– Vi vet at mange opplever udekkede rehabiliteringsbehov etter traumatiske skader

Postdoktor Emilie Isager Howe håper hennes prosjekt vil bidra til å forbedre rehabiliteringstilbudet.

I samarbeid med

Navn: Emilie Isager Howe
Alder: 34
Stilling: Postdoktor
Arbeidssted: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS/Ullevål
Bakgrunn: Psykolog, PhD

Traumatiske skader utgjør en av hovedårsakene til fysiske, kognitive, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser hos barn og voksne

Emilie Isager Howe, postdoktor

– Dette er en kvalitativ studie som har som formål å kartlegge hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell opplever det eksisterende rehabiliteringstilbudet etter traumatiske skader.

– Videre, å undersøke og sammenligne perspektiver på hvordan vi bedre kan avdekke og møte udekkede behov for rehabiliteringstjenester.

Hvorfor er dette viktig?

– Traumatiske skader utgjør en av hovedårsakene til fysiske, kognitive, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser hos barn og voksne. Til tross for god behandling i akuttfasen, opplever mange vedvarende vansker som går ut over hverdagsliv, utdanning og arbeid, og er i behov av regelmessig oppfølging og rehabilitering. Det er i dag stor variasjon i tilbudet, og en betydelig andel personer som får en traumatisk skade rapporterer udekkede rehabiliteringsbehov.

Hva ønsker dere å finne ut?

– Prosjektet har som formål å undersøke ulike erfaringer med rehabiliteringstjenester og avdekke spesifikke rehabiliteringsbehov.

– Vi ønsker å undersøke hvorvidt dagens rehabiliteringstilbud er i tråd med behovene og ønskene til pasienter og pårørende, hvorvidt helsepersonell opplever at tjenestene de leverer er tilfredsstillende, samt deres innspill til hvordan man kan forbedre rehabiliteringstilbudet.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– Det skal gjennomføres individuelle dybdeintervjuer med pasienter og pårørende, og fokusgruppeintervjuer med helsepersonell som har arbeidserfaring fra rehabiliteringsfeltet. Ved å inkludere ungdom og voksne, samt pårørende til barn, ønsker vi å belyse erfaringer og perspektiver i ulike aldersgrupper. Prosjektet skal gjennomføres over en periode på to år.

Hva er deres hypotese?

– Prosjektets forskningsspørsmål er knyttet til hva slags rehabiliteringsbehov pasienter, pårørende og rehabiliteringspersonell opplever og gir uttrykk for etter en traumatisk skade. Hvorvidt det eksisterende tilbudet er i tråd med disse behovene, hvilke behov som ikke er dekket, hvordan/hvorvidt udekkede behov formidles til helsepersonell/beslutningstakere og hvordan udekkede behov kan dekkes.

Samarbeidspartnere

  • Prosjektet er forankret ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus (OUS).
  • Prosjektgruppen består av samarbeidspartnere fra andre avdelinger ved OUS, Oslo kommune, Universitetssykehuset Nord-Norge, Universitetet i Oslo, Personskadeforbundet LTN og Sunnaas sykehus.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

– Et brukerpanel fra Personskadeforbundet LTN og ambulerende rehabiliteringsteam i Alna bydel har vært involvert i utviklingen av prosjektet og vil fortsette å spille en aktiv rolle i prosjektets videre faser.

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Vi vet at mange opplever udekkede rehabiliteringsbehov etter traumatiske skader, men har lite kunnskap om spesifikke behov. Videre har sannsynligvis pasienter, pårørende og helsepersonell ulike oppfatninger av rehabiliteringsbehov, men vi vet lite om hvordan de ulike perspektivene skiller seg fra hverandre.

– Dette prosjektet vil bidra til å belyse forskjellige opplevelser og perspektiver på rehabiliteringsbehov og utvikling av verktøy for å fange opp udekkede behov. På sikt håper vi dette kan bidra til å forbedre rehabiliteringstilbudet etter traumatisk skade.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Traumatisk skade er en hovedårsak til fysiske, kognitive og emosjonelle funksjonsnedsettelser hos barn og voksne, og medfører sammensatte rehabiliteringsbehov. Tiltak fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig, ofte med store krav til uformell omsorg fra pårørende. En betydelig andel har udekkede rehabiliteringsbehov flere år etter skade og mange pårørende angir omsorgsbelastning, men vi mangler kunnskap om hvordan udekkede behov kan forhindres i en rehabiliterings- og familiekontekst. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer personer med traumer og deres pårørende, samt helsepersonell som jobber innen rehabilitering har med det eksisterende rehabiliteringstilbudet, udekkede behov for rehabiliteringstjenester, samt perspektiver på hvordan rehabiliteringstilbudet kan forbedres. Prosjektet er registrert i Open Science Framework (https://osf.io/2hra8/). Studien har et kvalitativt design der et strategisk utvalg av personer med traumatisk skade, deres pårørende og helsepersonell rekrutteres fra Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Personskadeforbudet og samarbeidende kommuner. Ti voksne personer (> 18 år) og 10 barn (12-18 år) med moderat-alvorlig traumatisk skade (New Injury Severity Score > 9), 10 pårørende til voksne og 15 pårørende til barn (0-18 år) inkluderes 12-24 mnd. etter skade. I tillegg inkluderes 15 rehabiliteringspersonell med arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Antall deltakere skal sikre geografisk representativitet og dybde i erfaringer. Det vil gjennomføres semistrukturerte individuelle intervjuer med personer med traumer og pårørende, og fokusgruppeintervjuer med rehabiliteringspersonell. Tematisk analyse benyttes for å identifisere og beskrive viktige temaer som avdekkes gjennom intervjuene. Jonathan Bradshaw’s klassifisering av behov (følt, uttrykt, normativt, komparativt) vil bli brukt som teoretisk rammeverk for analysene. Resultatene vil supplere eksisterende kvantitativ forskning på udekkede rehabiliteringsbehov etter traumatiske skader. Involvering av brukerorganisasjon og –panel gjennom alle faser av prosjektet vil sikre at brukerperspektivet er ivaretatt mht. gjennomføring og tolkning av resultater, og at funn fra prosjektet når ut til relevante parter. Prosjektet vil bidra med økt kunnskap om hvordan det eksisterende rehabiliteringstilbudet etter en traumatisk skade oppleves fra et brukerperspektiv, og gi innsikt i hvordan tilbudet kan forbedres for å møte deres behov.

Prosjektleder

Emilie Isager Howe

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Traumerehabilitering: Brukeres erfaringer og udekkede behov
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2022: kr 922 000, 2023: kr 922 000
Startdato
31.07.2022
Sluttdato
31.07.2024
Status
Under gjennomføring