Tung tids tale

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Basert på daglig kommunikasjon med tolkene og tilbakemeldinger vi får, vet vi at våre tolker trenger mer systematisk oppfølging og veiledning for å kunne takle belastende oppdrag i helsevesenet. Enkelte tolker har jobbet med krevende oppdrag over lenge tid uten å være bevisst på å ta hensyn til sin egen psykisk helse. De opplever det derfor som svært belastende i ettertid og sliter med å takle nye og krevende oppdrag.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal gjennom ulike tiltak bidra til bedre mestring hos tolkene som jobber med spesielt krevende oppdrag innenfor helsevesenet. Prosjektet skal også virke forebyggende for sekundær traumatisering gjennom økt bevissthet og mestring.

Målgruppe

Prosjektet skal være et tilbud for alle tolker som har rammeavtale med Tolkesentralen. Per i dag har vi 269 aktive tolker.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

269

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

• Bevisstgjøring: ulike tester som bl.a. Vurdering for å unngå utbrenthet og Hvor godt kan du slappe av for å gjøre tolkene mer bevisste på eventuelle problemer. Faresignalege må oppdages på et tidlig tidspunkt, før eventuell utbrenthet eller sekundærtraumatisering oppstår. • Arrangere fagdager/ mestringskurs: dette tiltaket skal rette fokuset på mestring av tolkehverdagen med hensyn til egne følelser/reaksjoner under krevende oppdrag. Tolkene skal lære å reflektere over egne reaksjoner og lære ulike teknikker for å kunne takle vanskelige oppdrag. • Gruppetilbud/ organisert de-briefing: samtaler i grupper sammen med andre tolker og en fagperson for å kunne drøfte diverse problemstillinger, jobbe med refleksjoner og kunnskapsutvikling. Det finnes lignende tilbud for andre yrkesgrupper, men ikke for tolker. • Lavterskel «drop-in»: tilbud om individuell de-briefing/ samtaler; • «Åpen dag»: når en fagperson er tilgjengelig for mer generelle spørsmål, uformell prat med tolkene og sosialisering som skal bidra til økt følelse av tilhørighet til Tolkesentralen og mer «hverdagsglede» . • Individuell vurdering/tilpasning: ved fordeling av oppdrag, eventuell mulighet å reservere seg fra enkelte typer oppdrag i en viss periode.

Fremdriftsplan for prosjektet

Det oppnevnes en prosjektgruppe bestående av prosjektansvarlig, en representant fra Arbeidsmiljøavdelingen ved OUS, en brukerrepresentant fra Norsk tolkeforening, en representant med psykologbakgrunn fra en DPS tilknyttet OUS, samt prosjektleder. Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i samarbeid med prosjektansvarlig. Prosjektleder bør invitere fagmiljøer ved OUS og tolker til dialogmøter for å kartlegge ytterligere behov.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting med prosjektet var å jobbe for å forebygge psykisk uhelse hos tolker som opplever en stor emosjonell belastning knyttet til sin jobb. Målgruppen var primært 280 tolker som har rammeavtale med Tolkesentralen som er n primær tolkeleverandør på OUS/Ahus/Sunnaas. Bakgrunn for prosjektet var at det ville ha en stor verdi både for tolkene: slik at de blir bedre egnet til å mestre krevende tolkeoppdrag og får nødvendig hjelp ved behov, og også en stor samfunnsmessig verdi. Med nødvendig hjelp og tilrettelegging vil kvalifiserte tolker kunne fortsette med å jobbe som tolker istedenfor å bytte til andre yrker pga. utbrenthet og stress. For å kunne tilby likeverdige helsetjenester til ulike pasientgrupper, trenger man tilgang på kvalifiserte tolker. Som oppdragsgiver ønsker Tolkesentralen å bidra til å ivareta tolkenes psykiske helse og til at tolkene skal være bedre egnet til å mestre ulike utfordringer som tolking innen helsesektoren medfører.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det har blitt satt i gang ulike tiltak både på systemnivå innad på Tolkesentralen, med kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring av helsepersonell som tolkebrukere og tiltak rette direkte mot tolkene. Prosjektet har bidratt til forebygging av sekundærtraumatisering gjennom økt bevissthet og mestring og ved å gjøre tolkene mer beviste på egne reaksjoner og faresignaler gjennom tilpasset informasjonsarbeid/fagdager/kurs. Det har blitt tilbudt nødvendig hjelp og individuell veiledning i spesielt krevende situasjoner for tolkene. Prosjekt ønsket å styrke de faste ansatte på Tolkesentralen når det gjelder stressmestring og kommunikasjon, slik at de kan ivareta tolkene på en god måte etter prosjektets avslutning. Prosjekt har samarbeidet med tolkeutdanningen på OsloMet gjennom å forelese om psykisk helse på ulike delemner i studiet. Forslag videre om at tolkeutdanningen har tema om psykisk helse inn som en fast del av pensum gjennom hvert av de 4 delemnene som utgjør bachelorutdanningen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

280

Prosjektgjennomføring/Metode

Spørreundersøkelse blant tolkene våren 2019. Via Questback utarbeidet vi et skjema bestående av åpne og lukkede spørsmål for å kartlegge tolkenes behov og opplevelser. Spørsmålene var utformet for å fange opp både risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Spørreskjemaet ble sendt ut til alle tolkene på Tolkesentralen og svarene var anonyme. Vi mottok 68 svar, hvorav nesten samtlige benyttet seg av muligheten til å skrive utfyllende svar på de åpne spørsmålene. I svarene fra tolkene fant vi igjen de samme risikofaktorer for overveldende stress og utbrenthet som finnes i annen arbeidsrelatert forskning. Tiltak rettet mot tolkegruppen på Tolkesentralen var forankret i dette og ønsket å forebygge disse risikofaktorene, samtidig som de styrket beskyttelsesfaktorer.

Resultater og resultatvurdering

Deltagelse i tiltakene var basert på frivillig deltagelse blant tolkene, samt rettet mot systemene rundt tolkene, som Tolkeutdanningen på OsloMet og opplæring av helsepersonell som tolkebrukere. Prosjektet har vist en betydelig interesse og behov for økt kunnskap om psykisk helse i tolkeyrket for å styrke beskyttelsesfaktorer og legge til rette for at flere kvalifiserte tolker forblir i yrket sitt over tid.

Oppsummering og videre planer

Resultatene implementeres videre av Tolkesentralen som fortsetter en rekke tiltak fra prosjektet. Tolkesentralens organisering og overordnede strategi er nedfelt i Masterplanen som definerer satsinger for perioden 2021-2022. Implementering av prosjektresultater er en del av Tolkesentralens satsing og kvalitetsarbeid i Masterplanen.

Prosjektleder

Ragna Rygh Svela

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Tung tids tale
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 625 000, 2019: kr 625 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
01.01.2021
Status
Avsluttet