Til månen på 1-2-3

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kvaliteten på barns relasjon til en voksen påvirker barnets emosjonelle og sosiale utvikling, fremtidige relasjoner og psykiske helse. Flertallet av norske barnehager har 3 dager tilvenning med foreldre ifølge en undersøkelse fra NTNU – dette er ikke nok for at et barn skal kunne knytte seg til en ansatt og forskning viser at mer enn halvparten av barnehagebarn mangler en trygg tilknytning i barnehagen også på sikt. Dette kan føre til redusert immunforsvar, lite matlyst, søvnløshet og uro. Engasjementet for temaet ble til da regissøren selv erfarte en stressende barnehagestart med sitt barn.

Målsetting for prosjektet

Barn og foreldre skal oppleve en trygg og helsefremmende tilvenningsprosess basert på dagens småbarnspsykologi. Prosjektet skal gi økt kunnskap om nødvendige verktøy og metoder til å gjennomføre dette, og skape refleksjon rundt barns indre liv og stemme ved barnehagestart.

Målgruppe

Småbarnsforeldre og barn, ansatte i barnehager, utdanningsinstitusjoner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Dokumentarfilmen utfordrer den tradisjonelle barnehagetilvenningen i Norge ved å følge forskjellige barn under 4 ulike tilvenningsmodeller i Norden. Kameraet rettes mot norske barn som sier “ha det” til foreldre etter 3 dager tilvenning. Foreldre stålsetter seg mot en opprivende avskjed og vi møter holdninger blant ansatte som at det er vanlig at barn hylgråter. Hvordan oppleves avskjeden med barneøyne? Foreldre får en sms med et smilende barn kort tid etter. Men hvordan vet vi egentlig at barnet har det bra? Hva med de som skjuler følelsene sine? Vi inviteres inn til barns indre liv via fiksjonspregede scener. Et barn tråkker svevende ut på månen i et forsøk på å skildre deres opplevelse av å komme inn i barnehagen. Slike scener drøfter hvordan voksne kan ta eget perspektiv for gitt, uten å søke å forstå meningen for barnet. Filmen tar oss med til en tilvenningsmodell på 4 måneder i Danmark. Her møter vi magiske øyeblikk der barnet selv ivrig krabber fra mor eller far og inn i personalets armer. Hvilke holdninger i barnehagen ligger bak slike øyeblikk? Foreldre, ansatte, psykologer og forskere debatterer. Hvordan opplever barn mellom 1 og 3 år de ulike tilvenningsmetodene og hvordan påvirker dette barnets utvikling og helse?

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan. 2017 – april 2018: Utvikling, forarbeid, dybderesearch. Mai – aug. 2018: Forarbeid, dybderesearch, testopptak. Sep. 2018 – feb. 2019: Dybderesearch og testopptak i barnehager. Manus formes parallelt. Feb. – mars 2019 Forarbeid og greenlight: Booking av medvirkende, utstyr, fotograf og reiser. April – sep. 2019 Produksjon. Grovklipp foregår parallelt. Okt. – des. 2019 Postarbeid Mars – sep. 2020: Lansering, distribusjon, måling.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Barn og foreldre skal oppleve en trygg og helsefremmende tilvenningsprosess og barnehagehverdag basert på dagens småbarnspsykologi. Barnehager skal bli inspirert til å tørre å være kritisk til egen praksis med øye for utvikling, og skape refleksjon rundt barns indre liv og stemme. Målgruppe: Småbarnsforeldre og barn, ansatte i barnehager, studenter/utanningsinstitusjoner.
 Bakgrunn: Kvaliteten på barns relasjon til en voksen påvirker barnets emosjonelle og sosiale utvikling, fremtidige relasjoner og psykiske helse. Flertallet av norske barnehager har 3 dager tilvenning med foreldre ifølge en undersøkelse fra NTNU – dette er ikke nok for at et barn skal kunne knytte seg til en ansatt og barnet kan i en periode oppleve at ingen er sensitive nok overfor barnets emosjonelle tilstand. Dette kan føre til redusert immunforsvar, lite matlyst, søvnløshet og uro. Hvordan en stresset barnehagestart påvirker barnas utvikling og psykiske helse gjennom oppveksten, vet vi ikke enda.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Stiftelsen Dam støttet 50% av opptaksperioden. Denne fasen er ferdigstilt. Etterarbeid, distribusjon og måling blir gjennomført i 2021. Effekten så langt reflekteres i tilbakemeldingene fra fagpersoner, foreldre, styrere og ansatte som har vært involvert: Denne filmen vil gi et reflektert bilde og samtidig sensitivisere både erfarne og kommende barnehagepersonell. Denne filmen representerer noe helt nytt når det gjelder tilvenning  – både innholdsmessig og metodisk. Filmen viser tydelig den kløften som blir mellom den voksnes behov om at barnet skal være i barnehagen og barnets inderlige behov for å få en bedre overgang for å klare å være i barnehagen. Filmen løfter fram og peker tydelig på barnets uttrykk som jo er helt essensielt. Spørsmålene regissøren stiller vil barnehagen bruke på personalmøter og kurs. Dette er et unikt verktøy for undervisning. Vi har lært så masse av å være deltakere i dette prosjektet som vi vil ta oss med videre i utviklingsarbeidet med de minste.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi følger barnets perspektiv under ulike tilvenningsmodeller ved barnehagestart og hverdagen som venter i månedene fremover. Vi opplever barnets verden og deres kamp for å bli sett, hørt og forstått av foreldre og barnehageansatte med ulike barnesyn i Norge og Danmark. På reisen reflekterer den danske forskeren og professoren, Ole Henrik Hansen, rundt barns indre liv, deres signaler og atferd. Hva må gjøres for at reisen mellom hjem og barnehage ikke skal føles som en månelanding, men som en trygg overgang som fremmer god psykisk helse og tidlige erfaringer med demokrati? Filmingen gikk over 8 måneder. Regissøren var tett på barna med et håndholdt kamera i barnehøyde, i en verden sett fra barnas perspektiv. Mesteparten av materialet er filmet sittende på et gulv for å gli inn i miljøet mest mulig. Dette skapte et trygt rom hvor barna kunne være seg selv. Produksjonsfasen støttet av Stiftelsen Dam er nå ferdigstilt og prosjektet går inn i en etterarbeidsperiode bestående av redigering av video- og lydmateriale, restopptak, fargekorrigering, lyddesign, musikkproduksjon og animering.

Resultater og resultatvurdering

Produksjonsfasen har resultert i et omfattende videomateriale fra 5 ulike barnehager som skaper det universet barn er en del av. Felles for medvirkende barnehager er et personale og foreldre som utstråler engasjement for temaet tilvenning og barnesyn. Det er de aller minste barna på ett år som er hovedkarakterene i filmen og vi følger deres oppstart og hverdag over en lengre periode. Da ettåringene enda ikke har utviklet et verbalt språk formidles deres stemme via blikk, lyder, gråt, utttrykk og kroppslige bevegelser på et detalj nivå som sier mer enn ord kan formidle. Barnet får altså en tydelig stemme som informant for å skape debatt om hva som kan gjøres for å fremme god psykisk helse og tidlige demokratiske erfaringer under barnehagestart og hverdagen som venter. Da opptaksperioden ble forlenget fikk vi mer dybde og flere lag i filmen enn vi hadde forventet, og det er mye spennende å jobbe med i etterarbeidsfasen fremover som vil påvirke barns psykiske helse positivt.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet videreføres med en etterarbeidsfase, lansering/distribusjon (100 000 pers) og måling. Dette innebærer redigering av video- og lydmaterialet, restopptak, fargekorrigering, lyddesign, musikkproduksjon og animering. Parallelt utarbeides det refleksjonsspørsmål tilrettelagt filmen. Filmen vil blant annet være tilgjengelig for allmennheten på organisasjoners nettsider som jobber for barns psykiske helse og kompetanseheving, som VFB og FUB. Det utarbeides også en egen nettside for filmen som fungerer som en digital ressurs for målgruppen i arbeidet med å skape en trygg start på livet.

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Til månen på 1-2-3
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000
Startdato
02.02.2019
Sluttdato
31.08.2020
Status
Avsluttet