Ulikhet, deltakelse og trivsel

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Alle barn har rett til lek og fritid. Fritidsarenaen bidrar til læring, mestring, trivsel og fellesskap. Barn treffer venner, bygger nettverk, finne ut av interesser og talenter, og opplever at de lykkes. Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling, og har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Helsegevinsten av deltakelse er stor, og kosensekver av utenforskap blir også stor. Det er lite kunnskap om hvordan foreldres ressurser og engasjement har konsekvenser for barns fritid, og det er behov for treffsikre tiltak som sikrer alle barn meningsfull fritid

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til å sikre at alle barn kan delta på fritidsarenaen gjennom å framskaffe ny kunnskap om hvordan påvirker ulikhet i familieressurser barn og unges deltakelse og trivsel på fritidsarenaen i vår tid?

Målgruppe

Direkte målgruppe er unge fra 4 ulike oppvekstmiljø og voksne som kan gjøre en endring for barn. Indirekte målgruppe er barn som ikke deltar på fritidsarenaer

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

NOVA og Redd Barna sitter i prosjektets styringsgruppe og er ansvarlig for framdrift og implementering. NOVA er ansvarlig for selve kartleggingen og analysen, mens NOVA og Redd Barna vil i samarbeid utvikle et bredt formidlingsprogram tilrettelagt for ulike målgrupper (foreldre, ledere av lokale tillitsvalgte/frivillige, lokale myndigheter og fagspesifikke etater). Prosjektet er en del av et større kvalitativt og longitudinelt datasett som er under planlegging ved NOVA: Ungdom i endring, som skal følge ung fra de er 13 til 19 år. Vi søker nå om støtte til å analyser intervjuer av barn med foreldrene til 40 av disse ungdommene, fra to av oppvekstmiljøene, og problemstillingen i dette prosjektet vil utforskes gjennom intervjuene med de 40 familiene der vi har både foreldre- og ungdomsintervjuer. Analysen skal omfatte spørsmål knyttet til familiens ressurser og engasjement og hvordan dette har betydningen for barnas deltakelse og psykisk helse. Kunnskapen skal munne ut i et notat for videre utforskning, en vit. artikkel, et policy-relevant dokument med konkrete anbefalinger, og lanseringsseminar. Kunnskapen vil styrke allerede pågående prosjekter og vi ønsker også å skrive en felles kronikk. Vi ønsker å fortsette samarbeidet

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar – april: Analyse og skriving av rapport Juni: Rettighetsfrokost med lansering av forskningsnotatet og «Kort oppsummert». Populærvitenskapelig formidling

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til å sikre at alle barn kan delta på fritidsarenaen gjennom å framskaffe ny kunnskap om: Hvordan påvirker ulikhet, spesielt i familieressurser, barn og unges deltakelse og trivsel på fritidsarenaen i vår tid? Målgruppen er alle voksne som har mulighet til å gjøre en endring for barn og unge. Prosjektet er relevant for forskningsfeltet og for lokale og nasjonale myndigheter som arbeider for inkludering, deltagelse og folkehelse, og for voksne som er foreldre til barn og unge, som selv er aktive i fritidsarenaen eller som gjennom sitt yrke kan bidra til tiltak og inkluderende politikk. Målgruppa inkluderer trenere, instruktører, klubbledere, eller ledere i politiske ungdomsorganisasjoner og andre som er engasjert i barns fritidsaktiviteter og frivillige innenfor denne sektoren. Indirekte målgruppe er alle barn og unge som ikke deltar i den grad de ønsker på fritidsarenaen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Et effektmål har vært å formidle på ulikt nivå for å bevisstgjøre og øke handlingskompetanse om hvordan skape gode metoder for en mangfoldig fritid for alle – uavhengig av økonomiske, sosiale eller andre ressurser i familien. Gjennom en mye sitert internasjonal artikkel har vi nådd bredt ut i det akademiske kunnskapssamfunnet; gjennom en lettfattelig og oversiktlig policy brief søker vi å nå ut til policyfeltet og for voksne som er engasjert i barn og unges liv og fritidsaktiviteter, og gjennom en populær podcastserie, OsloMets Viten & Snakkis, håper vi å nå ut til bredere lag av befolkningen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

3000

Prosjektgjennomføring/Metode

Basert på kvalitative intervjuer med foreldre til ungdom i ulike arbeiderklassemiljøer har vi skrevet en internasjonal vitenskapelig artikkel (Eriksen & Stefansen, 2022). Datamaterialet er del av et større kvalitativt og longitudinelt datasett, Ungdom i endring, som er en tematisk bred kvalitativ, longitudinell datainnsamling som følger 81 jenter og gutter gjennom ungdomstiden fra ulike bakgrunn og oppvekstmiljøer, samt deres foreldre. Basert på et videre kunnskapsgrunnlag har vi også publisert en policy brief (Eriksen, 2023) og en podcast (Eriksen & Persson, 2023). Det søkte prosjektet hadde oppstart i august 2018 og hadde etter planen et års varighet. På grunn av korona og sykemeldinger ble ferdigstilling utsatt til 2023. Prosjektleder og prosjektmedarbeider kommer fra NOVA, og NOVA har samarbeidet med Redd Barna. Den originale planen om å ha et frokostseminar for å formidle hovedfunn ble erstattet med en podcastinnspilling i OsloMet-podcastserien «Viten & Snakkis». Dette ble gjort både på grunn av usikkerhet knyttet til restriksjoner under korona, men også fordi nedslagsfeltet til denne podcasten er langt større enn vi hadde nådd med et frokostseminar.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har frambragt ny kunnskap om ulikhet i unges deltagelse. Det viktigste bidraget til forskningsfeltet og til bevisstgjøring i den aktuelle målgruppa (jf kap 2) har vært vår belysning av hvordan betydningen av ressurser ikke bare potensielt kan påvirke unges deltagelse direkte gjennom økonomiske ressurser, eller gjennom foreldres kapasitet til å følge opp. Vi viser derimot at foreldres klassebakgrunn substansielt spiller inn kulturelt, det vil si hva foreldre mener at idrett og deltagelse er for, og at deltagelse i arbeiderklassemiljøer kanskje i større grad ses på som mindre instrumentelt, men heller som lystbetont og en måte å delta i samfunnet på og som en del av tidligere ungdomstid, mer i tråd med breddidretten (barneidrettens) målsetninger. Det at ungdom fra arbeiderklassen i større grad faller fra ungdomsidretten kan slik forklares ut fra motivasjoner med deltagelse, mer enn kun økonomiske eller praktiske barrierer.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet avsluttes nå, men problemstillingen forfølges videre i det større forskningsprogrammet Ungdom i endring (UIE) og inngår dermed i en videre kunnskapsproduksjon som vil gi oss økt kunnskap som kan legge grunnlaget for forebygging av tiltak på ulike områder, samt muligheten til å følge opp betydningen av frafall og ulike typer og motivasjoner for deltagelse i unges liv. Vi har flere prosjekter der dette følges opp, blant annet i det store forskningsprosjektet Lifechances og prosjektet deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

Prosjektleder

Ingunn Marie Eriksen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Ulikhet, deltakelse og trivsel
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2019: kr 677 350
Startdato
31.10.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet