Tegnbanken

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet

Språk er en forutsetning for å delta, skape mening og tilegne seg kunnskap i samfunnet vårt. Mange barn opplever utfordringer med språkutvikling av ulike grunner, og en del av disse barna profiterer på å bruke tegn som støtte til tale (for eksempel mennesker med utviklingshemming, Down syndrom). Tegnene brukes i direkte kommunikasjon (ved at de utføres) eller i form av videofiler, bilder eller strektegninger i PC-program, kommunikasjonstavler eller hefter.
For at dette skal fungere må man ha enkel tilgang til de aktuelle tegnene. Dette er et problem i dag – det finnes større og mindre tegnsamlinger i ulike format som enten er svært lite tilgjengelige eller dårlig tilpasset brukergruppen.

2) Prosjektets målsetting

Det skal utvikles en elektronisk tegnbank der tegnene fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no med 6.500 tegn) og tegn fra andre kilder gjøres tilgjengelig som videofiler, stillbilder og strektegninger.
Tegnbanken skal være gratis tilgjengelig på Internett og i tillegg distribueres på DVD-format.
Tegnene skal være tilgjengelige i ulike filformater slik at de kan brukes
• i kommunikasjonsprogram på PC (SymWriter, Klikker, Communicator og Programsnekker)
• til å lime inn i ulike program (Word, PowerPoint, Photoshop, Unifleks …) slik at man kan lage egne trykte kommunikasjonsbøker og materiell med utvalgte tegn for enkeltbrukere
• til å se på iPhone/iPod

Generelt vil en slik ressurs kunne benyttes på forskjellige måter for alle som har kontakt med brukeren – lærere, besteforeldre, annen familie, skolekamerater, naboer osv.
Det er et mål at vi gjennom dette prosjektet får til en samordning av tegn fra en rekke ulike kilder og i flere formater.
Det er et mål at prosjektet skal sette barnets nærmeste, samt barnehage og skole i stand til selv å lære å bruke tegn til barnets beste.
Gjennom nettverket som står bak prosjektet er det et mål at kompetansen knyttet til norsk med tegnstøtte i dag blir mer samlet og effektivt.

3) Prosjektets målgruppe

Målgruppen er alle som bruker tegn som støtte i sin kommunikasjon, primært utviklingshemmede.
Tegnbanken vil bli brukt av foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner slik at mulighetene for tegnkommunikasjonen kan bedres for personene i målgruppen.

4) Prosjektets betydning

Prosjektet vil være et viktig bidrag til å bedre barn, umge og voksne

med funksjonsnedsettelses muligheter til å kunne kommunisere med andre mennesker.
For brukerne vil det være til stor nytte at alle tilgjengelige tegn kan finnes på ett sted og i alle aktuelle format. Man kan se video for å lære hvordan et tegn utføres og man kan bruke strektegning eller bilde som illustrasjon i materiell. At det også blir gratis vil sikre tilgjengelighet for alle.
Det kan her henvises til Stortingets innstilling S. nr. 239 (2008-2009) der man sier at ”Stortinget ber Regjeringen foreslå endring i opplæringsloven slik at elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kommunikasjon, supplerende kommunikasjon, eller en kombinasjon av disse, sikres like rettigheter i lovverket.”

5) Fremdriftsplan

Et nettverk bestående av fagpersoner fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem – Statped (Torshov kompetansesenter, Møller kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter), personer i NAV hjelpemidler, pedagoger fra Haug skole i Bærum og foreldrerepresentanter fra NNDS har utarbeidet prosjektet. Det er første gang alle miljøene samarbeider på denne måten for å skape et felles produkt som er tilgjengelig for alle.
Det vil bli publisert en fullt ut fungerende versjon i prosjektets første år (2010).
I prosjektets andre år (2011) vil det bli utvidet med flere tegn og foretatt revisjon i forhold til evaluering fra brukerne.

2010:
01.01.10 – 01.04.10 Kravspesifikasjon og planlegging
01.04.10 – 01.11.10 Systematisering, konvertering, illustrasjoner og publisering av testversjon
01.11.10 – 31.12.10 Utprøving, revisjon og publisering

2011:
01.01.11 – 01.04.11 Evaluering og registrering av mangler – vurdere utvikling av editor
01.04.11 – 31.12.11 Illustrasjoner, skanning, konvertering og publisering av flere tegn

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0362.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er gode erfaringer med å benytte tegn og tale til barn generelt i «førspråklig» alder for på den måten å visualisere talespråket og støtte språkforståelsen. Barnehage, skole og heim etterspør materiell for å ta i bruk tegn som støtte til tale, også kalt norsk med tegnstøtte (NMT), for mennesker som av en eller annen grunn ikke utvikler talespråk på vanlig måte. Gjennom pedagogisk veiledningsarbeid har Statped, andre hjelpeinstanser og brukerorganisasjoner registrert stor etterspørsel.
Prosjektets mål var å få utviklet en elektronisk tegnbank der tegnene fra Norsk tegnordbok og tegn fra andre kilder gjøres tilgjengelig som videofiler, stillbilder og strektegninger. Tegnbanken skal være gratis tilgjengelig på Internett og i tillegg distribueres på DVD-ROM.
Tegnene skal være tilgjengelige i ulike filformater slik at de kan brukes
– i kommunikasjonsprogram på PC (SymWriter, Klikker, Communicator og Programsnekker)
– til å lime inn i ulike program (Word, PowerPoint, Photoshop) slik at man kan lage egne trykte kommunikasjonsbøker og materiell med utvalgte tegn for enkeltbrukere
– til å se på smarttelefoner og nettbrett
På www.tegnbanken.no kan man se på og søke etter alle tegnene i Tegnbanken i de ulike formatene.
Det er også laget en enkel editor som man kan bruke til å lage enkle tekster med strektegninger av tegn.
For å lære tegn og bruke dem i barnets læringsmateriell er det viktig at man samler strektegninger, bilder og video på ett sted. Man ønsker gjerne å se video for å lære hvordan et tegn utføres og man vil bruke strektegning eller bilde som illustrasjon i materiell. Dette muliggjør tilrettelegging av materiell så som sanger, bøker, merking av ting i barnets omgivelser, skrive historier med tegn knyttet til barnet selv.
Når nå Tegnbanken nå er på nett vil tegn i ulike format kunne være gratis og lett tilgjengelig for alle. Vi tror at dette vil føre til et enklere liv både for brukere, pårørende og fagpersoner.
Tegnbanken vil vedlikeholdes, og det vil bli lagt til nye tegn kontinuerlig.

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Tegnbanken
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2010: kr 480 000, 2011: kr 240 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet