Tung tids tale

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Basert på daglig kommunikasjon med tolkene og tilbakemeldinger vi får, vet vi at våre tolker trenger mer systematisk oppfølging og veiledning for å kunne takle belastende oppdrag i helsevesenet. Enkelte tolker har jobbet med krevende oppdrag over lenge tid uten å være bevisst på å ta hensyn til sin egen psykisk helse. De opplever det derfor som svært belastende i ettertid og sliter med å takle nye og krevende oppdrag.

Målsetting

Prosjektet skal gjennom ulike tiltak bidra til bedre mestring hos tolkene som jobber med spesielt krevende oppdrag innenfor helsevesenet. Prosjektet skal også virke forebyggende for sekundær traumatisering gjennom økt bevissthet og mestring.

Målgruppe

Prosjektet skal være et tilbud for alle tolker som har rammeavtale med Tolkesentralen. Per i dag har vi 269 aktive tolker.

Antall personer i målgruppen

269

Beskrivelse av gjennomføring

• Bevisstgjøring: ulike tester som bl.a. Vurdering for å unngå utbrenthet og Hvor godt kan du slappe av for å gjøre tolkene mer bevisste på eventuelle problemer. Faresignalege må oppdages på et tidlig tidspunkt, før eventuell utbrenthet eller sekundærtraumatisering oppstår. • Arrangere fagdager/ mestringskurs: dette tiltaket skal rette fokuset på mestring av tolkehverdagen med hensyn til egne følelser/reaksjoner under krevende oppdrag. Tolkene skal lære å reflektere over egne reaksjoner og lære ulike teknikker for å kunne takle vanskelige oppdrag. • Gruppetilbud/ organisert de-briefing: samtaler i grupper sammen med andre tolker og en fagperson for å kunne drøfte diverse problemstillinger, jobbe med refleksjoner og kunnskapsutvikling. Det finnes lignende tilbud for andre yrkesgrupper, men ikke for tolker. • Lavterskel «drop-in»: tilbud om individuell de-briefing/ samtaler; • «Åpen dag»: når en fagperson er tilgjengelig for mer generelle spørsmål, uformell prat med tolkene og sosialisering som skal bidra til økt følelse av tilhørighet til Tolkesentralen og mer «hverdagsglede» . • Individuell vurdering/tilpasning: ved fordeling av oppdrag, eventuell mulighet å reservere seg fra enkelte typer oppdrag i en viss periode.

Fremdriftsplan

Det oppnevnes en prosjektgruppe bestående av prosjektansvarlig, en representant fra Arbeidsmiljøavdelingen ved OUS, en brukerrepresentant fra Norsk tolkeforening, en representant med psykologbakgrunn fra en DPS tilknyttet OUS, samt prosjektleder. Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i samarbeid med prosjektansvarlig. Prosjektleder bør invitere fagmiljøer ved OUS og tolker til dialogmøter for å kartlegge ytterligere behov.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Spørreundersøkelse blant tolkene våren 2019. Via Questback utarbeidet vi et skjema bestående av åpne og lukkede spørsmål for å kartlegge tolkenes behov og opplevelser. Spørsmålene var utformet for å fange opp både risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Spørreskjemaet ble sendt ut til alle tolkene på Tolkesentralen og svarene var anonyme. Vi mottok 68 svar, hvorav nesten samtlige benyttet seg av muligheten til å skrive utfyllende svar på de åpne spørsmålene. I svarene fra tolkene fant vi igjen de samme risikofaktorer for overveldende stress og utbrenthet som finnes i annen arbeidsrelatert forskning. Tiltak rettet mot tolkegruppen på Tolkesentralen var forankret i dette og ønsket å forebygge disse risikofaktorene, samtidig som de styrket beskyttelsesfaktorer.

Antall personer i målgruppen

280

Oppsummering

Resultatene implementeres videre av Tolkesentralen som fortsetter en rekke tiltak fra prosjektet. Tolkesentralens organisering og overordnede strategi er nedfelt i Masterplanen som definerer satsinger for perioden 2021-2022. Implementering av prosjektresultater er en del av Tolkesentralens satsing og kvalitetsarbeid i Masterplanen.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Forebyggende psykisk helse i tolkeyrket, sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragna Rygh Svela

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Tung tids tale
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 625 000, 2019: kr 625 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet