Tilbake til Fritiden

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Enter Fritid er Bymisjonen i Kristiansand sitt fritidstilbud til mennesker i rusrehabilitering med rundt 20 aktiviteter. Alle aktivitetene har en aktivitetsgruppe som planlegger, budsjetterer, gjennomfører og evaluerer aktivitetene. Vi har blitt gode til å drifte fritidsaktiviteter, men har et ikke nådd potensiale når det gjelder å sikre gode overganger til etablerte lokale aktiviteter som et siste steg i en integrering og rehabiliteringsprosess. I Enter Fritid er deltakerne i et etterverns tilbud. Gjennom prosjektet vil deltakerne være en rehabilitert, integrert del av samfunnet.

Målsetting for prosjektet

Øke antall deltakere i rusrehabilitering som engasjerer seg i etablerte fritidsaktiviteter, gjennom samarbeid med lokale aktører. Utvikle samarbeidsmodell og inngå avtaler med 10 lokale aktører. Prosjektet vil sikre gode overganger fra Enter Fritid og være siste steg i en rehabiliteringsprosess.

Målgruppe

Mennesker i rusrehabilitering som deltar i Enter Fritids aktiviteter

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Med prosjekt Tilbake til Fritiden vil vi få mulighet til å gå i tettere samarbeid med de eksterne aktørene og legge til rette for økt samhandling. Utfordre grensesnittet, senke terskelen og å gjøre overgangen mellom ENTER Fritid og klubbene, foreningene og lagene enklere for deltakerne. Sammen med de lokale fritidstilbudene vil vi utvikle en modell som sikrer gode overganger. En god samarbeidsmodell åpner for deltakelse og engasjement. Dette skal bli en del av kulturen internt i ENTER Fritid og i de ulike ordinære fritidstilbudene. Vi ser for oss at samarbeidsmodellen leger til rette for felles arrangementer mellom Enter Fritid og lokale, etablerte fritidstilbud samt tiltak på individnivå. Samarbeidsmodellen vil bli utviklet gjennom en eller flere workshops. Over en 3 års periode er målet å ha velfungerende avtaler med ca. 10 etablerte aktører i Kristiansandsområdet innenfor områdene Trening, Friluftsliv og Kultur. Vi ser for oss at mellom 20 og 30 deltakere vil engasjere seg i lokale ordinære fritidstilbud. For å nå dette målet vil prosjektleder måtte ligge tett på deltakerne i ENTER Fritid og ha ett tett samarbeid med de lokale etablerte fritidstilbudene. Det vil kreve mye motivasjonsarbeid og trygging.

Fremdriftsplan for prosjektet

2018: ansette prosjektleder, opprette prosjektgruppe, arrangere workshop med potensielle samarbeidspartnere, utvikle samarbeidsmodell 2019: inngå 5 samarbeidsavtaler, oppfølging av avtalene gjennom evalueringsmøter, undersøke og evaluere måloppnåelse, starte arbeidet med videre finansiering 2020: inngå 5 samarbeidsavtaler med nye aktører, samling med samarbeidspartnere for utvikling og erfaringsdeling, evalueringsmøter, evaluere måloppnåelse

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vårt mål for prosjekt Tilbake til Fritiden er at flere deltakere i ENTER Fritid vil finne et varig engasjement i lokale, etablerte fritidsaktiviteter. Deltakerne i Enter Fritid er mennesker i rusrehabilitering. Ca. 120 deltakere er ukentlig med på en eller flere av Enter Fritids aktiviteter. Enter Fritid er blitt en stor aktør i Kristiansand for mennesker i målgruppen vår og vi er blitt gode til å drive fritidsaktiviteter. Det vi ønsket å bli bedre på, og som vi så et stort potensial i, er overgangen fra ENTER Fritid til de etablerte, lokale fritidstilbudene. Vi ønsket å utvide samarbeidet med lokale fritidsaktører og utvikle en samarbeidsmodell slik at deltakere fra ENTER Fritid lettere integreres i de ordinære tilbudene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har i prosjektperioden jobbet målrettet opp mot mange lokale fritidsaktører. Målsettingen var en samarbeidsavtale med 10 eksterne aktører. I disse årene har vi hatt mange møter, bygget relasjoner og forankret samarbeidet med sentrale personer i lokale klubber, foreninger og lag. Vi gjennomførte i starten av prosjektet 3 workshops, utviklet en samarbeidsmodell og har i prosjektperioden inngått avtaler med 9 lokale aktører: Kristiansand- Kajakk klubb, Jeger og Fiskeforening, Triatlonklubb, Cykle klubb samt Bjaavann golfklubb, DNT, Yoga, Crossfit kvadraturen og Padel senter Rige. Samarbeidet har med noen av aktørene inneholdt felles treninger. Med andre aktører har vi felles temasamlinger som Golfkafe og Sykkelkafe i våre lokaler. På denne måten har deltakerne i Enter Fritid trent sammen med, vært på foredrag sammen med og blitt kjent med medlemmer i de ulike fritidstilbudene. Dette har ført til at 46 deltakere i Enter Fritid har engasjert seg og meldt seg inn i lokale fritidstilbud.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder ble ansatt og startet i januar 2019. Sammen med leder i Enter Fritid og 2 deltakere dannet hun en prosjektgruppe som startet planleggingsarbeidet. Vi inviterte mulige og eksisterende samarbeidspartnere til infomøte om prosjektet. Våren 2019 gjennomførte vi 3 workshops som endte opp i en samarbeidsmodell som blir forankret i gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Korona epidemien som startet våren 2020 satte i perioder en stopper for mange fritidsaktiviteter og derfor også for fremdriften i prosjektet. Felles treninger og samlinger var i perioder ikke gjennomførbare. Men vi holdt samarbeidet varmt og løpet av de 2 årene som pandemien varte utnyttet vi mulighetsrommene og arrangerte og deltok på det myndighetene tillot. Til tross for Korona har vi gjennomført prosjektet og nådd målene vi satte oss.

Resultater og resultatvurdering

Sammen med eksterne fritidsaktører utarbeidet vi en samarbeidsmodell med samarbeidsavtaler som er utviklet på bakgrunn av partenes behov og ønsker. Dette gjør at samarbeidet er grundig forankret og oppleves meningsfullt for avtalepartene. I prosjektperioden inngikk vi 9 avtaler. Vi er veldig fornøyde med at vi klarte dette med korona restriksjoner og opplever at samarbeidsmodellen er levedyktig og noe å bygge videre på i fremtiden. Vi hadde en tanke og et mål om at 20-30 deltakere ville engasjere seg og melde seg inn i lokale fritidstilbud. På tross av korona epidemi var dette tallet 46 ved prosjektperiodens slutt. Flere av disse deltakerne har blitt resurspersoner der de har meldt seg inn. En deltaker holder på å utdanne seg som yoga instruktør, en deltager er blitt sertifisert golftrener, 3 deltakere er sertifiserte som «klatreinstruktør inne», 3 deltakere er i gang med kursstigen til Norges padleforbund. 16 deltakere har tatt jegerprøven i regi av Jeger og Fiskerforbundet.

Oppsummering og videre planer

Tilbake til Fritiden har vært et viktig prosjekt som har bidratt til gode overganger til lokale fritidsaktiviteter for deltakere i Enter Fritid. Vi vurdere dette slik at samarbeidsmodellen vår med felles treninger, samlinger og relasjonsbygging har åpnet dører og gjort det lettere for deltakere i Enter Fritid å ta steget inn i de lokale fritidstilbudene. Modellen vi utviklet vil ligge til grunn for det videre arbeidet i Enter Fritid.

Prosjektleder

Petter Dåsvand

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Tilbake til Fritiden
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2018: kr 715 000, 2019: kr 695 000, 2020: kr 705 000
Startdato
31.12.2018
Sluttdato
29.06.2022
Status
Under gjennomføring