Unge samers psykiske helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Den samiske befolkningen har vært utsatt for store overgrep i flere århundrer. Den samiske befolkningen lever fremdeles med sosiale stigma, og noen grupper blant samene er mer utsatt enn andre. Forskning anerkjenner dette, og kan vise til at den samiske befolkningen lever med en høyere utsatthet for diskriminering og hets, med dårligere levekår som resultat. I Selvmordsforebyggende plan blant samer i Norge, Sverige og Finland påpekes det at selvmord er et stort folkehelseproblem blant verdens urfolk, og spesielt for urfolkene i Arktis.

Målsetting

Prosjektet skal kartlegge unge samers psykiske helse og se på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Tiltakene vil nå ut til både ungdommer og voksne, og vil være med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet er unge og unge voksne samer, med et aldersspenn fra 16-31 år.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ledes av koordinator i 80% stilling. Forsker (KUN) har ansvar for å gjennomføre kvalitativ kartlegging og ekstern kompetanse hentes til kvantitativ kartlegging. Forsker skriver rapport på bakgrunn av funn og analyser. Informanter til kartlegging rekrutteres bl.a. ved hjelp av samiske ungdomsorganisasjoners nettverk. Rapporten lanseres i Oslo samt fire kommuner med samisk språkforvaltning. Tiltakene vil følge resultater fra kartlegging, og fokusere på beskyttelses- og risikofaktorer som kommer frem. En nettside med informasjon om prosjektet vil lanseres der alle digitale produksjoner vil være tilgjengelige. Vi vil produsere tre videoer på nord, – sør- og lulesamisk. Vi skal også lansere en chat på nettsiden som fungerer som en trygg arena hvor en kan snakke med likepersoner om psykisk helse. Vi skal også holde foredrag for helsetjenester i minst fire kommuner med samisk språkforvaltning. I tillegg skal vi besøke minst tre samiske festivaler i løpet av prosjektperioden og arrangere workshops/debatter for ungdom som tematiserer beskyttelsesfaktorer, identitet og fellesskap som innfallsport til god psykisk helse. Alt materiale til kartlegging vil produseres i samarbeid med SUPU, Noereh og NSR U, i tillegg til alle tiltak.

Fremdriftsplan

Sept – okt 2018 Intervjuguider utarbeides Nov – des Gjennomføring intervjuer Jan – mars 2019 Intervjuer analyseres, skjema nettstudie utarbeides Produksjon videoer Apr– juni Analyser starter Juli– sept Rapportlansering Okt– des Lansering chat Lansering kommuner Jan– mars 2020 Foredrag helsetjenester Workshop festival Apr– juni Foredrag helsetjenester Juli– sept Workshop festival Kunnskapsoverlevering organisasjoner

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Koordinator startet i stillingen i februar 2019, da hadde prosjektet allerede vært i gang siden september 2018, men dessverre uten stor fremdrift. På bakgrunn av dette har prosjektet fått påfølgende forsinkelser og har måttet gjøre revurderinger med tanke på fremdriftsplanen. Tiden har vært knapp gjennom hele fasen, samt at en del forsinkelser har forekommet i arbeidet med gjennomføring av forskning, som i forlengelse har forsinket og til slutt gjort at vi har måttet avlyse rapportlanseringer. I tillegg til dette har de fleste aktiviteter og tiltak blitt påvirket av begrensningene som følge av covid-19. Prosjektet har likevel levert en solid forskningsrapport, videoer og skapt kontakter som ellers ikke ville blitt skapt.

Antall personer i målgruppen

3500

Oppsummering

Professor Ketil Lenert Hansen viderefører forskningen i prosjektet. Organisasjonen stiller seg til disposisjon for Sametinget for mulighet for større lanseringer etter dialog med Sametinget. Vi avventer de samiske ungdomsorganisasjonenes fokus på tematikken for å avgjøre om vi ser mulighet for videre samarbeid på organisasjonsnivå.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dam_Unge samer_fullstendig.pdf

Prosjektleder/forsker

Mikael Zeiner

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Unge samers psykiske helse
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2018: kr 817 000, 2019: kr 805 000
Startdato
02.09.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet