Symbolverksted.no

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mennesker med store bevegelsesvansker og som er avhengig av alternativ kommunikasjon faller vanligvis utenfor arbeidsmarkedet. Målgruppa har opparbeidet seg kompetanse i å betjene datamaskiner og bruke bilder til kommunikasjon fra de er barn. Vi ønsker å gi målgruppa muligheter til å få brukt sin erfaringsbaserte kompetanse i et betalt arbeid. Et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2015 viste gode erfaringer med at målgruppa kunne utføre meningsfylt arbeid. Ved å etablere nettstedet www.symbolverksted.no vil vi gi flere disse mulighetene.

Målsetting for prosjektet

Det skal etableres en møteplass mellom målgruppa og aktuelle oppdragsgivere: www.symbolverksted.no. Det skal etableres en fast driftsordning og finansiering for drift av nettsiden. Informasjon om bruk av nettsiden skal spres til aktuelle miljøer.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet er ungdom og voksne med store bevegelses- og/ eller kommunikasjonsvansker.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet vil være et samarbeid mellom Isaac Norge, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, læremiddelutviklere og flere arbeidsmarkedsbedrifter og opplæringsarenaer. For at målgruppa skal få erfaring med hva det vil si å gjøre et arbeid, vil prosjektgruppa velge ut ca. ti personer fra målgruppa som har behov for et tilrettelagt arbeid. De tester ulike arbeidsoppgaver, og får oppfølging fra faglig veileder som ansettes i prosjekperioden. Det utvikles deretter et nettsted der målgruppa og aktuelle oppdragsgivere kan møtes og utveksle arbeidsoppdrag og tjenester: www.symbolverksted.no. Oppdragsgivere kan være forlag eller andre læremiddelutviklere som har fått tilskudd til å utvikle tilrettelagte læremidler. Private aktører og offentlige etater som trenger hjelp til å utvikle informasjons- eller undervisningsmateriell med billedstøtte eller testing vil også kunne bruke nettsiden. Hvordan nettsiden skal finansieres og driftes blir en oppgave som prosjektgruppa må utrede. Planen er at nettsiden skal finansieres via sponsormidler fra læremiddelutviklere eller andre som bruker nettsiden til å skaffe oppdrag. Driftsansvar kan f.eks. ligge hos en eller flere arbeidsmarkedsbedrifter.

Fremdriftsplan for prosjektet

2017 Etablere prosjekt- og referansegruppe Ansette faglig veileder Velge ut testpersoner Velge oppdrag som skal testes Evaluering av testfasen 2018 Utvikle www.symbolverksted.no Teste nettside for utveksling av oppdrag Nettsiden www.symbolverksted.no er klar Starte arbeidet med å spre informasjon om nettsiden 2019 Overføre drift av nettsiden til fast aktør Skaffe sponsorer til nettsiden Fast drift av nettsiden er etablert Sluttevaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mål for prosjektet Symbolverksted.no er å gi tilpasset og meningsfylt arbeid til mennesker med bevegelses- og /eller kommunikasjonsvansker. Dette er et helseprosjekt som har vart over 3 år (2017 – 2019). Prosjektet er et samarbeid mellom Isaac Norge, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, læremiddelutviklere og flere opplæringsarenaer. Prosjektet har følgende delmål: Etablere en møteplass mellom målgruppa og aktuelle oppdragsgivere. Etablere en fast driftsordning og finansiering for drift av nettsiden. Informere om muligheter for databaserte arbeidsoppgaver for målgruppa og bruk av nettsiden skal spres til aktuelle miljøer.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektets effektmål er nådd. Prosjektgruppa har valgt 15 personer fra målgruppa som har behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver (oppdragstakere). De har testet digitale arbeidsoppgaver, og fått oppfølging fra veiledere i prosjektet. I 2017 ble navnet på tilbudet endret fra Symbolverksted til Digjobb. Prosjektet har utviklet en nettportal der målgruppa og aktuelle oppdragsgivere kan møtes og utveksle oppdrag og tjenester: www.digjobb.no. Portalen formidler digitale arbeidsoppdrag. Mennesker med nedsatt funksjon som for eksempel bevegelse, syn og kommunikasjon kan legge inn en profil i portalen og motta oppdrag. Resultatene i prosjektet er formidlet gjennom hele prosjektperioden. Det har vært stor interesse for prosjektet fra de som har fått informasjon, også i andre land enn Norge.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

15

Prosjektgjennomføring/Metode

Via nettportalen www.digjobb.no har oppdragstakerne mottatt betalte arbeidsoppdrag som f.eks. å skrive tekster, oversette tekster til grafiske symboler/bilder, teste nettsteder og apper med datatekniske hjelpemidler og lage musikk med musikkteknologi. Tre av medlemmene i prosjektgruppa har vært frikjøpt i deler av sin stilling (til sammen 50% stilling) for å veilede oppdragstakerne. Veiledningen har foregått via kurs, individuell veiledning og nettbasert veiledning. Prosjektet har fulgt en tradisjonell organisering der styringsgruppa er prosjektets besluttende organ og prosjektgruppa er utøvende organ. Prosjektet har også hatt en referansegruppe som har bidratt med faglige råd til prosjektet. Samarbeidet har fungert svært godt.

Resultater og resultatvurdering

I løpet av høsten 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse med oppdragstakere, veiledere og oppdragsgivere i Digjobb. Tilbakemeldinger fra oppdragstakerne er at dette er en meningsfylt jobb. Det har vært viktig å bety noe for andre, bl.a. gjennom å bidra med universell utforming av nettsteder og læremidler. Tilbakemeldinger fra oppdragsgivere er at dette er et flott tiltak for inkludering med flinke medarbeidere. De skriver at det er bra å ha lett og strukturert tilgang til funksjonshemmede brukere – bl.a. for testing av digitale produkter. Dette har vært viktig for å øke fokus på universell utforming hos utviklerne.

Oppsummering og videre planer

Desember 2019 ble prosjektet avsluttet, og tilbudet ble overtatt av TV2 skole. TV2 skole har lenge hatt fokus på universell utforming av sine læremidler, og ønsker å videreføre dette engasjementet via Digjobb. Nettstedet www.digjobb.no ligger nå på TV2 skoles plattform Elevkanalen. TV2 skole jobber med å skaffe finansiering for at Digjobb også i fortsettelsen kan tilby veiledning til oppdragstakerne. Vi håper de vil lykkes med dette. Digjobb er blitt et viktig tilbud, både for oppdragstakere og oppdragsgivere.

Prosjektleder

Hilde Fresjarå

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Symbolverksted.no
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Beløp Bevilget
2017: kr 610 000, 2018: kr 590 000, 2019: kr 540 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring