Til topps med tankene

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Norges klatreforbund ønsker å gi mennesker med psykisk lidelse og rusproblemer et meningsfullt og spennende interesse i sitt lokalmiljø. Klatring er på mange måter en aktiviet som utvikler trygghet, tillit, selvstedinghet og som kan være med på å styrke en “ny identitet”. Høsten 2010 fikk Norges klatreforbund (NKF) tildelt folkehelsemidler, fra Helse- og omsorgsdepartementet via Norges idrettsforbund, til å starte pilotprosjektet: “Til topps med tankene”. Målsetningen med pilotprosjektet var å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til å tilby klatring til rusmisbruker, samt å starte opp pilotgrupper. Prosjektet er kommet godt i gang. I dag har vi et samarbeid med fire kommuner og har startet opp tre klatregrupper for rusmisbrukere. Gjennom pilotprosjektet har vi skaffet oss erfaringer og funnet modeller som er viktige for å kunne starte nye grupper. Prosjektet har hatt gode resultater. Vi ønsker å hjelpe flere klatreklubber rundt om i landet med å starte opp klatregrupper, slik at flere kan få en meningsfullt og spennende fritidsinteresse i sitt lokalmiljø. Institusjoner og offentlige instanser som NKF har vært i kontakt med har møtt prosjektet svært positivt. For kommuner er det en stor utfordring å skape engasjement og aktivitet. Klatreklubbene har kyndige og engasjerte instruktører som kan være med på å skape dette engasjementet. NKF og klatreklubbene kan organisere tiltaket slik at det tilfredsstiller både “deltakers” behov og “samfunnets” behov.


Målgruppe: Mennesker som sliter med en psykisk lidelse og/eller rus”.

Målsetting: Etablere fast ukentlig klatring for målgruppen hos klatreklubber rundt om i landet. Målsettingen er å ha 12 etablerte klatregrupper i utgangen av 2014.

Gjennomføring: Oppgaver og ansvar rundt tiltaket fordeles mellom samarbeidspartnere. Norges klatreforbund vil være en sentral pådriver som promotere prosjektet og oppretter samarbeid mellom klatreklubber, kommuner og institusjon. Klatreklubbens oppgaver blir i hovedsak å organisere og gjennomføre klatreaktiviteten. Kommunen og institusjon rekrutterer deltakere og koordiner transport.

Betydning: Den enkelte deltaker vil få økt livskvalitet, på grunna av bedret fysisk form, bedret sosial fungerings evne og bedret selvbilde. Aktiviteten kan forbygge tilbakefall til rus. Prosjektet utjevner sosiale helseforskjeller gjennom tilretteleggelse av aktivitet i nærmiljøet for en utsatt gruppe i samfunnet og gjennom sosial inkludering hos klubben. Kommunalt ansatte og terapeuter får kunnskap om “folkehelsearbeid” og klatring som egen aktivitet, økt fokus på fysisk aktivitet og psykisk helse, økt kunnskap om motivasjonsarbeid og nytteverdien av fysisk aktivitet/klatring. “Dette er et fint tiltak.

Å sitte hjemme, er veldig asosialt. Dette her er med på å bygge selvtillit. Hadde en hatt en slik aktivitet hver dag, hadde en hatt et liv” sier en av deltakerne som vært med i pilotprosjektet

Framdriftsplan:
– Promotere prosjektet, kontakte klatreklubber, institusjoner og kommuner
– Holde startmøte med klubb, institusjon og kommuner
– Arrangere gratis klatre-prøvedag
– Oppstart av nye grupper
– Følge opp gruppene
– Kartleggingsarbeid for å utvide prosjektet i 2013, på andre steder i landet
– Evaluering
År 2 og 3: Samme framdrift som i 2012, med justeringer fra evaluering. Samt å arrangere seminar for instruktører og klatresamling for deltakerne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0142.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Høsten 2010 fikk Norges Klatreforbund tildelt folkehelsemidler fra Helse- og omsorgsdepartementet via Norges Idrettsforbund til å starte prosjektet «Til topps med tankene». I 2011 var vi så heldig å få ytterligere bevilgninger fra Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering. Prosjektet har hatt som målsetting å tilby ukentlig klatreaktiviteter til personer med rus og psykiatriproblematikk. I alt åtte lokale grupper har deltatt i prosjektet. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt hvor klatreklubbene har stilt med instruktører og aktivitet og kommunene/institusjonene har bistått med rekruttering av deltakere, transport og ekstra personell der det har vært behov. Noen kommuner/institusjoner har også stilt med økonomisk tilskudd. Av de 8 gruppene er i dag 6 grupper fortsatt i gang. Nøyaktig deltakerantall finnes ikke da dette er en ustabil gruppe med mange utskiftninger. Men vi regner med at drøyt 100 personer har vært innom prosjektet i løpet av prosjektperioden. Av de 100 personene har de fleste tatt brattkort som er en sertifisering på at du kan det grunnleggende innen klatring og sikring. Flere er integrert i ordinær klubb etter endt kurs gjennom dette prosjektet. Et par personer har tatt instruktørutdannelse og fungerer i dag som en resurs for gruppen. Dette er grupper som krever mye oppfølging både deltakere, ildsjeler fra klatreklubbene og de som er ansvarlig fra kommune/institusjon. Det har også vært helt avgjørende med finansering fra Extrastiftelsen for å kunne gjennomføre aktiviteten. Vi har dessverre ikke klart å forankre prosjektene tilstrekkelig lokalt når det gjelder finansiering og de fleste sier at de ikke vil klare å drive videre uten dette tilskuddet. Det er søkt om nye midler gjennom helsedirektoratet men i skrivende stund har vi ikke noen signaler på om vi får dette. Det er med stor beklagelse vi ser at de fleste prosjektene blir avsluttet da denne aktiviteten har vært av stor betydning for de som har deltatt.

Prosjektleder/forsker

Kari Vanebo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Til topps med tankene
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 240 000, 2013: kr 344 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet