Tenk fremover! – Livsmestring for ungdom med nedsatt hørsel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ny læreplan i grunnskolen og videregående opplæring hvor et av de tverrfaglige temaene er folkehelse og livsmestring. Innenfor temaet livsmestring ser vi stor relevans for vårt prosjekt. Vår erfaring og ulik forskning på ungdom med nedsatt hørsel viser at mange har utfordringer med å mestre skolehverdagen og det psykososiale med jevnaldrende. Det er ofte mer komplekst og utfordrende å være ungdom med nedsatt hørsel enn normalthørende. I tillegg erfarer vi at det generelt er liten kunnskap i skolesystemet og ordinært hjelpeapparat om hvilke sekundærvirkninger nedsatt hørsel kan gi.

Målsetting for prosjektet

Deltakerne skal kunne anvende og kjenne til aktuelle kognitive verktøy. Vite hvilke faktorer som påvirker egen livsmestring. Kunne gi eksempler på hva som gir mestring av eget hørselstap. Gjennomføre 3 kurs med inntil 12 deltakere per kurs. Lage et ferdig kurskonsept. 24stk påfølgende år.

Målgruppe

Ungdom med nedsatt hørsel, 15-19år

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Første halvår skal elevkurset planlegges, konkretiseres og utarbeide et program. Prosjektgruppen vil ha jevnlige møter og tett samarbeid med konsulent ved senter for helsefremmende arbeid. I tillegg vil ressursgruppen med sin kompetanse være viktige bidragsyter i denne fasen. En gruppe elever på Briskeby vgs. – skal også komme med innspill og bidra i utviklingen av elevkurset. Konkret gjennomføring av elevkurset skal være 3 kurs av 12 deltakere per kurs. Elevkurset vil bestå av to samlinger. Den første samlingen vil være fysisk et par dager, samling to vil være en dag digitalt. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med sin egen handlingsplan, hvor de vil få oppfølging av prosjektmedarbeider før andre samling. Temaer som er aktuelle å ha med vil være psykisk og fysisk helse, kosthold, søvn, mestring av stress, hvordan hjernen blir påvirket av ulike faktorer, sosiale koder, samt fokusere på å ta ansvarlige livsvalg. Vil gi opplæring i ulike metoder bl.a. hensiktsmessige kognitive verktøy. Arbeidsmetodene i kurset vil være varierte og tilpasset ungdommene, temaene, samt målet med prosjektet. Dette innebærer gruppearbeid, individuelt arbeid, fysisk aktivitet, kreative prosesser, refleksjonsspørsmål og oppgaver. Medvirkning-delt

Fremdriftsplan for prosjektet

01.01.22-30.06.22 Utvikling av elevkurs 1) 30.06.22-31.12.22 første gruppe med elevkurs 2) 01.01.22-30.06.23 andre gruppe med elevkurs 3) 01.08.23-31.12.23 tredje gruppe med elevkurs – underveisevaluering 01.08.23- 31.12.23 sluttrapport, evaluering og oppsummering, plan for videreføring.

Prosjektleder

Stina Helmen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Tenk fremover! – Livsmestring for ungdom med nedsatt hørsel
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
Beløp Bevilget
2022: kr 416 000, 2023: kr 486 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring