæring påvirkes av barnets evne til å bevege seg. Hver kursgang vil bli ledet og instruert av to sertifiserte svømmeinstruktører og det skal være åpning for at fysioterapeutene til deltagerne skal kunne følge med på kurs, ved behov, for å gjøre nødvendige tilpasninger. Deltagerne har med seg hver sin støttekontakt, som gjennomfører aktiviteten og opplæringen med deltageren i vannet. Manglerud bad har frostet glass mellom terapibasseng og øvrige fasiliteter, heiser og egne garderober for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er viktige tilpasninger for deltagerne. Noen utfordringer vi har i prosjektet er; at det kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av logistikkutfordringer rundt deltagerne, finne ledsager som ønsker å jobbe i tidsrommet, og nok plass i garderoben til å skifte for deltagere og ledsager. Vi ønsker at kurset skal være gratis og at deltagerne fraktes i taxi for at alle skal ha like muligheter til å delta.

Antall deltakere

36

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Målet med prosjektet er å gi barn og unge i nærområdet med mest omfattende funksjonsnedsettelser et tilbud om opplæring og aktivitet i et basseng. Av ulike grunner så er det ikke alle i nærområdet som har denne muligheten. Videre er gevinsten av aktivitet i basseng for denne målgruppen enorm; den gjør at deltagerne kan få mer fysisk aktivitet i hverdagen sin som igjen påvirker den mentale helsen deres. Fordelen med vann er at det gir muligheten til å være vektløs og derfor er det enklere å bevege seg. “Vann har helt spesielle egenskaper som kan gi mange med funksjonsnedsettelser både frihet og ferdigheter de ikke opplever på land. Grunnet vannets oppdrift slipper man å bære sin egen kroppsvekt og mange vil da oppleve at de mestrer å bevege seg mer i vann enn på land. Godt temperert vann kan også virke beroligende på noen, for eksempel på hyperaktive psykisk utviklingshemmede eller funksjonshemmede med ufrivillige bevegelser.» Sitat fra Beitostølen Helsesportsenter En av de viktigste tingene vi lærer oss i livet er å flyte og videre svømme. Flere av deltagerne vil gjennom dette kurset ha mulighet til å lære seg å flyte og potensielt komme seg inn til land som kan være nødvendig dersom de en gang faller i vannet og må komme seg til land på egenhånd. Barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser har ikke samme mulighet til å velge mellom ulike fritidstilbud som funksjonsfriske barn. Det er derfor stort behov for tilrettelagt aktivitetstilbud for denne målgruppen. Foresattes økonomi og deltakelse skal ikke være avgjørende for at barna skal kunne gjennomføre aktiviteten i bassenget. Dette bidrar til at alle får like muligheter til å delta.

Plan for gjennomføring

Det planlegges et 10-ukers kurs for 3 grupper på våren. Det er planlagt 3 kurs for 3 ulike grupper med 12 deltagere i hver gruppe. Hvert kurs varer i 45 minutter med 15 minutter pause mellom hvert kurs. Et kurs for barn med multifunksjonshemming , et for multifunksjonshemming med utviklingshemming. Og et kurs for barn utviklingshemming og barn med utviklingsforstyrrelser. Rekruttering av deltagere vil fysioterapeuter og fagkonsulent i Bydel Østensjø og Gamle Oslo bidra med. Samt Norges svømmeforbund. Kursdeltagerne vil bli hentet og kjørt til og fra kurset på Manglerud bad. Ansvar for dialog med transportfirma er det foresatte som har. Ledsager har hovedansvaret for deltagerne. Ledsager følger med inn i garderobe, sørger for at deltageren skifter til badetøy og dusjer, og videre følger og ledsager deltageren i bassenget. Ledsager er og ansvarlig for å få deltageren ut av bassenget, inn i garderobe, skifte, inn i transportmiddel og hjem/til avleveringssted. I bassenget har instruktørene nødvendig utdanning for å gjennomføre et kurs tilpasset de tre ulike gruppene. De har og nødvendig livredningskurs. Kurset skal bestå av svømmeopplæring som består av ulike øvelser som dykking, flytning, rotasjon, framdrift, og en aktivitetsdel som er tilpasset hva deltageren har mulighet til å gjøre og fokuset være på bevegelse av ledd, flyt og “vannfølelse”. All aktivitet og opplæring påvirkes av barnets evne til å bevege seg. I pausen mellom hver kurs vil det være mulighet for instruktørene og skrive ned en kort vurdering av aktiviteten til deltagerne, så man ved sluttvurdering kan se tilbake på utviklingen og hva som er blitt jobbet med. Instruktørene vil sammen med ledsagerne samarbeide om å gjøre en sluttvurdering av alle deltagerne. Luna vil fylle ut sluttvurdering av prosjektet.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet ble igangsatt for å gi barn og unge i nærområdet med mest omfattende funksjonsnedsettelser et tilbud om opplæring og aktivitet i et basseng. Vi ønsket å samle totalt 36 deltagere og deltagerne skulle deles inn i tre grupper med like mange deltagere i hver gruppe. Fordelingen ble basert på funksjonsnedsettelse. Målet med prosjektet var å gi svømmeopplæring og aktivitet i bassenget tilpasset alle deltagerne. Hver deltager fikk tilpassede øvelser innenfor dykking, flyt, rotasjon og framdrift. Det ble lagt stor vekt på bevegelse av ledd, flyt og “vannfølelse” for deltagerne med lavest bevegelsesevne. To instruktører ledet kurset og fulgte opp deltagerne og ledsager som fulgt med hver deltager.

Gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet gikk relativt etter planen. Vi kom raskt i gang med innsamling av deltagerne og hadde god dialog. Gruppe 1 ble totalt 6 deltagere, gruppe 2 ble 7 deltagere og gruppe 3 ble 12 deltagere. Vi var fornøyde med å ha samlet så mange på relativt kort tid (9.mars-25.april) og vi så at det ville vært utfordrende med flere deltagere i gruppe 1 og 2 på grunn av begrensning med antall tilgjengelige våtrullestoler. Største utfordringene var at tidspunktet kurset ble gjennomført var for tidlig og at ikke alle deltagerne hadde ledsager fra tidligere. Bydel Østensjø, skolene til deltagerne og Villa Habibi var behjelpelige med å finne ledsagere og flere deltagere hadde med seg en fra familien som ledsager. Vi fikk bekreftelse på leie av bassenget kort tid etter søknaden ble godkjent, men dessverre var leieprisen høyere enn det vi var forespeilet. Leieprisen utgjorde så mye at budsjettet gikk i minus. 24.april fikk vi gjennomført et informasjonskurs med alle ledsagerne som var nyttig. Svømmeopplæringen og aktivitetene som ble gjennomført måtte tilpasses underveis og instruktørene ble bedre og bedre kjent med deltagerne gjennom de 10 ukene.

Resultater og virkninger

Det viktigste resultatet av prosjektet er at vi har sett hvor mange unge, funksjonsnedsatte som mangler et tilbud som dette. Tilbakemeldingene vi har mottatt fra ledsagere og foreldre er at deltagerne har opplevd mestring og ønsker at prosjektet skal fortsette med noen tilpasninger. Flere av ledsagerne hadde tidligere vært i bassenget med deltagerne på egenhånd, men opplevde at med en instruktør som ledet kurset var det flere deltagere som behersket vannaktiviteten bedre. Flere av deltagerne opplevde enorm mestring; for noen var det å kunne flyte rundt i bassenget på egenhånd en ny opplevelse og for andre har det vært viktig å lære seg svømmeteknikker. Nivået har vært veldig varierende i noen av gruppene, og det har vært nødvendig å dele opp i grupper med ulike fokusoppgaver. Vi så at det var nødvendig å sette av god tid i garderoben og at familiegarderober var viktig for flere av deltagerne. Planen videre er å søke midler til et lignende prosjekt. Dessverre er leie av basseng og antall instruktører som må til i et prosjekt som dette veldig dyrt og det gjør at noen vil bli holdt utenfor av økonomiske årsaker.

Prosjektleder

Luna Elisabeth Søgaard

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Svømming på Manglerud bad for barn med omfattende funksjonsnedsettelser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 86 000
Startdato
20.04.2023
Sluttdato
20.08.2023
Status
Avsluttet