Tilheling og rettferdighet

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Utbredelse av seksuelt overførte infeksjoner og hvilke rusmidler som kan påvises har hittil ikke vært undersøkt blant de som søker helsehjelp etter voldtekt i Norge. Det er dessuten begrenset kunnskap om politiets og rettsvesenets bruk av medisinsk informasjon i den rettslige prosessen.

Målsetting

1) å beskrive forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner blant kvinner som oppsøkte overgrepsmottaket, og å kartlegge om noen av disse kunne ha blitt overført under overgrepet 2) å beskrive funn av rusmidler for å se om noen kunne ha vært utsatt for rusmiddelassistert voldtekt 3) å se på det rettslige utfallet av de anmeldte voldtektssakene, og om det fantes noen sammenheng med påvisning av skader/sæd/DNA.

Design, metode, materiale

Vi gjennomførte 4 retrospektive deskriptive studier. De involverte pasientene/fornærmede hadde rapportert seksuelt overgrep til overgrepsmottaket (arbeid I og II) og/eller politiet (arbeid III og utvidede analyser) i løpet av perioden 1997 – 2010. Fra sykehusjournal hentet vi ut pasientkarakteristika, kliniske funn ved kroppslig undersøkelse, samt laboratoriefunn som funn av seksuelt overført infeksjon, toksikologi og sædceller. Fra politiets arkiv hentet vi fornærmede-karakteristika, resultater fra sporsikringsanalyser, samt rettslig utfall av saken som henleggelsesårsak, tiltale og dom. Til sammen ble data fra mer enn 400 kvinner ≥ 12 år hentet fra sykehusjournaler og/eller fra politiets registre (kvinner ≥ 16 år). Tillatelser fra Regional etisk forskningskomite, Riksadvokaten og Datatilsynet ble innhentet. Passivt samtykke ble benyttet.

Gjennomføring

Den opprinnelige prosjektbeskrivelsen, planlagt for en annen forsker, hadde en generell innleding om vold mot kvinner. Der var det skissert 3 planlagte problemstillinger: – Hvem søker hjelp etter voldtekt (utvalg 1)? – Hvem anmelder blant de som søker helsehjelp (utvalg 4)? – Forekommer det oftere medisinske funn i saker som ender med tiltale (utvalg 3)? Etter at undertegnede hadde tatt over prosjektet, ble imidlertid problemstillingene omformulert til de aktuelle. I tillegg ble det startet et samarbeid med rettspsykiatrimiljøet i Trondheim v/bl.a. Jim Aage Nøttestad, seniorforsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, St. Olavs Hospital og med Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst. Dette ga muligheter for søknad om og innsamling av data fra politiets arkiv for perioden 2003 – 2010.

Resultater

Seksuelt overførbar infeksjon ble påvist i 9 %, men det var usikkert om overført ved overgrepet. 22 % mistenkte ufrivillig påført bedøvelse. Noen få av disse testet positivt for bedøvende midler, men alkohol dominerte, med en alkoholkonsentrasjon i blodet på tidspunktet da overgrepet skjedde på 1,9 ‰. Av de anmeldte voldtektene gikk 11 % til retten, da var det oftere sporsikringsanalyse og dokumentasjon på moderat/alvorlig kroppsskade på fornærmede.

Samarbeidspartnere

Farmakologene Helland, Spigset og Espnes har bidratt med design, tolkning av analyser og revidering av manus på toksikologiartikkelen. Mikrobiolog Nordbø har bidratt med sin kunnskap og analyser på artikkelen om seksuelt overførte infeksjoner. Rettspsykolog Nøttestad ga innspill om politidataene.

Videre planer

Resultatene er rapportert på flere nasjonale og internasjonale konferanser som muntlige presentasjoner og i form av postere. Populærvitenskapelige artikler er skrevet for kolleger, som kronikk i dagspressen og på NTNUs Gemini, samt at funnene er blitt kommunisert ut via journalister i NRK, Dagbladet og VG. Vi har fått økt kunnskap om rusmiddelassistert voldtekt, og både Kripos og Amnesty bidrar med forebyggende kampanjer. Prosedyreendring om forebyggende antibiotika etter voldtekt implementeres.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektleder har deltatt på: – Mini-forskerkonferanse i regi av NKS, Oslo, april 2010 – Nasjonal voldtektskonferanse, v/ NKS/Kirkens nødhjelp, Oslo, sept 2010 – Presentasjon av prosjektet på Kvinnehelsedagene v/NKS/Forskningsrådet, Oslo, mars 2012 – Fortløpende kontakt og informasjonsutveksling underveis i prosjektet mellom prosjektleder og NKS’s Elisabeth Swärd og også med Extrastiftlesens Eli Drivdal. Disse to deltok dessuten på prosjektleders disputas i Trondheim i november 2014.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Hagemann CT (2014) Medical findings and legal outcome among postpubertal women attending the Sexual Assault Centre at St. Olavs Hospital, Trondheim, Norway. A record-based study from 1997–2010. Trondheim, Norway, NTNU, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-326-0546-0.

Artikler:
Hagemann CT, Nordbo SA, Myhre AK, Ormstad K & Schei B (2014) «Sexually transmitted infections among women attending a Norwegian Sexual Assault Centre.» Sexually transmitted infections. årg. 90, nr 4, s. 283-9. Doi: 10.1136/sextrans-2013-051328

Hagemann CT, Helland A, Spigset O, Espnes KA, Ormstad K & Schei B (2013) «Ethanol and drug findings in women consulting a Sexual Assault Center – Associations with clinical characteristics and suspicions of drug-facilitated sexual assault.» Journal of Forensic and Legal Medicine, årg. 20, nr. 6, s. 777 – 84. Doi: 10.1016/j.jflm.2013.05.005

Hagemann CT, Stene LE, Myhre AK, Ormstad K & Schei B (2011) «Impact of medico-legal findings on charge filing in cases of rape in adult women.» Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, årg. 90, nr. 11, s. 1218 – 24. Doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01246.x

Andre publikasjoner:
Swärd, ET (2014) «Banebrytende doktorgrad om voldtekt.» http://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/Banebrytende+doktorgrad+om+voldtekt.b7C_wBbSWk.ips

Hagemann CT & Helland A (2013) «Mange voldtektsofre har skyhøy promille.» http://gemini.no/meninger/mange-voldtektsofre-har-skyhoy-promille/

Hjelle TB & Murtnes S (2011) «Ny studie: Skader på voldtektsoffer lite å si for rettslig utfall» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?ar…

Hagemann C (2015) «Seksuelt overførbare infeksjoner ved et norsk overgrepsmottak» http://www.swiflet.com/showios.aspx?id=MjEyNzYxMg%…

Sluttrapport/artikler (pdf)

Hagemann kun kappe.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Hagemann CT (2014) Medical findings and legal outcome among postpubertal women attending the Sexual Assault Centre at St. Olavs Hospital, Trondheim, Norway. A record-based study from 1997–2010. Trondheim, Norway, NTNU, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-326-0546-0.

Artikler:
Hagemann CT, Nordbo SA, Myhre AK, Ormstad K & Schei B (2014) «Sexually transmitted infections among women attending a Norwegian Sexual Assault Centre.» Sexually transmitted infections. årg. 90, nr 4, s. 283-9. Doi: 10.1136/sextrans-2013-051328

Hagemann CT, Helland A, Spigset O, Espnes KA, Ormstad K & Schei B (2013) «Ethanol and drug findings in women consulting a Sexual Assault Center – Associations with clinical characteristics and suspicions of drug-facilitated sexual assault.» Journal of Forensic and Legal Medicine, årg. 20, nr. 6, s. 777 – 84. Doi: 10.1016/j.jflm.2013.05.005

Hagemann CT, Stene LE, Myhre AK, Ormstad K & Schei B (2011) «Impact of medico-legal findings on charge filing in cases of rape in adult women.» Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, årg. 90, nr. 11, s. 1218 – 24. Doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01246.x

Andre publikasjoner:
Swärd, ET (2014) «Banebrytende doktorgrad om voldtekt.» http://www.sanitetskvinnene.no/sanitetskvinnene/Banebrytende+doktorgrad+om+voldtekt.b7C_wBbSWk.ips

Hagemann CT & Helland A (2013) «Mange voldtektsofre har skyhøy promille.» http://gemini.no/meninger/mange-voldtektsofre-har-skyhoy-promille/

Hjelle TB & Murtnes S (2011) «Ny studie: Skader på voldtektsoffer lite å si for rettslig utfall» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?ar…

Hagemann C (2015) «Seksuelt overførbare infeksjoner ved et norsk overgrepsmottak» http://www.swiflet.com/showios.aspx?id=MjEyNzYxMg%…

Prosjektleder/forsker

Cecilie Therese Hagemann

Hovedveileder

Berit Schei

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Tilheling og rettferdighet
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for samf.med.
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 0, 2012: kr 625 000
Startdato
14.04.2009
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet