Tobakk – nei takk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Det er i dag ca 370.000 personer i Norge som har kols (kronisk obstruktiv lungesykdom), og mange dør av den. Sykdommen kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dette medfører at det er tungt å puste. De fleste som utvikler kols, har vært røykere i mange år. I vårt arbeid med lungerehabilitering ser vi at det er veldig vanskelig å slutte å røyke for en del personer, til tross for at de har fått en kolsdiagnose. Vi tenker derfor at det vil være enklere å la være å begynne å røyke enn å slutte når en har blitt avhengig. Med andre ord, vi bør gjøre mye mer på den forebyggende siden enn det som er tilfelle i dag, slik at det på sikt blir færre som har behov for lungerehabilitering.

Undersøkelser Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har foretatt, viser at tobakksforebygging ikke er prioritert i ungdomsskolene i Sør-Trøndelag. Ledelsen ved flere skoler oppgir at de ikke ser på tobakk som noe problem i ungdomsskolene. Samtaler med ungdommene tyder på at det er en del som røyker i friminuttene, og at de begynner når de går på ungdomsskolen.

Selv om tobakk ikke blir sett på som et problem, tror vi det er fullt mulig å få komme og undervise om tobakksforebygging i 2 timer. Dette krever ingenting av skolene og det er gratis. NAAF har mange års erfaring med «Aktiv med astma tour», der man reiste rundt med et undervisningsopplegg. Erfaringene fra dette tilsier at det skal være mulig å komme inn på skolene med et 2-timers program.

Vi mener at det er ungdomsskolealderen som er mest kritisk når det gjelder å ta et standpunkt i forhold til tobakk. Dette er en alder da ungdommene skal finne seg selv, mange får nye venner, og det er lett å gjøre ulike ting for å være tøff og bli akseptert.

Pustepilotene, som er en frivillig organisasjon bestående av medisinstudenter ved Det medisinske fakultet, NTNU, har jobbet en del med dette. Deres formål er å gi god og nøytral informasjon om røyking og tobakk til elever på ungdomstrinnet. Elevene inviteres til St. Olavs Hospital i Trondheim for å få undervisning der. Utfordringen her er at skolene må betale reisen for elevene, og det har derfor ikke vært mulig å få alle skoler til å komme til sykehuset.

Med bakgrunn i dette ønsker vi derfor å etablere et prosjekt i samarbeid med Pustepilotene for å intensivere dette arbeidet. Pustepilotene har faglig kompetanse og kan si hva som skjer i kroppen når man røyker. Astma- og Allergiforbundet har brukererfaringen og kan si hvordan det oppleves å få diagnosen kols og hvordan det er å leve med den.


Målsetting:
Redusere antall nye røykere i ungdomsskolealder.


Målgruppe:
Målgruppen for prosjektet er elever i alle ungdomsskoler i Sør-Trøndelag.


Gjennomføring:
Vi tenker å reise rundt og besøke ungdomsskoler i Sør-Trøndelag. Målet er å nå 30 ungdomsskoler i en periode på 2 år. «Teamet» vil bestå av regionsekretær Gina Strøm, 1 representant fra Pustepilotene og 1 frivillig som har kols. Vi ber om å få 2 undervisningstimer ved hver skole. Pustepilotene forteller om hva som skjer i kroppen når man røyker, hvilke skader og sykdommer man kan få. Elevene får også prøve å puste gjennom sugerør for å få en viss innsikt i hvordan det er å ha kols. En person som har kols selv er med og forteller sin historie. Erfaringer Pustepilotene har gjort tidligere, viser at dette har stor effekt på ungdommene.


Prosjektet betydning:
Vi mener at dette prosjektet vil ha stor betydning og forhåpentligvis føre til at færre ungdommer begynner å røyke. På sikt vil det bety færre som utvikler sykdom på grunn av tobakk. Hvis vi lykkes med dette, vil det vise at forebyggende og holdningsskapende arbeid hjelper.


Framdriftsplan:
2013
Januar Oppstart med møte i prosjektgruppa
Lage undervisningsopplegg
Februar Kontakte skoler for kurs våren 2013
April – juni Besøke 7 ungdomsskoler
Kontakte skoler for kurs høsten 2013
Høst Besøke 8 ungdomsskoler
Desember Evaluering

2014
Januar Kontakte skoler for kurs våren 2014
Februar – juni Gjennomføre 10 kurs
Høst Gjennomføre 5 kurs
Desember Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Tobakk nei takk.pdf

Prosjektleder/forsker

Gina Evelyn Strøm

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Tobakk – nei takk
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 126 000, 2014: kr 121 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet