Trivsel tross smerte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Norge lever 1 av 3 med kroniske, eller såkalte langvarige smerter (utover 3 mnd. varighet)iflg. Folkehelserapporten. Det er den klart største årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge og en svært viktig årsak til sykefravær og uførhet. 2 helseundersøkelser angir at langvarig smerte var årsak til ca. 50 % av uførhetstilfellene. Mange av våre medlemmer lever med kroniske smerter og bor på steder hvor det er begrensede tilbud til oppfølging av deres situasjoner ut over medisinsk, farmakologisk hjelp. Seminaret gir deltakerne verktøy til å mestre smertene bedre i hverdagen, og der de er/bor.

Målsetting for prosjektet

Deltakerne skal få økt kunnskap om og forståelse av langvarige smerter, utrustet til å identifisere faktorer de kan påvirke i sitt eget liv og kunne praktiske måter å konstruktivt håndtere smerten på samt bli motiverte til å gjøre noe med det de kan påvirke. Konkretisere egne mål og hvordan oppnå de

Målgruppe

Medlemmer av forbundet, og som lever med kroniske/langvarige smerter (utover 3 mnd. varighet), og som ønsker å lære mer om hvordan mestre smertene bedre.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Helgeseminar som foregår fra fredag ettermiddag til søndag lunsj. Aktivitetene består av variasjon mellom foredrag, praktiske og konkrete øvelser, gruppesamlinger, refleksjoner, individuelt arbeid/samtaler og deling i plenum. Alle deltakerne bor på hotellet, og dette gir deltakerne god mulighet til erfaringsutveksling også utenom seminartiden. Det blir foredrag om: hjernens funksjon ved langvarig smerte. Skille mellom mekanisk skade og smerte uten fysisk skade. Bevisstgjøring av faktiske verdier i livet nå, og om måloppnåelse. “Verdikompass”. Hvordan følge viktige verdier. Hva skjer ved fysisk aktivitet i forhold til smerter, kriterier for hvile vs aktivitet og kriterier for type smerter å trene med vs stoppe ved. Praktisk trening med bl.a. Mindful Movements. Pust og mindfulness. Det legges til rette med tydelig instruksjon om å kunne reise seg/endre stillinger under seminaret og med matter tilgjengelig for å kunne legge seg ned og på den måten fortsette å følge foredragene. De teoretiske delene vil brytes opp med praktisk arbeid og gr.arbeid slik at det blir kortere økter som krever kognitiv kapasitet, noe som hos mange med kroniske smerter er betydelig redusert.

Fremdriftsplan for prosjektet

April-mai: Forberedelse til markedsføring. 15.6.:Svar fra Dam. Juni-oktober: Aktiv markedsføring og materiellproduksjon 20.-22.11.: Gjennomføring seminar November 2020-Mars 2021: Oppsummering evalueringer, spørreskjemaer. Rapportering og regnskapsrapport til Dam. Videre oppfølging/markedsføring/formidling av seminaret.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mange av våre medlemmer lever med kroniske smerter og vesentlige funksjonsnedsettelser, og mange bor på steder hvor det er begrensede tilbud til oppfølging av deres situasjon ut over medisinsk, farmakologisk hjelp. Vi ønsket derfor å gi medlemmer som lever med kroniske/langvarige smerter (utover 3 mnd. varighet), og som ønsker å lære mer om hvordan mestre smertene bedre et helgeseminar. Noen av målene var at deltagerne skulle få økt kunnskap om og forståelse av langvarige smerter, bli utrustet til å identifisere faktorer de kan påvirke i sitt eget liv og kunne praktiske måter å konstruktivt håndtere smerten på, konkretisere egne mål og hvordan oppnå de samt bli motiverte til å gjøre noe med det de kan påvirke.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det overordnede målet var at deltagerne skulle få økt kunnskap og forståelse av langvarige smerter, de skulle være utrustet til å identifisere faktorene de kunne påvirke i eget liv og kunne praktiske måter å konstruktivt håndtere smerten på samt bli motiverte til å gjøre noe med det de kan påvirke. Tilbakemeldingene fra evalueringsskjemaene viser at dette har flere av deltagerne oppnådd, både etter endt konferanse og to måneder etterpå.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

26

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført gjennom å arrangere en konferanse der deltagerne deltok på foredrag, gruppesamlinger, fikk praktiske øvelser og individuelt arbeid og samtaler. Grunnet smittevern ble gjennomføringen noe annerledes enn planlagt og vi valgte derfor å ha to nettsamlinger i etterkant av konferansen med repetering av utvalgte tema, erfaringsutveksling og noen praktiske øvelser.

Resultater og resultatvurdering

Med et slikt praktisk-pedagogisk seminar med variasjon mellom forelesning, gruppearbeid, individuelt arbeid og fysiske øvelser på konkrete «verktøy» og hjelpemidler til god smertemestring, mener vi at deltakerne blir utrustet til å få en bedre hverdag med økt livskvalitet selv om den fysiske tilstanden er uendret. Vi vet også at en del av deltagerne har kontakt i ettertid, noe som kan ha en stor verdi når en lever med usynlige plager.

Oppsummering og videre planer

Et kurs om kroniske smerter og verktøy for å meste hverdagen bedre var svært etterlengtet, og det var derfor stor pågang ved påmelding. Tilbakemeldingene, både muntlig og gjennom evalueringene, har vært at dette har vært svært nyttig og en stor del har også tatt i bruk flere av verktøyene de fikk i praksis. Vi har plan en plan om å ha en smertemåned der vi i våre kanaler skal ha fokus på kroniske smerter. Dette skal gjøres ved å ha digitale temakvelder hver uke og et eget temanummer i vårt medlemsmagasin LeveMed om kroniske smerter. Dette skal gjennomføres høsten 2022 eller vår 2023.

Prosjektleder

Birte Sand Rismyhr

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Trivsel tross smerte
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2020: kr 181 000
Startdato
31.12.2020
Sluttdato
30.12.2021
Status
Avsluttet