Tillitsperson – hjelp til selvhjelp

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket FRI Vestfold er et tilbakeføringstilbud for straffedømte som forsøker å etablere seg med et nytt liv etter dom og soning. Dette er FRI sin målgruppe. FRI har et godt og formalisert samarbeid med kriminalomsorgen og rusomsorgen i Vestfold for å nå sitt mål som er at målgruppen ikke vender tilbake til rus og kriminalitet. Flertallet av deltagerne i FRI er avhengige av kommunal hjelp og ytelser fra NAV. De har sammensatte problemer som sjelden lar seg ikke løse av en instans alene, men krever samhandling på tvers av sektorer, profesjoner og forvaltningsnivåer. Svært ofte er offentlige hjelpeinstanser overbelastet og dermed lite tilgjengelig. Tilgangen til det offentlige hjelpeapparatet krever i økende grad en digital kompetanse som vår målgruppe ofte mangler. Den økende digitaliseringen av offentlige hjelpetilbud er forsterket i korona perioden vil antagelig ikke bli reversert. Straffedømte løslates ofte uten nødvendig støtte fra de offentlige hjelpeapparatet, ikke minst på det økonomiske området. Et flertall av våre deltagere har ulike typer gjeld som er vanskelig å få oversikt over og som er vanskelig å håndtere uten kunnskap. Det øker faren for tilbakefall til kriminalitet og rus. Mange i målgruppen sliter også med å nyttiggjøre seg den hjelpen de får fra det offentlige eller at de ikke kommer i posisjon for å oppnå den hjelpen de har rett til. Tjenestene er heller ikke alltid godt koordinerte. For mange er det også et problem at offentlige tjenester svært ofte utformes ut ifra forvaltningens mål om å arbeide effektivt på digitale plattformer med brukere som behersker dette. Behovet for hjelp i målgruppen som FRI forsøker å hjelpe er langt større i Vestfold enn hva de ansatte i dag er i stand til å løse. Vi ønsker derfor å opprette et team av dedikerte og kompetente frivillige som kan bistå de i våre målgruppe som har behov for forsterket hjelp til å håndtere personlig økonomi, gjeld og bedret kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Disse frivillige kaller vi Tillitspersoner. Målsettingen for prosjektet er at det skal gi en målbar reduksjon i tilbakefallet til kriminalitet for målgruppen til FRI i løpet av en ettårs periode.

Prosjektleder

Gunn Katrine Ryde

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Tillitsperson – hjelp til selvhjelp
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 350 000, 2024: kr 750 000
Startdato
14.08.2023
Sluttdato
15.05.2025
Status
Under gjennomføring