“TvangsPoden”

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mental Helse har over flere år hatt fokus på temaet tvang innenfor psykisk helsevern. Tvangsbruk er et svært alvorlig inngrep i et enkeltmenneskets liv og selvbestemmelse. VG hadde høsten 2016 avslørt omfattende ulovlig tvangsbruk i Norge ved psykiatriske sykehus. Mange hadde store svikt i sine rapporteringssystemer. Og manglende kompetanse. 07. mars 2019 gjennomførte Mental Helse sin årlige konferanse hvor temaet var «Tvang og psykisk helse». Tilbakemeldingen fra deltakere og innledere var at det var et behov for en bredere synliggjøring at temaet tvang og gråsoner innenfor lovverket.

Målsetting for prosjektet

utarbeide en podkast på til sammen 8 episoder hvor det overordnede temaet er tvang. Hver episode skal ha et hovedintervju-objekt som belyser temaet fra sitt ståsted. Podkasten skal både benytte fagpersoner innenfor jus og psykisk helse, og brukererfaringer fra 3 ulike personer.

Målgruppe

Målgruppen vil være Mental Helse sine medlemmer, faggrupper innenfor psykiskhelsefeltet, studenter, helse- og omsorgskomiteen, og andre med interesse for temaet

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Hensikten: • Å sette tvang på dagsorden ved å spre aktuell kunnskap, og synliggjøre politiske og rettslige problemstillinger • Synliggjøre brukerperspektivet innenfor tvang. • Beskrive tvang fra et individuelt-, juridiske-, organisatorisk- og systemperspektiv. • Synliggjøre etiske dilemma i dag • Synliggjøre mulige løsninger og endringer rundt problematikken tvang hvor «gode forbilder» trekkes frem. • Podkasten skal behandle temaet fra flere sider, slik at vi etterstreber å få en nyansert og balansert fremstilling. • Temaet skal også ses opp imot Menneskerettighetene og evt. brudd på disse. Det vil bli benyttet en erfaren journalist til å gjennomføre intervjuene slik at tematikken og intervjuobjektene blir ivaretatt på en best mulig måte. Hver episode vil ha form som en samtale da dette gir en naturlig atmosfære og åpner opp for refleksjoner og undringer. Det skal være 8 intervjuobjekter. Intervjuobjektene er allerede innhentet, inklusivt Helseministren. I forbindelse med prosjektet vil den ferdige podkasten bli distribuert til forskjellige apper og nettsider. Det være mulig å score podkasten/episodene med * (stjerne), i tillegg til at det er mulig å legge igjen kommentarer.

Fremdriftsplan for prosjektet

Rekrutering av intervju-objekter er allerede gjennomført. Opptak av intervju-objektene vil starte i midten av oktober og skal være avsluttet innen utgangen av desember 2019. Fra 01.01.2020- 28.02.20 vil podkasten ferdigstilles. Lansering: mars 2020. Midtevaluering innen utgangen av februar 2020. Sluttevalueringen og rapporteringen vil starte opp i slutten av mars og ferdigstilles innen utgangen av juli 2020.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet var å utarbeide en podkast hvor det overordnede temaet var tvang. Hver episode skulle ha et hovedintervju-objekt som belyste temaet fra sitt ståsted. Podkasten skulle både benytte fagpersoner innenfor jus og psykisk helse, brukererfaringer og helseministeren. Brukererfaringene skulle dekke både voksen- og ungdomspsykiatrien. Dessverre så trakk intervjuobjektet for ungdomspsykiatrien seg. Det ble benyttet samtale som intervjuform. Podkasten er samfunnsaktuell og løsningsfokusert slik at lytteren skal få en forståelse for temaet, og hvilke gråsoner som er gjeldende innenfor det juridiske feltet, psykisk helsevern og det menneskelige aspektet. Et av hovedkriteriene var at den skulle ha et innhold som var allmenngyldig uavhengig av bakgrunn. Hensikten med å benytte podkast som metode var at mediet var lett tilgjengelig. Podkasten skulle ha et innhold som kunne benyttes i opplæringssammenheng, og bidra til å bryte ned stigma.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Podkasten fikk noen avisoppslag i Dagbladet, og temaet tvang har vært aktuelt i media frem til julen 2019. Podkasten inneholder 2 episoder med brukerperspektivet, men dessverre ikke ungdoms perspektivet som ønsket. Intervjuobjektet trakk seg rett før opptak. Podkasten har synliggjort tvang fra et individuelt-, juridisk-, organisatorisk- og systemperspektiv, og flere av de etiske dilemmaene som kan oppstå. Den synliggjøre mulige løsninger og endringer rundt problematikken tvang hvor «gode forbilder» trekkes frem, og behandler temaet fra flere sider. Tvang er vurdert opp imot menneskerettighetene og brudd på disse. Podkasten har oppnådd en slik form at den kan benyttes i utdanningsvirksomhet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

3500

Prosjektgjennomføring/Metode

Det var allerede innhentet intervjuobjekter som hadde takket ja til å delta i podkasten før vi prosjektsøknaden var innvilget. Det var viktig for prosjektleder at det ble benyttet en erfaren journalist til å gjennomføre intervjuene slik at tematikken og intervjuobjektene ble ivaretatt på en best mulig måte. Intervjuene vil ble gjennomført at Oddvar Stenstrøm, han har tidligere jobbet i bla Dagbladet, Aftenposten, NRK og TV2, både som redaksjonsleder, programleder og debattleder. Stenstrøm foretok det journalistiske forarbeidet, samtalte med intervju-objektene 2 ganger i forkant av opptak for å sikre et best mulig journalistisk arbeid, klargjøre forventninger og begrensninger hos intervjuobjekte, og gjennomgang av de ulike spørsmålene/tematikkene han stille/drøfte i intervjuene. Hver episode hadde en form som en samtale da dette ga en naturlig atmosfære og åpnet opp for refleksjoner og undringer.

Resultater og resultatvurdering

Det er benyttet et bredt spekter av ulike kompetanse. Podkasten inneholder anerkjente fagpersoner og brukererfaring. Podkasten har en form som gjør at den kan benyttes i utdanningsvirksomhet. Pr. I dag har vi kontakt med en aktuell utdanningsinstitusjon som ønsker å benytte podkasten. Informasjon om Poden er gitt i Mental Helses medlemsblad, og på Mental Helse sin konferanse på Arendalsuka 2019.18. juni 2019 overleverte Tvangslovsutvalget sin rapport (NOU) til helse- og omsorgsministeren Bent Høye. Rapporten er pr. I dag ikke behandlet av Stortinget, men ved behandling vil det åpnes et nytt mulighetsrom for å relansere TvangsPodden, og skape debatt og kunnskap i det offentligrom. Etter ferdigstillelse av intervjuene og opptakene er det synliggjort at tvang er et vanskelig tema. Det er ønskelig at podkasten skal vise gråsoner og brudd på menneskerettighetene. Poden mottok støtte fra Stiftelsen DAM på 300 000 kroner, Mental Helse har i tillegg egenfinansiert med kr 75 677.

Oppsummering og videre planer

Det foreligger en plan for å spre podkasten til aktuelle helse- og sosialfaglig utdanninger hvor temaet tvang kan være aktuelt. Dette arbeidet vil gjennomføres våren 2021. Podkasten vil benyttes til intern opplæring for å gi mer innsikt i en krevende problemstilling, Videre arbeid og distribusjon av podkasten: Distribusjon til utdanningsinstitusjoner Distribusjon til samarbeidende organisasjoner Relansering av Poden når Stortinget skal behandle Tvangslovsutvalget NOU. Videre distribusjon på Mental Helse sine hjemmesider og informasjonsbrev til fylkes- og lokallag, og medlemsblad.

Prosjektleder

Linda Berg-Heggelund

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
“TvangsPoden”
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2019: kr 300 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
01.08.2020
Status
Under gjennomføring