UngArena

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Utfordringene med dagens helsetjeneste er at de ulike tilbudene ikke henger sammen. Det er altså snakk om en systematisk diskontinuitet. Førstelinjetjenesten er mange steder vanskelig tilgjengelige. Om man likevel finner frem, vil man i de fleste tilfeller måtte henvises videre. Man reiser hjem og venter til man får beskjed om å reise et annet sted for behandling, hvilket ofte betyr lang ventetid og tap av livskvalitet. Utover å selv få ha et ansvar for å navigere mellom ulike tjenester sendes ofte ungdom hjem med en ringeliste over avtalepsykologer og mange faller ut før de får hjelp.

Målsetting for prosjektet

Gjennom lavterskelsamtaler forebygge behovet for hjelp. Skape gode behandl.tilbud for barn og unge med psykiske vansker,gi dem mulighet til positive opplevelser i møte med frivilligheten, gi dem selvtillit og motivasjon til å mestre og skape varige strukturer som gjør at man bare må gå ett sted.

Målgruppe

Barn og unge mellom 12-25 år som trenger veiledning/hjelp/behandling i deres konkrete situasjon, f.eks. ensomhet, selvfølelse, spiseproblemer, misbruk, drop-out

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi vil etablere sentre i 3 nye kommuner/byer i prøveperioden. Utviklingssenteret Ungarena Gamle Oslo har nå vært i utprøving i et år og har gjennomført 1000 samtaler med unge og har 390 unge i oppfølging etter et års tid. Bydel Søndre Nordstrand, Porsgrunn kommune og Asker kommune er svært aktuelle UngArena-kommuner, av disse satser bydel Søndre Nordstrand på prøveåpning i løpet av inneværende år. Flere bydeler i Oslo, Skien, Horten, Drammen og Stavanger har meldt sin interesse, men vi ønsker i denne omgang å gå videre med de vi er i aktiv prosess med. Sentrene vil i stor grad finansieres av omdisponerte midler fra kommunene selv og med øremerkede prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Senteret skal bestå både av frivillige, kommunale og statlige tjenester og driftes etter føringer fra lover, forskrifter og en regulerende samarbeidsavtale med sekretariatet. Vi vil organisere en nasjonal koordineringsfunksjon for å sikre fremdrift. Det tilsettes en utviklings- og frivillighetskoordinator som vil koordinere og støtte kommuner i arbeid med etablering av nye sentre, drifte og utvikle felles hjemmeside ungarena.no, markedsføre og initiere nasjonale kampanjer, rekruttere, og veilede frivillige og koordinere med forskningsmiljøer.

Fremdriftsplan for prosjektet

2018: Jan-juni: Ansette koordinator, Erfaringssamling ansatte, frivillige. Etabl senter Søndre Nordstrand Jun-des: Evalsaml: Forskere, ansatte og frivillige 2019: Jan-jun:Utvikling sentrene, Opplæringssaml frivillige, Veiledning, Halvårseval., Erfaringssaml ansatte, frivillige, forskere, Samarb. KS jun-des: Holdn.kampanje, Arb mot Statsbudsj 2020 2020: Jan-jun:oppstart nye sentre jun-des: Presentasjon ‘Toppmøte i Psykisk helse og rus’

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Å gi sømløs og riktig hjelp til barn og unge mellom 12 og 25 år, i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp. Gjennom forskning og evaluering innhente kunnskap og bevise at dette er en riktig modell som kan anbefales brukt i alle norske byer og kommuner. Målgruppe: Barn og unge mellom 12-25 år som trenger veiledning/hjelp/behandling i deres konkrete situasjon, f.eks. ensomhet, selvfølelse, spiseproblemer, misbruk, drop-out Bakgrunn for prosjektet: Utvikling og etablering av sømløse behandlings- og veiledningstilbud på tvers av tjenester i 1. Linje med sømløs overgang til 2. linjetjenestene. Å gi sømløs og riktig hjelp til barn og unge mellom 12 og 25 år, i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Fokus for Nordlandsforsknings evaluering ble etter godkjent søknad endret fra måling av brukere av tilbudet sin tilfredshet, til en studie av samarbeid mellom brukerorganisasjoner og kommunal sektor.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

4000

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennomføring: Organisere en nasjonal koordineringsfunksjon for å sikre fremdrift. Det tilsettes en utviklings- og frivillighetskoordinator som vil koordinere og støtte kommuner i arbeid med etablering av nye sentre, drifte og utvikle felles hjemmeside ungarena.no, markedsføre og initiere nasjonale kampanjer, rekruttere, og veilede frivillige og koordinere med forskningsmiljøer. Dette har vært delvis vellykket, ref rapport fra Nordlandsforsk om samarbeidet med BGO på den ene siden og erfaringer fra Vestby kommune på den andre siden

Resultater og resultatvurdering

Resultatet og vurdering av denne er preget av de problemer som samarbeidet med kommuner viste å gi, ref vedlagt rapport. Vi er av den oppfatning at prosjektmodellen er god, at unge får den hjelp som behøves. Etableringen av en koordineringsinstans, et sekretariat ble ikke muliggjort av ovennevnte problemer. Vi vurderer at modellen står seg like godt i dag, og kan være en modell som vil fungere i overskuelig framtid og som sådan har prosjektet vært vellykket. Også som et inspirasjonsprosjekt for kommuner som vil gi et bedre tilbud til unge uten å bruke MH/MHU sin modell.

Oppsummering og videre planer

Ide, visjon og plan vurderes som god og fremtidsrettet – vi vurderer at det må en holdningsendring til hos offentlige tjenestetilbydere hvis et samarbeid mellom brukerorganisasjoner og det offentlige skal fungere. Kommune-Norge har ikke vært klar for å slippe en frivillig aktør inn på psykisk helse-feltet og gi dem en rolle. Selv om prosjektet har hatt gode samarbeidserfaringer med noen få kommuner, så er det grunn til å anslå at prosjektet var 10-15 år forut for sin tid. Vi kan håpe på at sivilsamfunnsaktører får en større rolle etter hvert, også på psykisk helse-feltet.

Prosjektleder

Rune Helland

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
UngArena
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2018: kr 940 000, 2019: kr 960 000, 2020: kr 855 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.12.2021
Status
Avsluttet