Transkompetent helsepersonell

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Rapporten “Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn” og levekårdundersøkelsen “alskens folk” peker på manglende kompetanse i helsevernet som en avgjørende faktor for transpersoners dårlige levekår og utfordringer i samfunnet. Transpersoner er noe få profesjoner har på sitt pensum, så kunnskapen er vanskelig tilgjengelig for helsepersonell. Det ønsker vi å gjøre noe med gjennom å tilby skolering av helsepersonell, slik at de blir bedre faglig rustet til å møte transpersoner i sin arbeidshverdag.

Målsetting for prosjektet

Øke kompetansen på transpersoner helse og helseutfordringer slik at flere transpersoner kan bli møtt på en god måte av helsepersonell.

Målgruppe

Helsepersonell i alle deler av helsevesnet

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

En prosjektgruppe med en prosjektkoordinator vil planlegge et kurs for helsepersonell. Vi vil søke godkjenning av kursene hos legeforeningen, psykologforeningen og andre proffesjonsforeninger. Vi vil benytte oss av mennesker som har kompetanse på og erfaring med transrelatert helsehjelp. Vi vil hente inn denne kompetansen fra Norge, men også andre europeiske land. I tillegg vil det være noe fokus på rettigheter og juridiske spørsmål rundt behandling, endring av juridisk navn og kjønn, diskrimineringsvern og andre ting som pasienter ofte kan trenge hjelp og støtte til.. Interesseorganisasjonene har en unik kompetanse på egen målgruppe som vil kunne bidra til at alle deltagerne får en nyansert bildet av hele feltet. Faglig fokus vil ligge på variasjoner i kroppslig kjønn, forskning på kjønnsbekreftende behandling, behandlingsanbefalinger og retningslinjer. Forskjeller og variasjoner i identitet og medisinske behov. Med utgangspunkt i rapporter og forskning gjort i Norge og andre land vil vi knytte den rent medisinsk faglige kompetansen opp mot det vi vet om transpersoners levde liv og utfordringer.

Fremdriftsplan for prosjektet

2017 Juli-september Oppstart av prosjektet. Avklaring av roller og begynne arbeidet med å finne en arbeidsgruppe. Lage tentativt program. Jobbe for å få kurset godkjent av legeforening, psykologforeningen og andre profesjonsforeninger. Oktober- desember Ferdigstille program. invitasjoner og Annonsering 2018 Januar – februar Følge opp påmeldinger praktisk organisering Mars Gjennomføre konferansen April mai evaluering og rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I februar 2018 arrangerte FRI et todagers kurs for helsepersonell. Målet var å heve kompetansen på kjønn, trans og kjønnsbekreftende behandling. For utenom etterutdanning i sexologi, finnes det ingen formell utdanning som gir helsepersonell kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsbekreftende behandling. Dette prosjektet tilbyr helsepersonell den grunnleggende kunnskapen de trenger for å kunne møte mennesker på en god måte uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kurset ga poeng til leger, psykologer og sykepleier. Deltagerne var jevnt over svært fornøyd med kursets faglige innhold og de oppgir å være bedre rustet til å møte pasienter som har spørsmål rundt kjønn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Kurset ble gjennomført som planlagt i Trondheim 15. og 16. februar 2018. Alle deltageren fylte ut evalueringsskjemaer og jevnt over var deltageren meget godt fornøyd med fasilitetene, informasjonen og den faglige kvaliteten på programmet. Vi henviser de transpersonene som kontakter oss til helsepersonell som har deltatt på kurset. Disse transpersonene følger vi opp for å se om kurset har hatt den effekten vi ønsket, tilbakemeldingene så langt har vært gode.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

67

Prosjektgjennomføring/Metode

FRI satte ned en arbeidsgruppe med Luca Dalen Espseth og Lin Hauglund som prosjektledere. Ved hjelp fra helsepersonell i vårt nettverk og Universitetet i Agder søkte vi om å få kurset godkjent av Den Norske Legeforening, Psykologforeningen og Norsk sykepleierforbund. Alle disse aktørene godkjente kurset og hjalp oss med promotering. Som innledere på kurset hadde vi representanter for de forskjellige fagmiljøene som jobber med transpersoner i Norge. I tillegg hentet vi inn fagfolk fra Karolinska sykehus i Sverige. Temaer som ble belyst var: møter med barn og ungdom, transpersoner og seksuelle helse, ny diagnosemanual og endringen i den, hormonell behandling, rettigheter, sosiale tilbud til gruppa og nyere forskning med fokus på ikke-binære (de av oss som opplever å være noe annet enn kvinne eller mann). Den store variasjonen i innledere og temaer gjorde at vi fikk belyst feltet fra mange vinkler. Vi ønsket å skape en arena for faglig diskusjon og utvikling gjennom å la forskjellige perspektiver komme frem. Vi la kurset til Trondheim for å gjøre det lettere for deltagere fra hele landet å delta.

Resultater og resultatvurdering

Kurset ble gjennomført som planlagt i Trondheim 15. og 16. februar 2018. Alle deltageren fylte ut evalueringsskjemaer og jevnt over var deltageren meget godt fornøyd med fasilitetene, informasjonen og den faglige kvaliteten på programmet. Det viktigste punktene som ble etterspurt var noe mer plass til å diskutere faglige uenigheter, mens andre igjen synes det var for mye fokus på faglige uenigheter. Det ble også etterspurt flere personlige historier fra mennesker som har fått kjønnsbekreftende behandling. Over 90 prosent av de som deltok sa seg enige i at de hadde lært noe nytt som de anså som nyttige for deres yrkesutøvelse. FRI har fått utvidet sitt nettverk med transkompetent helsepersonell. Noe som sikrer vider faglig utvikling i vår organisasjon. Nært samarbeid med helsepersonell er en forutsetning for å kunne ivareta vår målgruppe på en god måte.

Oppsummering og videre planer

Deltagerne var fornøyd med mangfoldet av foredragsholdere og temaer som ble tatt opp. Flere synes det er trygt og godt å kunne snakke med annet helsepersonell om hvordan de på best mulig måte kan ivareta transpersoner de møter i sin jobb. Basert på tilbakemeldingene vi fikk på dette kurset ønsker vi å jobbe videre med å skape arenaer der helsepersonell kan møte transpersoner og lytte til erfaringer og livshistorier. Det er også et tydelig behov for en arena der faglige uenigheter kan diskuteres på en måte som fremmer ny og inkluderende praksis med fokus på transpersoners mangfoldige behov.

Prosjektleder

Lin Katrine Hauglund

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Transkompetent helsepersonell
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2017: kr 177 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.05.2018
Status
Avsluttet