Ta plass – kulturverksted

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Gruppen unge uføre med psykiske helseproblemer er økende. NAV har ikke tiltak for denne gruppen. Mange lever derfor isolert og mangler et nettverk og en aktivitet i det daglige. Stiftelsen KIM-senteret er et brukerdrevet senter som har tro på at det er mulig at unge uføre kan ta større plass i samfunnet og mer ansvar i egne liv. Senteret baserer seg på forskning og egenerfaring og forskning tyder på at deltakelse i kulturaktiviteter bidrar til økt livskvalitet. Vi erfarer at unge uføre har iboende evner og talenter de selv ikke ser nytten av. Gjennom kunstuttrykk ønsker vi å lokke frem disse.

Målsetting for prosjektet

Målet er å bidra til at unge uføre våger å ta større plass i samfunnet. At de ser og omtaler seg selv som en større ressurs enn tidligere og blir mer velfungerende i det daglige.

Målgruppe

Unge voksne i aldersgruppen 18 til 35 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Dybdeintervjuet av hver deltaker og den individuelle utviklingsplan vi lager i starten danner rammen for oppstartsfasen. Verkstedet leier så inn dyktige kursholdere innen kunst- og kulturformer som band, ulike musikkinstrumenter, maling, tegning, formingsteknikker, foredrags- og taleteknikker, foto, billedredigering og liknende kurs, alt etter gruppesammensetning og interessefelt blant deltakerne. Vi vil invitere kjente kunstnere og musikere til holde workshops og ha utstilling / holde konserter for deltakerne. Vi ønsker å inspirere og synliggjøre for deltakerne hvor mye man kan vokse om man våger å ta plass. Fire ganger årlig planlegger vi å gjennomføre større arrangementer der vi viser at vi er en gruppe som også våger å ta plass i selve bybildet. Vi vil avholde oppfølgingsintervjuer med deltakerne hver 12. uke, ukentlige samtaler og fellesmøter. Vi avrunder hver deltakerperiode med et avsluttende intervju for å kunne måle effekten av perioden. Periodens lengde vil variere fra person til person. Vi vil jobbe målrettet med rekruttering via helsevesen, NAV og undervisningsmiljø i tillegg til å være synlig i media og sosiale medier.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi vil starte med rekruttering av ansatte, kursholdere, deltakere og samtidig jobbe med profilering og markedsføringsmateriell, deretter vil vi avholde kurs samtidig som vi rekrutterer gjester til å holde workshops og konserter/utstillinger. Vi vil jevnt over de tre årene jobbe med deltakerrekruttering og dokumentering og avslutte med å oppsummere effekten og gjøre klargjøre en sluttrapport og et faglig innlegg som kan benyttes.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vårt ønske var å hjelpe unge uføre i alderen 18 – 35 år med å komme et steg nærmere å ta styringen over eget liv og mestre deltakelse og våge å «ta plass» i samfunnet på en velfungerende og givende måte. Delmål: • At deltakerne skulle finne sine viktigste interesseområder og utvikle disse • At deltakerne fikk økt selvfølelse og mestringsfølelse • At deltakerne be tryggere i sosiale settinger • Økt sysselsetting blant målgruppen • At deltakerne tok del i det sosiale måltidet hver åpningsdag • At deltakerne i samarbeid med prosjektmedarbeidere avholdt større kultur- arrangement minst fire ganger årlig

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi mener etter det deltagerne har gitt tilbakemeldinger på og våre observasjoner at vi har lyktes spesielt med følgende: Deltagerne har følt seg sett og hørt og har hatt rom for å utvikle seg gjennom aktiviteter Deltagerne har følt seg velkomne og trygge,- som igjen har ført til at mange har våget å «ta plass». i rommet og i gruppa og flere også utenfor huset Deltagerne har blitt mer bevisste sin egen verdi, evner og styrke

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

67

Prosjektgjennomføring/Metode

Gruppen unge uføre med psykiske helse utfordringer er økende. Mange av disse lever et isolert liv, har få arenaer for nettverksbygging og et lavt aktivitetstilbud i hverdagen. Stiftelsen KIM-senteret søkte høsten 2016 om midler til et treårig prosjekt for å hjelpe unge mennesker i aldersgruppen 18 – 35 år som er uføre eller som av ulike grunner står utenfor fullt arbeid, skole eller det sosiale lv. Stiftelsen KIM-senteret er et brukerdrevet senter, som har god erfaring med at det er mulig for unge uføre å ta større plass i samfunnet og mer ansvar for egne liv. Basert på denne egenerfaring og forskningsresultat har vi stor tro på at det finnes store ressurser, iboende evner og talent som mange i denne gruppen ikke selv ser. Gjennom kunstuttrykk har vårt prosjekt handlet om å synliggjøre disse evner og talent både for den enkelte og for omgivelsene. Metodikken vi ønsket å bruke var musikk og kultur, samt benytte oss av prosjektmedarbeidernes evne til å dele egen erfaring og være rollemodeller og mentorer.

Resultater og resultatvurdering

Vi mener etter det deltagerne har gitt tilbakemeldinger på og våre observasjoner at vi har lyktes spesielt med følgende: • Deltagerne har følt seg sett og hørt og har hatt rom for å utvikle seg gjennom aktiviteter • Deltagerne har følt seg velkomne og trygge,- som igjen har ført til at mange har våget å «ta plass». i rommet og i gruppa og flere også utenfor huset • Deltagerne har blitt mer bevisste sin egen verdi, evner og styrke Vi føler vi har lært mye, opplevd mye og at vi har oppnådd flere av våre mål.

Oppsummering og videre planer

Stiftelsen KIM-senteret gir fortsatt et aktivitetstilbud en dag hver uke. Dette tilbudet vil vi nå utvide til to dager hver uke. Deltakernes uttalelser er at de opplever dette tilbudet som å være lagt tilrette for recovery og økt kontroll over eget liv. De har bygget verdifulle nettverk, de støtter og motiverer hverandre, og gjennom dette har de fått en økt livskvalitet . Vårt håp er å kunne videreføre et tilbud, hvor denne gruppa selv kan drifte et brukerstyrt senter for nye deltakere som kan ha utbytte av et tilsvarende aktivitetstilbud.

Prosjektleder

Anne Remen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Ta plass – kulturverksted
Organisasjon
Stiftelsen KIM-senteret
Beløp Bevilget
2017: kr 1 058 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet