Ut av isolasjonen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
LHL Steigen ønsker sammen med Steigen Frivilligsentral å legge til rette for aktiviteter som kan fremme helse, forebygge isolasjon og sykdomsutvikling hos utsatte grupper i kommunen.

Steigen kommune har mange eldre innbyggere over 80 år, mange arbeidsledige og mange uføretrygdede under 45 år. Mange av disse bor og lever isolert. Det er også bosatt mange flyktninger og innvandrere i kommunen. Mange av disse uten et sosialt nettverk.

Disse forholdene, kombinert med at kommunen har et lavere inntektsnivå enn landet som helhet, og det at innbyggerne i kommunen bor spredt, kan kanskje forklare hvorfor mange ikke deltar i eksisterende aktiviteter. At det offentlige transporttilbudet er dårlig og at mange av de vi ønsker å nå heller ikke kjører bil, gjør det også vanskelig å delta på aktiviteter.

Det gjør det nødvendig å samordne aktiviteter og lage en skyssordning.

Det er naturlig å legge aktiviteter til kommunesenteret Leinesfjord, da lokaler som kan brukes til aktiviteter ligger der. For å forebygge ytterligere isolasjon og de negative følger dette kan ha for den enkeltes helse ønsker vi å skape et mangfold av inkluderende aktiviteter for mennesker i alle aldre og fra alle kulturer slik at deltakerne kan få være aktive og få sosial og intellektuell trening.

Vi håper at de gjennom aktivitetene kan få styrket sitt sosiale nettverk.

Mål:
Prosjekt «Ut av isolasjonen» tar sikte på å skape aktiviteter som kan bidra til at utsatte grupper som bor og lever isolert skal få mulighet til å delta i aktiviteter de kan mestre og slik utvide sitt sosiale nettverk.

Dette vil bidra til å fremme helse, forebygge isolasjon og sykdomsutvikling.

Målgruppe:
Prosjektet retter seg mot utsatte grupper i Steigen kommune. Med utsatte grupper mener vi de av kommunens innbyggere som på grunn av høy alder, sykdom, dårlig økonomi og/eller bosted har vanskelig for å delta på aktiviteter, og som følge av dette isolerer seg. Vi ønsker å nå ut til mennesker i alle aldre, eldre som unge, også innvandrere og flyktninger uten nettverk som ikke er integrert.

Beskrivelse av gjennomføring:
For å gjøre prosjektet kjent og for å rekruttere deltakere vil prosjektet samarbeide med kommunale etater og nøkkelpersoner i kommunen, men også andre foreninger og lag.

Vi vil også bruke lokale medier for å invitere til deltakelse i prosjektet. Aktivitetene vil bli lagt til Leinesfjord, og vi vil samordne aktivitetene og lage en transportordning. Dette for å sikre at de som trenger tilbudet faktisk får mulighet til å delta. Vi vil samarbeide med Frivilligsentralen om å rekruttere frivillige til å stå for transporten av deltakerne. Vi planlegger mange ulike aktiviteter, som f.eks. svømming, stavgang, musikk med dans og lesegrupper. Demente vil få tilbud om egne aktiviteter. Alle aktivitetene vil bli organisert og ledet av frivillige. Det vil bli kjøpt inn materiell/utstyr til de planlagte aktivitetene, og vi må regne med å betale noe lokalleie.Prosjektets betydning:
Deltakelse i aktivitetstilbudet som prosjektet skaper kan bidra til å føre deltakerne ut av en isolert tilværelse og gi dem en bedre og meningsfylt hverdag.

Aktivitetene kan også bidra til at flyktninger og innvandrere blir bedre integrert, at eldre kan bo hjemme lenger og at inaktive personer blir mer fysisk aktive. Dette vil være helsefremmende og forebygge sykdomsutvikling. Aktivitetene som prosjektet skaper vil bli videreført av LHL Steigen i samarbeid med Frivilligsentralen.

Framdriftsplan:
1 kvartal: Planlegge aktiviteten i prosjektet og etablere kontakt med samarbeidspartnere. Skaffe instruktører til de aktivitetene hvor dette er nødvendig. Rekruttere frivillige til skyssordningen.

Informere om prosjektet og rekruttere deltakere. 2. 3. og 4. kvartal: Gjennomføre aktiviteter. 4. kvartal: Evaluere og oppsummere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Ut av isolasjonen.pdf

Prosjektleder/forsker

Hildur Lund

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Ut av isolasjonen
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2014: kr 113 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet