Tryggere Ungdoms mentorprogram

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Tiltaket er i tråd med anbefalinger fra Rusreformutvalget og ledende fagmiljøer i Norge. I Norge har slike ordninger blitt prøvd ut lite. I en rapport fra forskerne Siv Runhovde og Pernille Skjevrak anbefales det at mentorprogrammer prøves ut videre i Norge. Punkt 3.5 av FNs bærekraftsmål, å «styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol», inngår som et delmål under hovedmålet om god helse som regjeringen prioriterer. Mentorering anbefales av FN og WHO i deres «Internasjonale standarder for forebygging av rusbruk» fra 2018.

Målsetting for prosjektet

Styrke det forebyggende arbeidet, slik fagpersoner og en rekke offentlige etater mener er nødvendig i forbindelse med Rusreformen der bruk av straff som et forebyggende tiltak bortfaller. Bidra til å skape et bærekraftig samfunn gjennom å bedre sårbare individers livssituasjon.

Målgruppe

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte ungdommer i alderen 11-16 år i Oslo, og 3-10 år eldre mentorer. I første år ser vi for oss 10 mentorer og 10 ungdommer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Mentorene deltar på et seminar ved oppstart, går gjennom digital interaktiv opplæring, forberedende samtale med koordinator, og skygger en etablert mentor i en samtale med ungdom. Før en økt forbereder mentoren aktiviteter som skal hjelpe ungdommen med å få bedre selvbilde, selvsikkerhet og selvtillit, slik at de får større tro på sine evner og potensiale. Aktivitetene skal også hjelpe ungdommen med studieteknikker, skolearbeid, læringsevne og prioriterings- og kommunikasjonsevner. Mentoren fungerer som en støttespiller for ungdommen og hjelper dem med å takle vanskeligheter som oppstår, ved blant annet å hjelpe med å ta kontakt med riktige støttetjenester. Målet er at ungdommen opplever mestringsevne og har tro på sitt potensiale, slik at de gjennomfører skolegang og har evnene til å bli effektive bidragsytere i samfunnet i framtiden. Alle deltakerne skal følges opp av ledelsen. Etter hver økt skal mentoren sende inn en aktivitetslogg som beskriver hva de gjorde under økten, hvordan det gikk og hvordan de opplever forholdet. Ledelsen vil også ha kontakt med ungdommen og deres foresatte på en månedlig basis. Deltakerne forplikter seg til at mentorforholdet skal vare i ett år der mentoren og ungdommen møtes på en ukentlig basis.

Fremdriftsplan for prosjektet

August 2021: Fullføre utarbeidelsen av programplanen, kontakte eksterne fagpersoner for deltagelse på seminar. Sette opp seminardato. Rekruttere mentorer og ungdommer. September: Rekruttere mentorer og ungdommer. Gjennomføre seminar. Oppstart av mentorering Februar 2022: Underveisevaluering. August: Rapportering og sluttevaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetning er å forebygge negative livsutfall som skolefrafall, mental uhelse, skadelig rusbruk og kriminalitet. Dette skal gjøres ved at risikoutsatte ungdommer får hver sin personlige mentor. Gjennom ukentlige møter på ca. 60 minutter gjennomfører de individuelt tilpassede aktiviteter som forsøker å styrke ungdommenes selvbilde, skoleferdigheter og sosiale kompetanse. Tiltaket ble valgt fordi det ikke finnes tilsvarende, eksisterende tilbud i Oslo, og fordi mentorprogrammer anbefales i FN sine internasjonale standarder for forebygging. Målgruppen var vanskeligstilt og risikoutsatte ungdommer ved 8. trinn i Oslo.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

På bakgrunn av mentorenes beskrivelser, opplever vi at ungdommene i stor grad har passet som deltakere i programmer, og at de har hatt utbytte av deltakelsen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

12

Prosjektgjennomføring/Metode

Mentorer og ungdommer ble rekruttert for å finne egnede kandidater og matchet til hverandre basert på felles interesser, for å ha best mulig grunnlag for å bygge en god tillitsrelasjon. Mentoreringen ble gjennomført fra like etter skolestart i september 2021 til sommerferien startet i juni 2022. Mentorene fikk opplæring i forkant av mentoreringen og ukentlig oppfølging underveis. I tillegg ble det avholdt faglige arrangementer. Mentorene og ungdommene gikk gjennom tre faser i mentorforholdet: tillitsbygging, oppnåelse av målsetninger og avslutning.

Resultater og resultatvurdering

Til tross for at pandemien begrenset møteaktiviteten, er vi fornøyd med å ha gjennomført i overkant av 150 mentorøkter som totalt utgjorde mellom 250 og 300 møtetimer. Mentorene og ungdommene har gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter, noe som vi mener reflekterer at hvert mentorforhold er unikt og at ungdommenes ulike ønsker og behov blir tatt hensyn til. På bakgrunn av mentorenes beskrivelser, opplever vi at ungdommene i stor grad har passet som deltakere i programmer, og at de har hatt utbytte av deltakelsen.

Oppsummering og videre planer

Som følge av de lovende resultatene videreføres Trygg Mentor i 2022-2023 ved frivillige innsats, Tryggere Ungdoms oppsparte midler og støtte fra Tryggere Ruspolitikk. I nær framtid ønsker vi å engasjere eksterne forskere for å gjennomføre en evaluering av tiltaket. Avhengig av funnene ville Trygg Mentor potensielt opphøre, tilpasses, innlemmes i Tryggere Ungdoms kjernedrift eller finne samarbeidspartnere i andre organisasjoner eller det offentlige.

Prosjektleder

Ingrid Engene Gøranson

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Tryggere Ungdoms mentorprogram
Organisasjon
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Beløp Bevilget
2021: kr 261 000
Startdato
15.08.2021
Sluttdato
15.08.2022
Status
Avsluttet