Trygt hjem for hjemløse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

BrukerPlan-undersøkelsen viser at ca 10 000 mennesker med rusavhengighet mangler en permanent bolig. Det rammer særlig de personene som har svært dårlig funksjonsevne, kognitiv svikt, et beskjedent rehabiliteringspotensial, i tillegg til alvorlige somatiske sykdommer. Opptrappingsplanen på rusfeltet skriver at det trengs tilrettelagte tilbud og permanente tiltak for å skape forutsigbarhet for disse menneskene. Prosjektet vil etablere et særlig tilrettelagt rusfritt botilbud i tilknytning til Gatehospitalet i Bergen for de som har svakest evne til egenomsorg der målet er en meningsfull hverdag.

Målsetting

Målet er å etablere et bemannet substitusjonsmedisinert/rusfritt bomiljø for rusavhengige for å kompensere for manglende evne til egenomsorg. I tillegg er det et mål å legge til rette for aktiviteter og innhold som kan gi en meningsfull hverdag, som musikkterapi, fysisk aktivitet og dyrehold.

Målgruppe

Mennesker med rusavhengighet som har kognitive, psykiske og somatiske utfordringer, samt betydelig nedsatt evne til egenomsorg de trenger hjelp for å kompensere

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedmålet er å etablere permanente botilbud for 4-6 personer som har redusert evne til egenomsorg og som ønsker en trygg bolig. Tilbudet skal ivareta den enkeltes behov, understøtte funksjonsendringer, samtidig som det legges til rette for å delta i meningsfulle aktiviteter med utgangspunkt egen bolig. Tiltaket er en pilot der man tilstreber å lage en boligversjon av Gatehospitalet i Bergen både faglig og ideologisk og skape et trygt hjem for den som bor. Botilbudet etableres og driftes av Frelsesarmeens rusomsorg i Bergen ved Gatehospitalet i Bergen og tilbys ved utskrivelse fra Gatehospitalet. De som bosettes skal ha behov for en permanent bolig på bakgrunn av rusavhengighet i kombinasjon med kognitive, psykiske og somatiske utfordringer. Nedsatt evne til egenomsorg ivaretas av fagpersoner og frivillige i en kombinasjon. Botilbudet vil ha dekkende helsetjeneste fra gatehospitalet som en poliklinisk tjeneste. Prosjektet ansetter leder av botilbudet som inngår i en rullerende turnus med øvrig ansatte. Musikkterapi, naturopplevelser og dyrehold vil inngå som en integrert del av botilbudet. Aktivitetene utføres av kompetent musikkterapeut, Den norske turistforening (DNT) og ved at boligen kan anskaffe egnede kjæledyr.

Fremdriftsplan

1: Etablere drift, avtale med frivillige, utvikle poliklinikk. Rekruttere beboere. Ansvarlig: daglig leder. 2. Søke REK og NSD, utforme intervjuguider og retningslinjer for observasjoner. Observere/intervjue. Ansvarlig: prosjektmedarbeidere 3: Intervjue beboere, pårørende, ansatte og frivillige. Deltakende observasjon på beboermøter. Gjøre løpende analyse for å sjekke ut at datamengde. Ansvarlig: prosjektmedarbeidere 4: Formidle resultater

Prosjektleder/forsker

Hilde Sylliaas

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Trygt hjem for hjemløse
Organisasjon
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Beløp Bevilget
2021: kr 712 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.01.2023
Status
Under gjennomføring