‘To i spann’

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
LTN (Landsforeningen for Trafikkskadde) er en organisasjon for alle som har blitt påført skade, og deres pårørende/etterlatte. Hvert år rammes mange tusen mennesker i Norge av skade eller sykdommer knyttet til hjernen. De to vanligste årsakene er skader knyttet til ulykker/vold (traumatiske hjerneskader) og hjerneslag. Mange av disse er medlemmer i LTN, og vi ser hvilke problemer disse og deres familier sliter med etter ulykken. Spesielt vanskelig er det ofte i

i forhold til samliv/familieliv, og mange familier går i oppløsning forde de ikke takler den nye hverdagen.

Målsetting:
Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til bedre samliv gjennom forebygging av samlivsproblemer og etablering av gode kommunikasjonsferdigheter.
Delmål:
1.lære om vanlige utfordringer i samliv, og hvordan disse kan forebygges
2. lære gode kommunikasjonsferdigheter
3. erfaringsutveksling, og gjennom dette økt forståelse og innsikt for sin

egen og hverandres situasjon.
4. etablere sosiale nettverk for parene
5. redusere risikoen for skilsmisser
6. utvikle hefte om kommunikasjon for par hvor den ene parten har en erhvervet hjerneskade

Målgruppe
Par som lever og bor sammen i et fast parforhold, hvor den ene har en erhvervet hjerneskade. Erfaringsmessig bør det være minimum 1,5 år siden skade/sykdom oppsto, slik at de har en viss erfaring med “det nye samlivet”. Deltagerne

bør inneha tilstrekkelige kommunikative ferdigheter for å kunne delta i gruppe, kunne vente på tur for å snakke, samt ikke være så trettbare at de ikke kan gjennomføre økter à 45 minutter. Dvs at par hvor den ene bor i omsorgsbolig e.l har betydelige atferdsproblemer eller svært dårlige kommunikative ferdigheter faller utenfor målgruppen for kursene.

Gjennomføring
Prosjektets målsetting skal løses ved å gjennomføre 3 kommunikasjons-/samlivskurs + 1 oppfølginskurs/samling hvor alle deltagere er med. Det skal også

utarbeides et kommunikasjonshefte til bruk på kurset og i etterkant..
Parene vil bli fulgt opp pr telefon 2-3 ganger i perioden etter første kurs og før oppfølginssamling.

Prosjektets betydning
LTN og fagansvarlig for prosjektet mener at kommunikasjons-/samlivskurs for par hvor den ene har en erhvervet hjerneskade, vil bedre forutsetningene for samlivet. Gjennom dette prosjektet vil vi støtte par med store utfordringer etter ulykke/skade, og forebygge samlivsbrudd. Parene vil møte andre i samme situasjon, og legge grunnlag for videre kontakt og støtte.
En vesentlig betydning av prosjektet er at det skal gi erfaring, kunnskap og materiell som kan brukes i det videre arbeidet i organisasjonen.

Framdriftsplan
Desember 2011: Annonsering av kurs
Jan/feb.

2012: Utarbeidelse av kursprogram
Mars

2012:

Kurs gruppe 1
Juni

2012:

Kurs gruppe 2
August

2012:

Kurs gruppe 3
Oktober

2012:

Felles samling for alle deltagere på kurs 1-3

Sluttevaluering

Etterarbeide for senere bruk i organisasjonen

Utarbeidelse av kommunikasjonshefte basert på

erfaringene fra kursene.
Deltagerne vil fortløpende følges opp fra samling/kurs til avsluttende fellessamling med sms, e-post, oppgaver og telefonsamtaler.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0474.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag: “To i spann”
Prosjekt i regi av Personskadeforbundet LTN, støttet av Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering med Extramidler. Faglig ansvarlige har vært Janne Maj Back og Sveinung Tornås.
Bakgrunn og målsetting for prosjektet.
Mennesker som har en ervervet hjerneskade og deres nærmeste vil møte samlivets utfordringer med andre muligheter på godt og vondt, enn “vanlige” par.
Kommunikasjon læres og kan endres, gjennom hele livet. “Alle” samlivskurs i dag legger stor vekt på bevisstgjøring og endring av kommunikasjon og kommunikasjonsmønstre – da det for veldig mange par er på dette området de store utfordringene oppstår. Målet med slike kurs er ofte å utvikle det som fungerer godt og å forebygge vanlige samlivs- og kommunikasjonsproblemer.
Ikke minst par hvor den ene har en ervervet hjerneskade trenger kommunikasjons- og samlivskurs, som må være tilrettelagt og tilpasset hjerneskadens følgevirkninger og konsekvenser. Prosjektets overordnede målsetting var: “Å bidra til bedre samliv gjennom forebygging av samlivsproblemer og etablering av gode kommunikasjonsferdigheter”. Dette med utgangspunkt i bedre kunnskap om ervervet hjerneskade og vanlige utfordringer i samlivet.
Resultat – Gjennomføring – Videre planer
Det er utarbeidet et kurskompendium som alle kursdeltagere har fått .Kurskompendiet er revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter kurs en og to, da det er lagt stor vekt på deltagernes evaluering og utbytte av kursene.
Det er lagt vekt på å lage et kurskompendium som på en lettfattelig måte tar for seg vanlige utfordringer i samlivet og gir praktiske råd og øvelser knyttet til hvordan disse kan håndteres. Som en deltager skrev: “Jeg er veldig glad for at vi “fant” dere. Dette er det eneste tilbudet vi har sett som passer for oss”.
Forbundet vil jobbe aktivt for å kunne tilby kurset i fremtiden; både til de som allerede har deltatt på kurset, og til nye deltagere.

Prosjektleder/forsker

Wenche Solløst

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
‘To i spann’
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2012: kr 434 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet