Skal gjøre idretten til et trygt sted for barn

Kurset Trygg på trening bidrar til å forebygge overgrep, og gjøre både barn og voksne trygge.

Illustrasjonsfoto: Adobe stock

I Norge deltar omlag 85 prosent av alle barn i organiserte aktiviteter. Trenere, ledere og andre som er engasjert i idrett og andre fritidsarenaer møter disse barna, og de møter mange sårbare barn. Det er derfor viktig at de har kunnskap om voldsutsatte barn og unge, og at vet hvordan de best mulig kan hjelpe, veilede og støtte barn som har det vanskelig.

Det var bakgrunnen for at Redd Barna søkte om midler til å utvikle kurset «Trygg på trening». Kurset er særlig rettet inn mot ledere og trenere i idretten.

– Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb. Når de voksne er trygge blir barna trygge, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas arbeid for barn i Norge.

Kan holdes i alle klubber

Kurset er gratis, og tilpasset ulike særforbund i Norges Idrettsforbund. Kurset er laget for at klubbene selv skal kunne holde det i egen kubb. Det vil si at dersom du er trener eller frivillig i en klubb kan du selv bestille kurspakken og holde kurset i din klubb.

Når en klubb ønsker å gjennomføre kurset får man tilsendt en kurspakke med all informasjon og materiell man trenger. Totalt tar kurset cirka 1,5 til to timer å gjennomføre.

Slik gjennomføres kurset

  1. Først skal man snakke sammen om hva man allerede gjør nå som er bra. Hva gjør din klubb som skaper trygghet? 
  2. Deretter skal man se opplæringsfilmen og bli kjent med håndboka
  3. Så skal man reflektere rundt forskjellige dilemmaer og hvordan man kan løse dem ut ifra det man har lært i opplæringsfilmen og de ulike verktøyene i håndboka.
  4. Til slutt skal man bli enige om tre konkrete ting man skal gjøre for at barn skal være trygge på trening

Kilde: Redd Barna

Blant temaene som løftes er hva man som trener skal gjøre dersom man har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hva man skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg som trenger, og søker hjelp, eller hva man som klubb kan gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening.

I front

Kurset er utviklet av Redd Barna i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund, blant annet Norges Fotballforbund.

Følgeforskning

  • I 2021 utlyste Redd Barna et følgeforskningsprosjekt av kurset Trygg på trening.
  • Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges idrettshøgskole (NIH) ble tildelt oppdraget.
  • Forskningsprosjektet pågår fra 2021 til 2024 og høsten 2022 ble den første delrapporten publisert.
  • Les rapporten her

– Vi er også veldig glade for samarbeidet vi har fått med NFF. Årlig deltar rundt 370.000 gutter og jenter i fotballaktiviteter, og som landet største barneidrett har norsk fotball et særlig ansvar for å sikre barnas trygghet, sier Sydgård, og legger til:

– Med dette går Fotballforbundet i front med tiltak som kan gjøre idretten enda tryggere for barn.

Målet med kurset er å gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn.

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Redd Barna valgte prosjektet «Trygg på trening», og Lillehagen fikk være med på et møte med Norges Fotballforbund, der prosjektet skulle presenteres for de ulike fotballkretsene.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen og Norges-sjef i Redd Barna, Monica Sydgård. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Monica Sydgård i Redd Barna er glad for støtten de har fått til prosjektet.

– Måten Stiftelsen Dam støtter nyvinninger, utprøving og innovasjon, og gir Redd Barna tillitt i prosessen, gjør at vi virkelig får til å utvikle et gode tiltak, som er testet ut med og tilpasset dem som skal delta, sier hun, og legger til:

– Det er veldig viktig for Redd Barna at Stiftelsen Dam anerkjenner vold og seksuelle overgrep mot barn som et stort folkehelseproblem, og at dere vil være med å støtte gode tiltak som kan gjøre barn trygge på alle arenaer.

Lillehagen i Stiftelsen Dam er imponert over det han fikk se.

– Idretten – og andre fritidsaktiviteter – kan spille en nøkkelrolle i å skapet trygge arenaer for barn. Men da er det viktig å ruste trenere og tillitspersoner til å håndtere de vanskelige sakene også. Det gjør Redd Barna på en forbilledlig måte med dette prosjektet, sier han.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barn som har det vanskelig hjemme, har behov for å bli forstått og møtt ut fra det. Mange barn som lever med vold eller andre belastninger i familien er svært opptatt av å ha det normalt ute. I Norge deltar ca. 85% av alle barn i organiserte aktiviteter. Trenere, ledere og andre som er engasjert i idrett og andre fritidsarenaer møter disse barna; og de møter mange sårbare barn. Det er derfor viktig at de har kunnskap om voldsutsatte barn og unge, og at vet hvordan de best mulig kan hjelpe, veilede og støtte barn som har det vanskelig.

Målsetting for prosjektet

Overordnede mål: Sikre at idretten blir et trygt sted for alle barn og unge. Målsettingen med prosjektet Trygg på trening er å skape trygge arenaer for barn og unge gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn.

Målgruppe

Primærmålgruppe er klubber som har ansvar for organisert barneidrett. Dette innebærer trenere og andre voksne som er i kontakt med barn på fritidsarenaen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

4000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Redd Barna er prosjekteier og har det overordnede ansvaret for gjennomføring og resultater av prosjektet. Det søkte prosjektet vil ha et 2 års varighet med oppstart i januar 2019. Nåværende prosjektleder vil ha det fortløpende ansvaret inkludert revisjon av planer og budsjett, konkretisering av framdriftsplan, videreutvikling av kursmateriell i samarbeid med partnere, rekruttering av deltakere, implementering av kurset, evaluering av tiltaket, planer for videreføring og forankring hos partner. Rådgiver for vold seksuelle overgrep og rådgiver for Medlem og frivillighet i Redd Barna er ansvarlig for å sikre høy faglig kvalitet i prosjektet, gjennomføring av prosjektet i tråd med framdriftsplan, narrativ og økonomisk rapportering til donor, og videreføring av prosjektet etter avsluttet tiltak. Prosjektleder vil fortsette å lede ressursgruppen og følge opp de frivillige. Deltagerne i ressursgruppen vil være de samme fremover og de Redd Barna vil bruke gruppen aktivt i videreutviklingen av kurset, slik at vi sikrer at vi når målgruppen. Prosjektleder vil følge opp samarbeidet med Norges Fotballforbund og ha hovedansvar for implementeringen av kurset inn i Kvalitetsklubbkonseptet til Norges Fotballforbund.

Fremdriftsplan for prosjektet

2019:Januar- Mai: Videreutvikling av kurs. Opplæring. Mai-September: Oppfølging av kurset inn mot NFF. Inngåelse av nye samarbeidsavtaler Utvikling av app. September- Desember: Oppfølging og plan for videreføring av samarbeid. 2020::Januar-Mai: Oppfølging av kurset inn mot NFF og oppfølging av klubber. Mai-September:Inngåelse av samarbeid med særforbund og kretser.September-Desember:Evaluering av kurs. Rapportering og plan for videreføring.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen med prosjektet “Trygg på trening” er å skape trygge arenaer for barn gjennom at trenere får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn. Redd Barna har i løpet av prosjektperioden inngått samarbeid med flere særforbund for å utvikle og tilpasse kurset til de ulike idrettene. Særforbundene har gjennom avtaler med redd Barna forpliktet seg til å stå for implementering av kurset på klubbnivå med bistand fra red barna til opplæring av nøkkelpersoner i de ulike forbundsstrukturene. Redd Barna ønsker også at Trygg på trening skal bli en del av trenerutdanningen til flere særforbund slik at vi kan nå ut til flest mulig barn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Redd Barna har inngått avtaler med særforbundene til fotball, svømming, gym og turn, kampsport, ryttersport og friidrett og har utviklet eller er i ferd med å ferdigstille tilpassede kurs til alle disse. Samarbeid har også startet med håndball og tennis. Implementering av kurs ut i kretser og klubber har blitt noe forsinket pga lav aktivitet i idrettsklubbene pga Covid 19. Fokus har derfor i stedet vært på å fortsette å utvikle kurs slik at implementering kan skje i stor skala når idretten igjen åpner opp.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Første del av arbeidet var å utvikle selve kurset i samarbeid med NFF, Smiso, NIF, en ressursgruppe med representanter fra flere fotballklubber og pedagogisk støtte og veiledning fra Lent. Dette kurset var utgangspunktet for avtalen med NFF og en plan for implenering i norske fotballklubber. Dette kurset ble siden “malen” for de tilpassede kursene til andre idretter og avtalene med deres særforbund. Dette grunnarbeidet gjorde også at Redd Barna søkte og fikk 8,1 millioner fra Gjensidigstiftelsen til det videre arbeidet med de forskjellige idrettene. Dette har gjort det mulig å ansette tre personer fulltid for å jobbe med dette i tre år. Redd Barna er i hovedsak ansvarlige for utvikling og tilpasning av kurs i samarbeid med særforbundene samt å drive opplæring av de som igjen skal holde kurs ute i klubb. Redd Barnas faglige kompetanse på feltet har vist seg å komme godt med da de ulike idrettene har ulike utfordringer knyttet til tematikken og kurset er i kontinuerlig utvikling.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har kommet lenger enn antatt med tanke på antall avtaler med sørforbund og utvikling – videreutvikling av kurset men dessverre ikke helt nådd målet om implementering på klubbnivå pga covid 19

Oppsummering og videre planer

Støtten fra DAM har vært uvurderlig i utvikling av et kurs som er nødvendig men også etterspurt i norsk idrett. Arbeidet har kommet ordentlig godt i gang og i løpet av de neste årene regner vi med å være nærmere å nå 400 000 enn de 4000 som er skissert i søknaden.

Prosjektleder

Henrik Aasvestad

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Trygg på trening
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000, 2020: kr 600 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2020
Status
Under gjennomføring