Tannlege på hjul

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

På Helsesenteret for papirløse migranter og 24SJU møter vi mennesker uten gyldig oppholdstillatelse og mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet i kombinasjon med somatiske og psykiske lidelser, ofte preget av dårlig allmenntilstand og langvarige sosiale problemer som fattigdom og ustabile boforhold. Et kjennetegn ved gruppa er at de ikke i tilstrekkelig grad har vært nådd gjennom, eller er i stand til å nyttiggjøre seg av, det ordinære tannhelse tilbudet. Det medfører lidelse, sykdom og utenforskap.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål for prosjektet er å gi tilgang til munnhelsehjelp til to grupper som har liten eller ingen tilgang til dette i Oslo ved å etablere en mobil tannlegeklinikk, bemannet av frivillige tannleger og tannpleiere. Dokumentere munnhelse, innblikk i hinder, innpasse tilbudet i Oslo Kommunes arbeid.

Målgruppe

Mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet og samtidig psykisk lidelse. Mennesker uten eller med uklar oppholdstillatelse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1800

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dette prosjektet tar utgangspunkt i å nå målgruppen der de er uten at de trenger å endre på livet sitt eller situasjonen sin for å få tilgang på munnhelsehjelp. Gjennom en mobil tannklinikk i en ombygd bobil, bemannet av frivillige tannleger og tannpleiere, vil kunne bevege oss til fysiske plasser som er tilgjengelig for målgruppen og tilby all munnbehandling på et sted. Det legges opp til å etablere en fullt utstyrt tannlegeklinikk i bobilen, etter normal standard inkludert røntgen på dertil begrenset plass, samt elektronisk pasientjournal. I tråd med Kirkens Bymisjon sitt oppdrag å avdekke, lindre og forandre er det viktig for oss i tillegg til å avhjelpe situasjonen, til å dokumentere og påvirke til bedre situasjon for brukerne. Prosjektet skal samarbeide med Odontologisk fakultet og Tannlegeforeningen. Vi etablerer en prosjektgruppe og legger til rette for at studenter, etter nødvendige godkjenninger, kan gjøre datainnsamling i tråd med målene for prosjektet. Dokumentasjon skal og brukes i påvirkning for å senke evt. hindre for munnhelsehjelp, videre eksistens av klinikken i samarbeid med Oslo Kommune og strukturell endring av munnhelsetjenesten.

Fremdriftsplan for prosjektet

06/20-09/20 Rekruttering av prosjektleder 06/20-10/20 Høste mobil klinikk erfaringer 06/20-12/20 Skaffe, utruste og klargjøre bobil med tannlegeklinikk 09/20-06/22 Kvalitativt og kvantitativt studentarbeid 11/20-06/21 Rekruttere frivillige tannleger og -pleiere, tilpasse tilbudet 01/21-06/23 Gi munnhelsehjelp. Løpende kontakt med offentlig tannhelsetjeneste 08/22-06/23 Innlede permanent samarbeid med Oslo kommune, sikre økonomisk bærekraft

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmål for prosjektet var å gi tilgang til munnhelsehjelp til to grupper som har liten eller ingen tilgang til dette i Oslo ved å etablere en mobil tannlegeklinikk, bemannet av frivillige tannleger og tannpleiere. Delmål 1 var å dokumentere munnhelsen til brukergruppene og i hvilken grad de har uinnfridde rettigheter til munnhelsehjelp. Delmål 2 var å få innsikt i hindrer for at de ikke har tilgang til munnhelsehjelp og arbeide for å senke hindrene. Delmål 3 var at innen 3 år å innpasse den mobile klinikken i Oslo kommunes lavterskel arbeid. Målgruppene var: -Mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet og samtidig psykisk lidelse. -Mennesker uten eller med uklar oppholdstillatelse. Felles for disse gruppene er at de lever ustabile liv, ofte har dårlig råd og lever på utsiden av samfunnet. De har vanskelig for å ha tillit til fremmede eller det offentlige systemet. Dårlig munnhelse bidrar dessuten til andre problemer slik som til dårlig ernæring og utenforskap.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Tannlege på hjul lastebilen er bygget og ferdigstillt. Men vi har kun fått testet tannklinikken på noen få pasienter grunnet store kjøretekniske utfordringer bl.a. aggregatet fungerte ikke, det har vært for kaldt for bilen å stå ute noe som første til at vannet frøs og vi har hatt to innbrudd i bilen. Slik ble ikke effektmålene (yte tannhelsehjelp til målgruppen, nå ut med tannhelseinformasjon mm) nådd. Samtidig har vi nå en tannlegebil som i disse dager (mars-april 2024) på nytt ‘testes ut’ ved at 1. Tannlegekontoret rigges, organiseres og settes i stand til å ta i mot pasienter. 2. Pasienter fra Helsesenteret for papirløse migranter mottar tannbehandling i bilen. 3. Vi kontrollerer og kvalitetssikrer at alt det tekniske ved kjøretøyet fungerer. Vi har også i prosjektperioden drevet politisk påvirkningsarbeid ift målgruppenes tilgang til tannhelsetjenester, se mer om dette under

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

12

Prosjektgjennomføring/Metode

Innkjøp og logistikk: -Tegne en tannlegeklinikk i et påbygg på en lastebil -Innkjøp av lastebil. -Bygging og installering av et tannlegekontor på lastebilen (som et påbygg) -Innkjøp av utstyr og materiale til tannlegekontoret -Testing av både bilen og tannlegekontoret -Nå; teste tannlegekontoret på nytt og plan om drift av bilen fra april/mai Yte tannhelsehjelp: -Bruk av frivillige (tannleger, tannpleiere) til å yte helsehjelpen -Rekruttere pasienter -Info om åpningstider, plassering av bilen og type behandling -Yte tannhelsehjelp -Justere tilbudet etter behov Samarbeid -prosjektgruppe bestående av repr fra Tannlegeforeningen og Odontologisk fakultet, UiO -prosjektet har hele perioden vært et samarbeid mellom virksomheter i KB -den mobile tannlegeklinikken bemannes av frivillige tannleger og tannpleiere. Kirkens Bymisjon har gjennom Gatejuristen og Helsesenteret for papirløse migranter lang erfaring med profesjonsfrivillige og har brukt denne erfaringen inn i prosjektet. Politisk påvirkningsarbeid (se under Resultater og resultatvurdering)

Resultater og resultatvurdering

Som skrevet over har vi ikke nådd målene vi satte oss og dermed ikke fått de resultatene vi ønsket oss. Vi har likevel klart å jobbe med politisk påvirkning i prosjektperioden, hovedsakelig ved å sette fokus på: -manglende tannhelsehjelp til en meget sårbar gruppe; papirløse migranter -manglende tilgang til tannlegehjelp i Oslo for denne gruppen; hatt møter med politikere og Helseetaten (inkl Tannhelseavd) i Oslo kommune om dette -svart på høring om tannhelsehjelp til papirløse -i tillegg har vi utvidet tannlegetilbudet på selve Helsesenteret på Tøyen; vi har fra vår 2022 hatt et fullverdig tannlegekontor på senteret (gave fra en samarbeidspartner) -manglende tannhelsehjelp også til rusavhengige (24sju sin målgruppe) og for dårlig tilrettelegging slik at denne gruppen faktisk oppsøker tannlege. Tannlege på hjul lastebilen er bygget og ferdigstilt. Den består fysisk av en lastebil med et påbygg oppe på lasteplanet. Dette påbygget inneholder en fullverdig tannlegeklinikk (en unit).

Oppsummering og videre planer

Tannlege på hjul har for Kirkens Bymisjon vært et meget krevende prosjekt å få realisert. Dette har dog gitt oss erfaring og lærdom for andre prosjekter i fremtiden. Vi har et mål om at Tannlege på hjul er i drift fra vår 2024. Vi vil da ha en periode hvor vi prioriterer å gi tannhelsehjelp til papirløse migranter. Deretter vil vi åpne opp for andre målgrupper, hovedsakelig rusavhengige. Vi vil parallelt fortsette å påvirke for at begge målgruppene får tilgang til tannhelsehjelp i det ordinære tannhelsetilbudet.

Prosjektleder

Solveig Holmedal Ottesen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Tannlege på hjul
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet