Tunghørte studenter – mestring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tunghørte studenter møter mange utfordringer og barrierer fordi de hører dårlig, noe som stiller store krav til mestring under

Tunghørte studenter møter mange utfordringer og barrierer fordi de hører dårlig, noe som stiller store krav til mestring underveis i studiet. Dette prosjektet har som mål å kartlegge hvordan tunghørte studenter i høyere utdanning mestrer problematiske situasjoner under studietiden. Hvilke mestringsstrategier/-ressurser tar tunghørte i bruk når de studerer?

 

Det er gjennomført en kvalitativ undersøkelse der åtte tunghørte studenter i Trondheim meldte seg frivillig til to intervju. Alle informantene hadde et medfødt hørselstap, og lang erfaring i å mestre hørselsproblemer og de hadde opparbeidet seg mestringsressurser over tid.

 

Resultatene fra intervjuene viser at akseptering av hørselstapet er en viktig mestringsressurs for tunghørte. Å godta hørselstapet styrker evnen til å mestre problemene en møter, men veien fram til akseptering kan være lang og vanskelig. HLFU har for noen hatt stor innvirkning på akseptering av hørselstapet og utvikling av en trygg tunghørt identitet. Sosial støtte både som mestringsressurs og mestringsstrategi har stor betydning for mestring hos studenter med hørselstap. Tunghørte søker sosial støtte i form av forståelse for problemet og at andre tar hensyn. Informantene framhever at åpenhet og informasjon til andre er avgjørende for å fungere best mulig i kommunikasjonssituasjoner, noe som fremmer sosial støtte. Det etterlyses tilretteleggingstilbud for tunghørte studenter, spesielt gjelder dette rådgivningstjeneste og teleslynge ved HIST. Forelesninger er problematiske situasjoner for tunghørte studenter. Det benyttes problemfokuserte mestringsstrategier i forbindelse med undervisning, både i forkant og under forelesninger. I sosiale sammenhenger på studiested og i fritiden brukes i stor grad problemfokuserte strategier framfor unngåelsesstrategier.

 

Funn fra intervjuundersøkelsen er presentert i en fagrapport og en mestringsguide som er sendt ut til aktuelle lesere i ulike fagmiljø og brukerorganisasjon. Mestringsguiden inneholder tips/råd til tunghørte studenter, og er å finne på HLFU sine nettsider: www.hlfu.no.

 

Det er under planlegging en oppfølging av informantene der fokus for prosjektet er overgangen fra utdanning til yrkeslivet.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      Folder, ”Mestringsguide for tunghørte studenter”; Anne Marie Kjeka

ü      Rapport, ”Tunghørte studenter – mestring”; Anne Marie Kjeka

Prosjektleder/forsker

Anne Marie Kjeka

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Tunghørte studenter – mestring
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. helse- og sosialfag
Beløp Bevilget
2005: kr 416 000, 2006: kr 378 000, 2007: kr 189 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2007
Status
Avsluttet