Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet hadde oppstart i mai 2020 etter den opprinnelige planen. Vi startet med å innhente tilbud fra ulike filmprodusenter, og ideutvikler og filmprodusent Terje Huse i firmaet «Mann av Huse» fikk jobben. Han har vært en sentral bidragsyter for å øke kvaliteten og kreativiteten på treningsfilmene som har blitt produsert, og vist stor fleksibilitet under utviklingen/produksjonen av filmene.

Prosjektleder, fysioterapeuter og idrettspedagoger ved LHL sykehuset Gardermoen og ved LHL Nimi har bidratt i utviklingen av innholdet og i innspilling av treningsfilmene, for å sikre et variert og sterkt faglig innhold. Prosjektleder hadde underveis i prosjektet kontakt med ulike brukere (frivillige triminstruktører / likepersoner/ trimdeltagere) i LHLs lokallag som har kommet med ønsker og innspill til fremtidige digitale treningsfilmer.

Planlegging, produksjon og publisering av filmene tok noe lenger tid enn først planlagt. Filmene ble heller ikke publisert ukentlig som opprinnelig planlagt. De 5 første treningsfilmene ble produsert i mai og juni 2020, og publisert i august 2020. Videoene er lagt inn på LHL sin Vimeo konto og publisert på LHL sin nettside. I august ble det også produsert en Teaser-film for «LHL Online trening» som har blitt brukt i markedsføringen av prosjektet. Fra september- desember 2020 ble det planlagt, produsert og publisert 2 nye treningsfilmer med fokus på blant annet «nakke, skulder og rygg» og «Spinning». Dette etter ønske fra målgruppen/brukerne.

Markedsføringen av prosjektet og treningsfilmene har skjedd via 11 Nyhetsbrev m/ 20 000 mottagere per brev, og publisering med informasjon om prosjektet/filmene og Teaser-filmen i sosiale medier (LHL sine Facebook sider og Instagram konto). Her har LHL tilsammen ca. 90 000 følgere. Teaser-filmen er også vist på info-skjermer på LHL-sykehuset Gardermoen hvor pasienter på rehabilitering, polikliniske pasienter og andre besøkende får informasjon om filmene/prosjektet.

I løpet av prosjektperioden har prosjektleder hatt kontakt med de frivillige triminstruktørene i LHLs lokallag via mail, telefon og digitale videomøter. Hensikten med videomøtene var å informere om treningsfilmene, inspirere/motivere til å holde digitale møter med sine trimgruppedeltagere i en tid man ikke kunne møtes fysisk, samt for å vise praktiske øvelser og svare på spørsmål angående treningsfilmene og trimgruppene.

Den digitale løsningen som ble brukt til videomøter var møterom i LHL som er tilrettelagt for videokonferanse med 30 deltagere. Fordi vi la opp til færre enn 30 triminstruktører på hvert møte ble det ikke behov for å kjøpe inn utstyr for å kunne gjennomføre møter med større deltagerantall. Prosjektleder erfarte at antall frivillige triminstruktører som møtte til videomøtene varierte og skulle gjerne satt av tid til å rekruttere inn en og en, men hadde ikke kapasitet til dette. Dette gjorde at kun de mest engasjerte triminstruktørene møtte på videokonferansene. Prosjektleder erfarte derfor at mail og telefonkontakt var det mest effektive for å få kontakt med flere.

Underveis i prosjektperioden var tid en begrensning, både for videomøter og direkte kontakt med de frivillige triminstruktørene. Mye av tiden ble brukt på organisering og produksjon av treningsfilmene. Etter at vi publiserte treningsfilmene har andre helseinstitusjoner tatt kontakt og spurt om de kan bruke treningsfilmene til LHL i sitt digitale treningstilbud. Blant annet «Lungerehabiliteringen ved Haukeland sykehus», rehabiliteringsprosjektet «Helse i Hardanger» og «Vikersund bad». Dette har vi selvfølgelig sagt ja til.

Treningsvideoene til LHL har hatt 42 000 visninger og 13 000 unike seere, ut fra tall hentet fra LHL sin Vimeokonto. Antageligvis har langt flere sett filmene og trent etter de, og fått informasjon om det digitale treningstilbudet via delinger på sosiale medier. Det er vanskelig å måle helseeffekten av treningsfilmene, men vi har fått gode tilbakemeldinger fra frivillige triminstruktører, deltagere i trimgruppene og enkeltpersoner har uttrykt at de er fornøyd og at det har hjulpet dem i perioden vi har vært inne i. I prosjektet ble det mest fokus på å utvikle programmene.

Underveis ville vi ha publisert treningsfilmer hyppigere, slik det egentlig var tenkt i prosjektplanen, men erfaringer vi gjorde underveis er at film og produksjon tar lenger tid enn antatt. Prosjektgruppen har vurdert prosjektet fortløpende gjennom arbeidsprosessen og ved avslutningen av prosjektet. På bakgrunn av de mange positive tilbakemeldingene både prosjektgruppe og LHL har fått fra ulike brukere, likepersoner og frivillige triminstruktører sier vi oss svært fornøyd med prosjektresultatet.


Søknadssammendrag

Hjerte- og lungesyke og slagrammede er i høyrisikogruppen for alvorlig covid-19, og mange er nå isolert i sine hjem. Det er derfor stort behov for tiltak som kan oppveie uheldige konsekvenser av isolasjon, og som kan bidra til fysisk aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos en sårbar gruppe.

Normalt er over 10.000 fysisk aktive i LHLs lokale treningstilbud. Nå er alle treningstilbud i LHLs 250 lokallag midlertidig stengt ned, og kurs for frivillige triminstruktører utsatt. Tilbud som ikke vil være blant de første som starter opp igjen da deltagerne tilhører risikogruppene. Mange savner nå trenings- og aktivitetsopplegg.

Prosjektet har derfor følgende mål: 1. Skape et lavterskeltreningstilbud for dem som pga korona-pandemien er forhindret fra å oppsøke lokale innen- og utendørstrimtilbud. 2. Lage en digital møteplass for LHLs lokale frivillige treningsinstruktører (likepersoner) for å gi dem opplæring og motivasjon til å fortsette.

Dette skal vi gjøre gjennom å utvikle, produsere og redigere flere videofilmer av ulike treningsprogram til musikk (ulike intensitetsnivå), samt videoer av treningstips og øvelser slik at deltagerne får mulighet til å trene hjemme i egen bopel. Videotjenestene Vimeo og YouTube tas i bruk for å dele videoene på LHL sin nettside. Medio april inngås avtale med filmprodusent, og fysioterapeuter ved LHL-sykehuset skal bidra med utvikling og innspilling av treningsprogrammene.

Planen er å legge ut en ny video hver uke fra uke 18 og informere om dette via digitale nyhetsbrev og sosiale medier (facebook). Tillitsvalgte, triminstruktører og øvrige medlemmer vil oppfordres til å dele videre. Uke 19 skal vi ha etablere en digital møteplass for våre frivillige triminstruktører slik at vi kan følge dem opp, informere og motivere til bruk av online-treningstilbudet. Prosjektet gjør at målgruppene våre og mange flere vil få tilgang til treningsvideoer, øvelser og treningstips; og slik inspireres til å gjennomføre lavterskeltrening.

Prosjektleder/forsker

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020