– Utviklingen av overvekt og fedme starter før unnfangelsen

Postdoktor Ingun Toftemo skal forske på hvilke familier som er utsatt, for å bidra til tidlig innsats.

Navn: Ingun Toftemo
Alder: 52 år
Stilling: Postdoktor i 75 prosent stilling i dette prosjektet
Arbeidssted: Avdeling for Allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn ved Universitetet i Oslo
Bakgrunn (utdannelse/yrke): Utdannet lege, og har jobbet som fastlege på Lillehammer i over 20 år. Har fortsatt en deltidsstilling som fastlege.

– I dette prosjektet skal vi utforske hvilke familier som er utsatt for tidlig utvikling av overvekt hos barna ved å identifisere faktorer hos mor fra før, under og etter svangerskapet, som øker risikoen eller beskytter mot overvektsutvikling fra fødsel til 9-års alder.

– Vi skal også undersøke hvordan tverrfaglig arbeid i kommunene med å forebygge og reversere overvekt hos barn kan styrkes gjennom strukturert samarbeid mellom aktuelle helsefaglige og pedagogiske faggrupper om tidlig innsats overfor familier med høy risiko.

Gjennom STORK Groruddalen har vår gruppe utviklet ny kunnskap om betydningen av faktorer hos mor for utvikling av fedme hos barn i en multietnisk befolkning

Ingun Toftemo, postdoktor

Utdaterte retningslinjer

Hvorfor er dette viktig? 

– Utviklingen av overvekt og fedme starter før unnfangelsen. Enkelte etniske minoriteter er særlig rammet. Kommunene har hovedansvaret for forebygging og behandling av overvekt hos barn. Dette folkehelsearbeidet må bygge på et livsløpsperspektiv, og krever bred tverrfaglig innsats mellom lokale instanser og med spesialisthelsetjenesten.

– Dagens retningslinjer er utdatert. Gjennom STORK Groruddalen, en kohortstudie av gravide og deres barn, har vår gruppe utviklet ny kunnskap om betydningen av faktorer hos mor for utvikling av fedme hos barn i en multietnisk befolkning. 

STORK Groruddalen

  • Et stort folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn.
  • Et unikt samarbeid mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo.
  • De første dataene ble samlet inn i 2008-2010.
  • Oppfølgingsundersøkelser er nå i gang, og nye data samles inn i perioden 2019-2022.
  • Les mer om STORK Groruddalen her.

Behov for tidlig innsats

Hva ønsker dere å finne ut? 

– Postdoc-prosjektet vil gi ny kunnskap for å finne familier med behov for tidlig innsats, og om hvordan det tverrfaglige samarbeidet kan forbedres. Helsedirektoratet ønsker å implementere kunnskapen i forestående revisjon av sine retningslinjer, som kommuner og familier vil dra nytte av. Kunnskapen vil være verdifull for Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) som er involvert i forskning på minoritetshelse og behandling av overvekt hos barn.

Målsetninger

  • Ny kunnskap om hvilke familier som er utsatt for tidlig utvikling av overvekt hos barn, og som dermed har behov for tidlig innstas.
  • Hvordan det tverrfaglige teamet kan forberedes på tidlig innsats.
  • Implementering av den nye kunnskapen i Helsedirektortates retningslinjer.

Vi har en hypotese om at faktorer hos mor har mye å si for barnets risiko for utvikling av overvekt

Ingun Toftemo, postdoktor

Både kvanitative og kvalitative studier

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan? 

– Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 4 år, og vi planlegger 4 artikler; 

To kvantitative studier vil gi informasjon om viktige faktorer som påvirker utviklingen av overvekt og fedme hos barn. Vi vil bruke data fra den befolkningsbaserte kohortstudien STORK Groruddalen der 823 Gravide, 59 prosent med etnisk minoritetsbakgrunn, ble fulgt fra tidlig i svangerskapet (2008-2011). Barnas vekst er fulgt fram til 4-5 års alder. I 2022 henter vi inn nye vekstdata på barna fra rutineundersøkelser i 1. og 3. klasse. Vi vil utforske:

– Artikkel 1: hvilke faktorer hos mor, som etnisk bakgrunn, overvekt før svangerskapet, vektoppgang i svangerskapet, svangerskapsdiabetes, utdanningsnivå og integrering, øker risikoen for barnets overvekt og BMI-økning fra fødsel til 9 års alder

– Artikkel 2: hvilke faktorer hos mor, som fysisk aktivitet, integrering og mestringsstrategier fremmer sunn BMI/vekst-utvikling hos barnet?

– To kvalitative studier vil gjennom fokusgruppeintervjuer utforske hvordan ny kunnskap om årsaker til tidlig fedmeutvikling fra de overnevnte studiene kan styrke kommunens arbeid i helsetjeneste og barnehage/skole.:

– Artikkel 3: Fire fokusgrupper med 5-6 foreldre, to for etniske minoriteter og to for etnisk europeiske. Tema: Utforske deres tanker om sunn vekst hos barn og erfaringer og preferanser for samtaler om barns vekst på helsestasjon og i barnehagen/skolen

– Artikkel 4: Tre fokusgrupper med 5-6 deltagere fra ulike faggrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten (helsesykepleier, jordmor, fastlege, fysioterapeut, pediater, ernæringsfysiolog) og ansatte i barnehager og barneskoler. Temaer: Hva hindrer og fremmer samarbeid på gruppe- og individrettet nivå? Hvordan inkludere, støtte og kommunisere med sårbare grupper uten å stigmatisere? 

Hva er deres hypotese?

– Vi har en hypotese om at faktorer hos mor har mye å si for barnets risiko for utvikling av overvekt. Vi tror dessuten at når det gjelder tidlig forebygging av overvekt hos barn, kjenner de ulike faggruppene i primærhelsetjenesten, ansatte i skoler og barnehager, samt minoritetsforeldre for lite til hverandre og hvordan de kan samarbeide til barnets beste.

Bred involvering

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert? 

– Hele den tverrfaglige prosjektgruppa har tatt initiativ til prosjektet. Gruppa består i tillegg til undertegnede av hovedveileder, helsestasjonslege og 1. amanuensis Anja Brænd (UiO), forsker og barnelege Line Sletner (AHUS), professor emerita og tidl. fastlege Anne Karen Jenum (UiO) og fysioterapeut og prodekan for utdanning Kåre Rønn Richardsen (Oslo Met).

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet? 

– For å sikre relevans og gjennomførbarhet vil representanter fra N.K.S, Helsedirektoratet og en kvinne fra Bydelsmødrene Stovner, som representerer deltagere i STORK-G-studien, inkluderes i prosjektgruppen. De inviteres til møter i planleggingsfasen (søknad og intervjuguide), i den kvalitative analyseprosessen, samt når resultater skal fortolkes og formidles. Bydelsmødrene og helsestasjoner i Groruddalen og Innlandet helsestasjonene vil rekruttere deltagere til pilot- og fokusgruppeintervjuer.


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Utvikling av overvekt og fedme starter ofte tidlig i livet, rammer vanligvis etniske minoriteter og grupper med lav sosioøkonomisk status. Fedme øker risiko for diabetes II, og er vanskelig å behandle. Forebygging er særlig viktig, men årsakene og samspillet mellom dem og beskyttende faktorer er komplekse. Forebygging bør starte tidlig for å hindre at risiko for fedme og diabetes overføres til neste generasjon. Kunnskap om forebyggingsstrategier er begrenset. Fedme hos barn er et følsomt tema, og kommunikasjon mellom helsepersonell og minoritetsforeldre er spesielt utfordrende. Samarbeidet mellom relevante fagmiljøer i Norge er svakt, og nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av fedme hos barn og unge er mangelfulle og utdaterte. Prosjektet vil 1) frembringe ny kunnskap om tidlige årsaker til fedmeutvikling hos barn i sårbare grupper, 2) undersøke om det tverrfaglige samarbeidet rundt overvekt og fedme kan styrkes i primærhelsetjenesten, barnehage og skole. Målgruppen er unge kvinner, gravide og deres barn. Vi vil bruke mixed methods. Prosjekt 1 baserer seg på data fra Stork-Groruddalen kohorten (823 gravide (59% etniske minoriteter). Stork har kartlagt hvordan faktorer som etnisitet, svangerskapsdiabetes, mors overvekt før- og vektoppgang i svangerskapet og hennes fysiske aktivitetsnivå påvirker barnets vektutvikling fra fødsel til 9 års alder. Prosjekt 2 vil bruke fokusgrupper med foreldre av ulik etnisk bakgrunn og utforske deres syn på vektutvikling, livsstil, forslag til tiltak på helsestasjonen og andre kommunale arenaer. Prosjekt 3 vil ta i bruk tverrfaglige fokusgrupper med ansatte i primærhelsetjenesten, barnehager og skoler til å utforske hva som kan fremme tverrfaglig samarbeid og tiltak for å forebygge fedme, spesielt for barn med etnisk minoritetsbakgrunn. N.K.S. prioriterer forskning som fremmer ny kunnskap om barn og unges helse og livsvilkår, og har egne forskningsprosjekter om ernæring, overvekt og fedme. Brukermedvirkning er sentralt i prosjektet, og samarbeid med Bydelsmødrene og ansatte på helsestasjoner i Oslo og Innlandet ble etablert tidlig i planleggingen. De vil delta i prosjektets ressursgruppe og i utforming av intervjuguider, rekruttering av informanter, fortolkning og formidling av resultater. Prosjektet vil gi ny kunnskap om årsaker til og kritiske tidspunkter knyttet til barnefedme. Erfaringskunnskap fra foreldre med ulik etnisk bakgrunn, og faggrupper i primærhelsetjenesten, barnehager og skoler, vil styrke kunnskapsgrunnlaget for bedre tverrfaglig samhandling. Vår ambisjon er å styrke samarbeidet mellom relevante lokale aktører og nasjonale fagmiljøer, og bidra til oppdatering av nasjonale retningslinjer. Sammen med våre partnerne vil vi bruke resultatene fra vårt og andre relevante prosjekter til å utvikle og teste en kompleks intervensjon for tidlig forebygging av fedme hos barn i multietniske samfunn

Prosjektleder

Ingun Toftemo

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Tverrfaglig familierettet forebygging av overvekt hos barn
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2022: kr 922 000, 2023: kr 922 000, 2024: kr 922 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring