Trygg Sti

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Etter pandemien ser vi at flere barn og unge i Trondheim har utfordringer med å finne sin plass i ungdomsmiljøet. Overgangen fra inndeling i Kohorter til å være deltaker i den store ordinære ungdomsgruppen har medført at noen ungdommer forsøker å gjenopprette sin posisjon ved å delta og utøve trusler og vold. Dette er i hovedsak unge som har tilleggsutfordringer knyttet til psykisk helse og rusproblematikk som igjen genererer kriminalitet. Flerkulturell Ungdom har et mål om å nå 30-50 ungdommer i alderen 15 til 22 år med hovedsatsingen. Målgruppen har et nettverk som omfatter langt flere, og deler av denne gruppen vil indirekte nås ved en satsing mot hovedmålgruppen Ifølge analysegruppen til politiet er ungdom som utøver vold blitt yngre. Fattigdomsproblematikk er en driver i disse utfordringene. Flerkulturell Ungdom er en av mange virkemidler som benyttes for å forebygge kriminelle ungdomsgjenger sammen med blant annet SLT koordinator. Et mer ambisiøst mål er å bidra til at de utsatte ungdommer gjennomfører videregående skole og blir en bidragsyter i samfunnet. Måltider som helsefremmende faktor vil være en arena for sosialt samvær. Flerkulturell Ungdom ønsker å skape en arena for inkludering, forebygge utenforskap og bygge ned skillene som kan medfører sosial utestengelse

Aktivitet/tiltak/metode

1.Etablering av en trygg og inkluderende arena i Midtbyen. Vi har tilgang til idrettshaller i vinterhalvåret og på utendørs anlegg for sommeraktiviteter. Men vi må leie lokaler for å samle utsatte ungdommer innendørs for måltider, leksehjelp, workshops, temakvelder og sosialt samvær. Denne type lokaler er viktige for å opprettholde tilbudet ut over det som kan gjennomføres i hall eller på idrettsarenaer. Dette er viktig for å skape tilhørighet og inkludering innad i gruppen og for å legge til rette for mestringsarenaer. 2. Prosjektet skal baseres på likemannsprinsippet. Vi skal først rekruttere 10 typiske ledertyper som motiveres og trenes til å gjennomføre et program som de selv er med på å utforme. Disse skal deretter bidra i rekrutteringen av de øvrige deltagerne. 3.Meningsfulle aktiviteter og sosiale tiltak: Vi vil tilby et bredt spekter av aktiviteter og tiltak som appellerer til ungdommenes interesser og behov. 4.Støttende miljø og relasjonsbygging: Vi vil benytte voksne som tidligere har deltatt som deltakere i Flerkulturell Ungdom og som i dag er i jobb eller utdanning, samt noen trygge voksenpersoner fra innvandrermiljøet. Hvor ungdommene kan føle seg trygge og inkluderte. 5.Mestringsfokus: Gjennom tilrettelagte aktiviteter initiert av ungdommene vil vi legge til rette for at ungdommene får oppleve mestring og utvikle sine ferdigheter og talenter. Dette vil bidra til økt selvtillit og motivasjon for videre personlig utvikling. Målet er at de skal gjennomføre et skoleløp og bli deltagende samfunnsborgere. . 6.Evaluering av prosjektets effekt: En evaluering av måloppnåelse vil synliggjøres gjennom statistikk fra politiets analysegruppe og SLT. En stabilisering eller nedgang av registrert kriminalitet i målgruppen kan være et mål som viser om vi er på rett vei i tillegg til måling av deltakelse, subjektiv trivsel, økt sosial tilhørighet og endringer i atferd i

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

1.Økt deltakelse og engasjement blant målgruppen: Prosjektet forventes å øke deltakelsen og engasjementet blant utsatte ungdommer med minoritetsspråklig bakgrunn til en mer byggende hverdag. Gjennom tilgangen til en trygg og inkluderende arena med meningsfulle aktiviteter, vil ungdommene oppleve en positiv endring og ikke så lett la seg rekrutter til kriminelle miljø. 2.Bedre levekår og trivsel blant deltakerne: Aktivitetene og tiltakene i prosjektet er rettet mot å forbedre levekårene på sikt, øke trivselen og den generelle helse til deltakerne. Dette vil kunne omfatte økt fysisk og psykisk velvære, bedre sosiale relasjoner, økt mestring og utvikling av ferdigheter som er relevante for deres personlige og akademiske fremtid. 3.Styrket sosial inkludering og tilhørighet: Prosjektets mål er å bidra til å styrke sosial inkludering og tilhørighet hos målgruppen. Gjennom etableringen av et støttende miljø, en trygg arena og tildeling av ansvar vil ungdommene oppleve en følelse av tilhørighet til et fellesskap, og en reduksjon av sosial isolasjon og kriminalitet. 4.Forebygging av negative atferdsmønstre og utenforskap: Aktivitetene og tiltakene i prosjektet er designet for å forebygge negative atferdsmønstre og redusere risikoen for utenforskap blant utsatte ungdommer. Gjennom tilgangen til meningsfylte og konstruktive aktiviteter, vil ungdommene ha en alternativ og positiv arena hvor de kan kanalisere sin energi og utfolde seg. 5.Positiv samfunnsmessig effekt: Prosjektet vil utvilsomt ha en positiv samfunnsmessig effekt på lang sikt. Gjennom å styrke deltakelsen og integrasjonen av utsatte ungdommer, vil prosjektet bidra til å bygge et mer inkluderende og mangfoldig samfunn. Det kan også føre til redusert kriminalitet, økt sosial stabilitet og bedre samarbeid mellom ulik

Plan for gjennomføring

Målgruppen er tilgjengelig via tidligere arbeid og kontakt med politi, SLT og kriminalomsorg. Det iverksettes samlinger der deltagerne i den første “kjernegruppen” får gi innspill på tilnærmingen og det er ønskelig å komme i gang så raskt som mulig. Ansvarlig for igangsetting er leder Flerkulturell Ungdom med veiledning fra Prosjektgruppen. Det vil være fokus på trygghetsskapende faktorer i startfasen. Dette inkluderer samlinger med bespisning og aktiviteter. Frem til 31.2023 gjennomføres jevnlige aktiviteter kombinert med trening og motivasjon av kjernegruppen på 10 deltagere. Mot slutten av året igangsettes rekruttering av ytterligere minst 20 deltagere. Det er utfordrende å sette opp mileplæler når vi driver kontinuerlig forebyggende arbeid. Men i løpet av året har vi utendørs aktiviteter i lokaler med relasjonsbygging, leksehjelp, work shops, samtalegrupper, dans og bespisning på vår og sommer, mens vi på høst og vinter har innendørs aktiviteter i både tildelte idrettshaller og ved tilskudd også i alpinanlegg og på hytteturer og gjennom utendørsaktivteter i skog og mark. Rekruttering foregår via ungdom som tidligere har deltatt via Flerkulturell Ungdom. Det blir en slags jungeltelegraf, der mange anbefaler tiltaket. Disse ungdommene nås ikke av den ordinære frivilligheten. Idrettslag har f eks spisset innsatsen mot en prestasjonskultur for denne aldersgruppen. Også SLT, Politiet og skoler kan lose ungdom til Flerkulturell Ungdom der det er behov. Flerkulturell Ungdom er ikke et ordinært idrettslag, men bruker idrett og andre aktiviteter som et middel for å oppnå mestring og inkludering. Tiltaket er nytt for de ungdommer som er tenkt i målgruppen.

Prosjektleder

Ismail Myhuadin

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Trygg Sti
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.08.2025
Status
Under gjennomføring