Trygt hjem for hjemløse

Varierende og omfattende behov krever både det lille og store ekstra. Frelsesarmeen er i gang med sitt boligprosjekt tilknyttet enheter i frelsesarmeens rusomsorg i Bergen.

Boligprosjektet gir tilbud til seks innbyggere. Fire er i tillegg under vurdering. Prosjektet antok i søknaden til Stiftelsen Dam en målgruppe på fire til seks personer, men gir allerede tilbud til seks innbyggere. 

Hovedmålet er å etablere permanente botilbud for personer som har redusert evne til egenomsorg og som ønsker en trygg bolig. Tilbudet skal ivareta den enkeltes behov, understøtte funksjonsendringer, samtidig som det legges til rette for å delta i meningsfulle aktiviteter.

Boligversjon av Gatehospitalet

Tiltaket er en pilot der en tilstreber å lage en boligversjon av Gatehospitalet i Bergen både faglig og ideologisk. De som får tilbud om bolig er innbyggere som har vært innlagt på Gatehospitalet eller andre som trenger boligtilpasning. De som bosettes skal ha behov for en permanent bolig på bakgrunn av rusavhengighet i kombinasjon med kognitive, psykiske og somatiske utfordringer. 

Eksempler på årsaker til innleggelse på Gatehospitalet kan være: smerter, kreft, nyresvikt, KOLS, sår/abscesser, DVT, fysisk/psykisk utmattelse, under- og feilernæring, infeksjoner, HIV, Hepatitt-C, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt, tannbehandling og generell helseutredning.

Erfaringer etter seks måneders drift

Erfaringene etter seks måneder forteller om strevsomme samarbeidsvilkår knyttet til en svært sårbar målgruppe. De ansatte forteller at en rekke instanser har vært involvert over tid, men at ingen av de seks innbyggerne i prosjektet har noen form for individuell plan fra det offentlige.

Dette er et tankekors da alle har behov for koordinerte tjenester fra flere instanser. Individuell plan er en lovfestet rettighet for mennesker som har behov for eller mottar tjenester fra flere instanser samtidig.

– Det er tankevekkende at ingen av de seks deltagerne kan huske å noen gang ha blitt spurt om, eller tilbudt, individuell plan tidligere, sier prosjektleder og forsker for Frelsesarmeens rusomsorg, Hilde Sylliaas. 

– De ansatte vet ikke årsaken, men forteller at det er utfordrende å få til et godt og planmessig samarbeid med andre hjelpeinstanser. Mye av dette var Frelsesarmeen klar over da de søkte om prosjektmidler og det var kanskje nettopp disse «hullene» i hjelpetilbudene som Stiftelsen Dam ønsket å bidra til å tette. Oppdagelsen av mangelen på individuelle planer er verdt prosjektet i seg selv, sier Sylliaas.

Hun understreker at erfaringene blir viktige å arbeide videre med i fortsettelsen av prosjektet.

Varierende og omfattende behov

Behovene til innbyggerne som deltar i prosjektet er svært varierende og omfattende. Det er et spenn fra hjelp til utflyttingsvask, oppfølging rundt innleggelse i rusbehandling til innleggelse i avrusing eller Gatehospitalet for somatisk sykdom eller operative inngrep. 

Prosjektet tilbyr også en bredde i aktiviteter fra turer, kaffebesøk, handling, rydding og musikktilbud. Om få uker arrangerer prosjektet et eget musikkseminar der flere sentrale musikkterapeuter i Bergen skal bidra. 

– Prosjektet jobber med å få formalisert og strukturert samarbeidet i  hjelpeapparatet for hver enkelt. Vi har oppdaget en hel del utfordringer, alt ut fra hvilken bydel og hvilke kontaktpersoner den enkelte har rundt seg. Dette inkluderer også mangelen på individuelle planer og konkrete ukeplaner for den enkelte, sier prosjektmedarbeider Guro Lien. 

Fagrådet er glad for at prosjektet har kommet så godt i gang og at det allerede har avdekket utviklingsområder og gir tilbud om trygge hjem for sårbare innbyggere i Bergen.  


Søknadssammendrag

Bakgrunn

BrukerPlan-undersøkelsen viser at ca 10 000 mennesker med rusavhengighet mangler en permanent bolig. Det rammer særlig de personene som har svært dårlig funksjonsevne, kognitiv svikt, et beskjedent rehabiliteringspotensial, i tillegg til alvorlige somatiske sykdommer. Opptrappingsplanen på rusfeltet skriver at det trengs tilrettelagte tilbud og permanente tiltak for å skape forutsigbarhet for disse menneskene. Prosjektet vil etablere et særlig tilrettelagt rusfritt botilbud i tilknytning til Gatehospitalet i Bergen for de som har svakest evne til egenomsorg der målet er en meningsfull hverdag.

Målsetting

Målet er å etablere et bemannet substitusjonsmedisinert/rusfritt bomiljø for rusavhengige for å kompensere for manglende evne til egenomsorg. I tillegg er det et mål å legge til rette for aktiviteter og innhold som kan gi en meningsfull hverdag, som musikkterapi, fysisk aktivitet og dyrehold.

Målgruppe

Mennesker med rusavhengighet som har kognitive, psykiske og somatiske utfordringer, samt betydelig nedsatt evne til egenomsorg de trenger hjelp for å kompensere

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedmålet er å etablere permanente botilbud for 4-6 personer som har redusert evne til egenomsorg og som ønsker en trygg bolig. Tilbudet skal ivareta den enkeltes behov, understøtte funksjonsendringer, samtidig som det legges til rette for å delta i meningsfulle aktiviteter med utgangspunkt egen bolig. Tiltaket er en pilot der man tilstreber å lage en boligversjon av Gatehospitalet i Bergen både faglig og ideologisk og skape et trygt hjem for den som bor. Botilbudet etableres og driftes av Frelsesarmeens rusomsorg i Bergen ved Gatehospitalet i Bergen og tilbys ved utskrivelse fra Gatehospitalet. De som bosettes skal ha behov for en permanent bolig på bakgrunn av rusavhengighet i kombinasjon med kognitive, psykiske og somatiske utfordringer. Nedsatt evne til egenomsorg ivaretas av fagpersoner og frivillige i en kombinasjon. Botilbudet vil ha dekkende helsetjeneste fra gatehospitalet som en poliklinisk tjeneste. Prosjektet ansetter leder av botilbudet som inngår i en rullerende turnus med øvrig ansatte. Musikkterapi, naturopplevelser og dyrehold vil inngå som en integrert del av botilbudet. Aktivitetene utføres av kompetent musikkterapeut, Den norske turistforening (DNT) og ved at boligen kan anskaffe egnede kjæledyr.

Fremdriftsplan

1: Etablere drift, avtale med frivillige, utvikle poliklinikk. Rekruttere beboere. Ansvarlig: daglig leder. 2. Søke REK og NSD, utforme intervjuguider og retningslinjer for observasjoner. Observere/intervjue. Ansvarlig: prosjektmedarbeidere 3: Intervjue beboere, pårørende, ansatte og frivillige. Deltakende observasjon på beboermøter. Gjøre løpende analyse for å sjekke ut at datamengde. Ansvarlig: prosjektmedarbeidere 4: Formidle resultater

Søknadssammendrag

Bakgrunn

BrukerPlan-undersøkelsen viser at ca 10 000 mennesker med rusavhengighet mangler en permanent bolig. Det rammer særlig de personene som har svært dårlig funksjonsevne, kognitiv svikt, et beskjedent rehabiliteringspotensial, i tillegg til alvorlige somatiske sykdommer. Opptrappingsplanen på rusfeltet skriver at det trengs tilrettelagte tilbud og permanente tiltak for å skape forutsigbarhet for disse menneskene. Prosjektet vil etablere et særlig tilrettelagt rusfritt botilbud i tilknytning til Gatehospitalet i Bergen for de som har svakest evne til egenomsorg der målet er en meningsfull hverdag.

Målsetting

Målet er å etablere et bemannet substitusjonsmedisinert/rusfritt bomiljø for rusavhengige for å kompensere for manglende evne til egenomsorg. I tillegg er det et mål å legge til rette for aktiviteter og innhold som kan gi en meningsfull hverdag, som musikkterapi, fysisk aktivitet og dyrehold.

Målgruppe

Mennesker med rusavhengighet som har kognitive, psykiske og somatiske utfordringer, samt betydelig nedsatt evne til egenomsorg de trenger hjelp for å kompensere

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedmålet er å etablere permanente botilbud for 4-6 personer som har redusert evne til egenomsorg og som ønsker en trygg bolig. Tilbudet skal ivareta den enkeltes behov, understøtte funksjonsendringer, samtidig som det legges til rette for å delta i meningsfulle aktiviteter med utgangspunkt egen bolig. Tiltaket er en pilot der man tilstreber å lage en boligversjon av Gatehospitalet i Bergen både faglig og ideologisk og skape et trygt hjem for den som bor. Botilbudet etableres og driftes av Frelsesarmeens rusomsorg i Bergen ved Gatehospitalet i Bergen og tilbys ved utskrivelse fra Gatehospitalet. De som bosettes skal ha behov for en permanent bolig på bakgrunn av rusavhengighet i kombinasjon med kognitive, psykiske og somatiske utfordringer. Nedsatt evne til egenomsorg ivaretas av fagpersoner og frivillige i en kombinasjon. Botilbudet vil ha dekkende helsetjeneste fra gatehospitalet som en poliklinisk tjeneste. Prosjektet ansetter leder av botilbudet som inngår i en rullerende turnus med øvrig ansatte. Musikkterapi, naturopplevelser og dyrehold vil inngå som en integrert del av botilbudet. Aktivitetene utføres av kompetent musikkterapeut, Den norske turistforening (DNT) og ved at boligen kan anskaffe egnede kjæledyr.

Fremdriftsplan

1: Etablere drift, avtale med frivillige, utvikle poliklinikk. Rekruttere beboere. Ansvarlig: daglig leder. 2. Søke REK og NSD, utforme intervjuguider og retningslinjer for observasjoner. Observere/intervjue. Ansvarlig: prosjektmedarbeidere 3: Intervjue beboere, pårørende, ansatte og frivillige. Deltakende observasjon på beboermøter. Gjøre løpende analyse for å sjekke ut at datamengde. Ansvarlig: prosjektmedarbeidere 4: Formidle resultater

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Sylliaas

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Trygt hjem for hjemløse
Organisasjon
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Beløp Bevilget
2021: kr 712 000, 2022: kr 686 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.01.2023
Status
Under gjennomføring