Trening og diastolisk hjertesvikt

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Sykelig overvekt er forbundet med flere risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Inaktivitet er en selvstendig risikofaktor og et vektreduksjonsprogram som fremmer økt fysisk aktivitet og et sunt kosthold med mål om varig vektreduksjon kan ha gunstig effekt på utvikling av hjerte-karsykdom.

Målsetting

Målsettingen var å undersøke 1) hjertets funksjon ved oppstart og endring i hjertefunksjonen etter 6 måneders i vektreduksjonsprogram for pasienter med sykelig overvekt. Vi har undersøkt utvikling av fysisk kapasitet, risikofaktorer og selvrapportert fysisk aktivitet fra oppstart etter 6 måneder og ett års oppfølging 2) undersøkt pasientenes erfaringer med bruk av aktivitetsklokker under deltakelse i vektreduksjonsprogrammet.

Design, metode, materiale

Dette er en klinisk observasjonsstudie med gjentatte objektive målinger som er kombinert med individuelle intervju av deltakerne i studien. Pasienten med sykelig overvekt var henvist til et periodisk vektreduksjonsprogram med 3 opphold av tre uker ved et rehabiliteringssenter. Objektive data ble samlet inn ved oppstart (T1), etter 6- (T2) og 12 måneder (T3). Intervjuene ble gjennomført ved T2. Ultralyd av hjertet ble gjennomført ved T1 og T2. Målinger av fysisk kapasitet med oksygenopptak, kroppsvekt og kroppsmasseindeks (KMI), blodprøver for å kartlegge risikofaktorer, blodtrykk og selvrapportert fysisk ble innhentet ved T1, T2 og T3. Totalt ble 56 pasienter inkludert i studien (gjennomsnittsalder 45.1, KMI 41.9, 61% kvinner), hvorav 29 ble intervjuet. 47 pasienter møtte til T2 (84%), mens 39 pasienter møtte til T3 (69%).

Gjennomføring

Som følge av utfordringer med rekruttering av pasienter til opprinnelig protokoll på trening ved etablert diastolisk hjertesvikt søkte vi og fikk godkjent en revidert protokoll 9. mars 2016. Denne protokollen innebar endret populasjon, design og metode og tittel på prosjektet ble endret til «Forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilbehandling hos pasienter med sykelig overvekt». Phd-kandidaten har i sin stipendiatperiode hatt flere langvarige sykemeldinger grunnet alvorlig sykdom. På grunn av sin helsetilstand har stipendiaten ikke kunnet fullføre PhD-løpet. Alle data var innhentet etter tidsplan, holder relativt god kvalitet og det ble i 2019 søkt om å omdisponere gjenstående midler til å utarbeide to-tre artikler fra arbeidet. Veiledere søkte om omdisponering av resterende midler til fullføring av manuskripter slik at noen av resultatene ble publisert.

Resultater

Bare 13 % av pasientene hadde en forstyrrelse på hjertets funksjon ved oppstart. Pasientene var godt behandlet for sine risikofaktorer. Betydningsfull endring i hjertets funksjon (6 måneder) og risikofaktorer ble registrert etter 6 og 12 måneder. Erfaringene med bruken av aktivitetsklokker kartla at de enten styrker eller undergraver forsøk på å endre livsstil. Våre funn indikerer behov for mer individualisert tilnærming.

Samarbeidspartnere

Ulrik Wisløff: initiativtaker til opprinnelig protokoll. Line Oldervoll: pådriver til publikasjonene og protokollendringene. Ingrid Sørdal Følling: ansvar for de kvalitative data-analysene. Jostein Grimsmo: ansvar for analysene av ekkodataene. Bård Kulseng: kunnskap om sykelig overvekt

Videre planer

Resultatene fra studien publiseres i internasjonale anerkjente tidsskrift. Utover det er planen å publisere en artikkel i et norsk fagtidsskrift.Vi vil etterstrebe populærvitenskapelig formidling av forskningsresultater gjennom sosiale media. Resultater skal presenteres på interne fagdager og møter med involverte parter pluss på nasjonal folkehelsekonferansen

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært en tett dialog med søkerorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden. Søkerorganisasjonen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vil legge ut resultataene fra studien på sine hjemmesider og aktivt promotere resultatene til aktuelle slik at resultatene når aktuelle brukere.

Publikasjonsliste

To artikler er foreløpig utarbeidet. En er submitted og sendt til  reviewere. Den andre er til gjennomlesing hos medforfattere og submittes i løpet av juli 2020:

(I) Følling I.S., Oldervoll L.M.,  Hilmarsen C., Ersfjord E.M.I. Patients with obesity use of activity monitors when attending a weight-loss programme – a qualitative study. Submitted and under review in BMC Public Health

(II) Grimsmo J., Hilmarsen C., Ose A., Gullikstad L., Wisløff U., Kulseng B., Oldervoll L.M.  Diastolic function and cardiovascular risk factors among morbid obesity patients referred to a conservative lifestyle intervention – a 12 months follow-up. Submittes til Scandinavian Cardiovascular Journal, July 2020

Det foreligger data til ytterlig en artikkel fra innsamlet materialet. Vi diskuterer  muligheten for en ytterlig artikkel som skal inkluderer helserelatert livskvalitet og angst/depresjonsdata i materialet og evt sammenligne med data fra et normalmaterialet (f. eks HUNT-data), men det har ikke vært tilstrekkelig tid og ressurser  til å jobbe ut dette manuset så langt.

Sluttrapportsammendrag

To artikler er foreløpig utarbeidet. En er submitted og sendt til  reviewere. Den andre er til gjennomlesing hos medforfattere og submittes i løpet av juli 2020:

(I) Følling I.S., Oldervoll L.M.,  Hilmarsen C., Ersfjord E.M.I. Patients with obesity use of activity monitors when attending a weight-loss programme – a qualitative study. Submitted and under review in BMC Public Health

(II) Grimsmo J., Hilmarsen C., Ose A., Gullikstad L., Wisløff U., Kulseng B., Oldervoll L.M.  Diastolic function and cardiovascular risk factors among morbid obesity patients referred to a conservative lifestyle intervention – a 12 months follow-up. Submittes til Scandinavian Cardiovascular Journal, July 2020

Det foreligger data til ytterlig en artikkel fra innsamlet materialet. Vi diskuterer  muligheten for en ytterlig artikkel som skal inkluderer helserelatert livskvalitet og angst/depresjonsdata i materialet og evt sammenligne med data fra et normalmaterialet (f. eks HUNT-data), men det har ikke vært tilstrekkelig tid og ressurser  til å jobbe ut dette manuset så langt.

Prosjektleder/forsker

Line M Oldervoll

Hovedveileder

Line Oldervoll

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Trening og diastolisk hjertesvikt
Organisasjon
LHL
Org.ledd
LHL-klinikkene Røros
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 0, 2017: kr 700 000
Startdato
01.03.2014
Sluttdato
31.03.2022
Status
Avsluttet