Tretthet etter traumatisk hjerneskade

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Opplevelse av fatigue, eller en følelse av utmattelse, tretthet og redusert kapasitet for fysisk og mental aktivitet er svært vanlig etter traumatisk hjerneskade (TBI). Fatigue begrenser livsutfoldelse og mottagelighet for rehabilitering. Vedvarende fatigue er vanlig ved en rekke sykdommer og i normalbefolkningen, og fatigue etter TBI bør sannsynligvis forstås som resultat av både generelle risikofaktorer og spesifikke TBI-faktorer. Forståelsen av hvilke mekanismer som bidrar til utviklingen av langvarig fatigue etter TBI er mangelfull, noe som begrenser utvikling av evidensbaserte og individualiserte behandlingstiltak. Hovedmålet med studien er å bedre forstå hvilke biologiske, kognitive og psykologiske faktorer som er assosiert med vedvarende fatigue etter moderat og alvorlig TBI et halvt og ett år etter skade, samt å utforske generelle og tilstandsspesifikke risikofaktorer for utviklingen av fatigue. Det siste vil gjøres ved å sammenligne variabler som er assosiert med fatigue etter TBI med et ikke-klinisk utvalg av norske tvillinger. TBI-studien vil beskrive forekomst og alvorlighetsgrad av vedvarende fatigue, og utforske hvorvidt det er kliniske subgrupper med ulike mekanismer og forløpsformer. Studien vil dermed legge grunnlag for utvikling av kunnskapsbaserte behandlingstiltak. Studien er prospektiv og longitudinell, der det fortløpende vil inkluderes pasienter fra Helse Sør-Øst med moderat til alvorlig TBI (18 til 65 år), som legges inn på Nevrokirurgisk avdeling ved OUS, Ullevål. Inkluderte pasienter må ha adekvat syn og fysiske forutsetninger for å delta, ha adekvat norsk språkforståelse, og må kunne avgi informert samtykke. Pasienter med pre- eller komorbide tilstander som kan forårsake fatigue, alvorlig psykisk lidelse eller pågående rusmisbruk, vil bli ekskludert. Data vil bli samlet inn akutt, og etter 6 og 12 måneder etter skade ved hjelp av opplysninger fra pasientjournal, rutinemessig blodprøve, nevroradiologiske undersøkelser, standardiserte spørreskjemaer, intervjuer, og nevropsykologiske undersøkelse. Det tas sikte på å inkludere omlag 100 pasienter i studien. Den komparative delen av studien vil benytte eksisterende data fra et ikke-klinisk utvalg hentet fra Norsk Tvillingregister. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom kliniske forskningsmiljøer ved Sunnaas sykehus, OUS Ullevål, Lovisenberg sykehus, Universitetet i Oslo, samt Monash University i Australia. Prosjektet er organisert som et PhD-prosjekt, der tre publikasjoner planlegges med temaene: (1) Forekomst og alvorlighetsgrad av fatigue etter TBI, inkludert utforsking av kliniske subgrupper og ulike forløpsformer, betydningen av (2) psykologiske og kognitive faktorer ved fatigue 6 og 12 måneder etter TBI, og (3) utforskning av generelle og tilstandsspesifikke mekanismer som bidrar til utvikling av fatigue etter TBI, gjennom sammenligning med ikke-kliniske data fra Norsk Tvillingregister.

Prosjektleder/forsker

Daniel Løke

Hovedveileder

Marianne Løvstad

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Tretthet etter traumatisk hjerneskade
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF, Forskning
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
01.03.2018
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring