Trygg hjemme med kols

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Pasienter med alvorlig KOLS har en kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon som kan påvirke livet fysisk, psykisk og sosialt. Åndenød er svært fremtredende og kan føre til at pasienter blir hjelpetrengende, immobile og sosialt isolert. Flere KOLS-pasienter opplever angst, depresjon og dårlig livskvalitet. Akutt forverring av KOLS er en av de hyppigste årsakene til sykehus innleggelse. Flere av pasientene med KOLS har ikke behov for høyspesialisert oppfølgning i sykehus, men er for syke til å klare seg selv i hjemmet. Hos disse pasientene kan behandling i hjemmet være et godt alternativ til at pasienten forblir innlagt i sykehus.
Målsetting: Målet med prosjektet er å utvikle og teste ut en modell for ambulant oppfølging av pasienter med kols i hjemmet. Hensikten er at oppfølgingen skal gi økt trygghet og livskvalitet, bedret funksjonsevne, redusere bruk av helsetjenester og redusere pasientens liggetid i sykehus med 10 %.
Målgruppe: Prosjektets målgruppe er pasienter fra Oslo-bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker som er innlagt på Diakonhjemmet sykehus fra eget hjem på grunn av forverring av kols sykdom.
Beskrivelse av gjennomføring: Alle pasienter som blir inkludert vil bli fulgt i tre måneder. Ambulant oppfølging innebærer et hjemmebesøk per uke i 2 uker, samt daglig telefonkontakt til avtalt klokkeslett. Lungelege vil konfereres samme dag etter hjemmebesøk, og ved behov etter telefonkonsultasjoner. Pasientens tilstand vil bli kartlagt på inklusjonstidspunktet, to uker etter hjemkomst og så igjen etter 3 måneder med kartleggingsskjemaene «EuroQol 5-dimension questionaire» og Borg skala.


Prosjektets betydning: Pasienter i sykehus kan utskrives tidligere til hjemmet og sykehusinnleggelser kan forebygges noe som kan hindre at pasientene utsettes for sykehusinfeksjoner. Hjemmeboende pasienter er «herre» i eget hus og skal oppleve at det er de som har kontrollen over hva som skal gjøres. Ikke desto mindre kan KOLS pasienter oppleve økt funksjonsevne, trygghet og livskvalitet. Prosjektet vil bidra til samhandling og kompetanseoverføring fra sykehus og til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleiens kompetanse i behandling, rehabilitering og habilitering pasienter med alvorlig KOLS styrkes. Det kan medføre at hjemmesykepleien i større grad kan hjelpe på pasientens egne premisser.
Framdriftsplan: Prosjektet skal inkludere pasienter fra januar til desember 2013. Media mai 2013 gjennomføres midtveisevaluering og prosjektet evalueres i 4. semester 2013, og rapport avgis ved utgangen av året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0135.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Pasienter med alvorlig kols har en kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon som kan påvirke livet fysisk, psykisk og sosialt. Åndenød er svært fremtredende og kan føre til at pasienter blir hjelpetrengende, immobile og sosialt isolert. Flere kolspasienter opplever angst, depresjon og dårlig livskvalitet og akutt forverring av kols er en hyppig årsak til sykehusinnleggelse. Mange kolspasienter har ikke behov for høyspesialisert oppfølgning i sykehus, men er for syke til å klare seg selv i hjemmet. Hos disse pasientene kan behandling i hjemmet være et godt alternativ til innleggelse i sykehus. Prosjektet ønsket derfor å utvikle og teste ut en modell for ambulant oppfølging av pasienter med alvorlig kols i hjemmet. Målet var at oppfølgingen skulle gi økt trygghet og livskvalitet, bedre funksjonsevne, redusere bruk av helsetjenester og redusere liggetid i sykehus med 10%.
Gjennomføring: Den ambulante oppfølging varte i fire uker fra deltakerne ble utskrevet fra sykehuset. Den innebar ett hjemmebesøk per uke fra sykepleier de to første ukene. I løpet av disse to ukene hadde sykepleierne telefonkontakt med deltakerne. I uke fire og etter tre måneder ringte sykepleierne deltakerne. Deltakernes helsetilstand ble kartlagt på inklusjonstidspunktet, to uker etter hjemkomst og deretter etter 3 måneder med kartleggingsskjemaene EuroQol 5-dimension questionnaire og Borg skala.
Resultater: Ni deltakere ble fulgt opp i prosjektperioden. Åtte av deltakerne var kvinner med høy alder som var sårbare og hjelpetrengende. Oppfølgningen stabiliserte og forebygget ytterligere forringelse av deltakernes funksjonsevne, livskvalitet og mestringsevne. Det var en signifikant reduksjon i antall deltakere som opplevde store problemer med å utføre sine daglige gjøremål ved andre hjemmebesøk, men effekten var ikke til stede etter tre måneder. Kvalitative data tyder på at tett oppfølgning fra sykepleierne gjorde at deltakerne opplevde det som tryggere å være hjemme, enn uten en slik oppfølging.
Videre planer: Prosjektet fortsetter våren 2014 med støtte fra Samarbeidsmidler, inntil 22 deltakere har blitt inkludert og fulgt opp. Det vil bli gjort en ny evaluering av prosjektets målsetting.

Prosjektleder/forsker

Liv Wergeland Sørbye

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Trygg hjemme med kols
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Diakonhjemmet Høgskole
Beløp Bevilget
2013: kr 210 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet