UT i skolen – homohistorien for ungdomsskolen og vgs

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ungdomsårene er spesielt krevende for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt+). De skårer høyere på dårlig psykisk helse og har gjennomgående lavere livskvalitet enn befolkningssnittet. Sammenliknet med heterofile ungdommer er risikoen for selvmordsforsøk to til seks ganger høyere. Dette er bakgrunnen for at FRI er opptatt av god undervisning i skolen og tilbyr opplæring av lærere og lærerskolestudenter gjennom programmet “Rosa kompetanse”. Vi har laget et gratis undervisningsopplegg for 1-10.klasse i ulike fag – forankret i fagfornyelsen av læreplanverket. Tilgang til kunnskap styrker de unges mulighet til å få en ungdomstid som blir god, også når det gjelder deres egen psykiske helse. I forbindelse med 50-års feiringen av avskaffelsen av straffelovens paragraf 217, ble TV-serien UT sendt på Discovery. Sarah Natasha Melbye hadde regi, og serien ble produsert av Teddy TV og Nordic Screens. Her ble Norges homohistorie presentert gjennom intervjuer med 50 kjente nordmenn. FRI har nå fått grønt lys fra Discovery til å skape et undervisningsopplegg for ungdomsskolen og videregående skole. Vi søker støtte til å lage et solid videobasert læremiddel basert på unikt kildemateriale, en satsing som vil bidra til å styrke den psykiske ungdomshelsen.

Aktivitet/tiltak/metode

I hver klasse som skal lære norsk homohistorie, sitter det elever som lurer på om de er homofile eller bifile. Vi vil lage et opplegg som bygger kunnskap og styrker selvfølelsen i denne gruppen, samtidig som tilbudet svarer på overordnet del av læreplanverket og konkrete kompetansemål i fag. Kjernen i undervisningsopplegget blir videoklipp fra TV-serien UT, der kjente fjes forteller om det å være åpen om sin legning, kampen om å få fjernet paragraf 217 i Grunnloven, HIV-epidemien og utfordringene med å leve åpent som lhbt+. Vi setter opp forslag til hvordan klippene fra UT kan bli brukt i skolen. Det er for eksempel relevant å bruke homohistorien i undervisningen om – LHBT+ er ikke noe nytt – Kunsten å være den man er (folkehelse og livsmestring) – Å tåle andre – toleranse og mangfold beskytter demokratiet (demokrati og medborgerskap) – Forfatterskap fra Alf Martin Jæger i 1924 via Jens Bjørnebo til Gerd Brantenberg m.fl. (norsk) – Fra ulovlig og straffbart til Pride (samfunnsfag/historie) – Om epidemier og pandemier (HIV) (samfunnskunnskap/naturfag) – Religioners syn på LHBT i historisk perspektiv, og i norsk kontekst. Nordic Screens er gode på viktige budskap til unge målgrupper, og står for produksjonen av undervisningsopplegget. Det er gjort avtale med TV 2s portal Elevkanalen.no om distribusjon til skolene. I tillegg kommer vi i FRI til å legge lenker til læringsressursen fra våre egne nettsider og spre i sosiale medier. Målgruppen er elever i ungdomsskolen og videregående skole, det vil si barn og unge mellom 13 og 19 år. Dette dreier seg om 300 000 – 350 000 unge mennesker, og målgruppen fornyer seg. Opplegget vurderes av en fokusgruppe med pedagoger, og testes i en pilotklasse. I forbindelse med sluttrapporten for prosjektet vil det bli gjort en egenevaluering i Nordic Screens. Den pedagogiske rammen fra Rosa kompetanse gir personvernmessig / etisk trygg undervisning. Vi ser ingen utfordringer som krever ytterligere planlegging.

Antall deltakere

100000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

De to mest brukte skjellsordene i ungdomsgruppene er HOMO og HORE. Spissformulert ønsker vi å få en slutt på det, og mener at god undervisning er veien å gå. For elever som selv er skeive, eller usikre på sin seksuelle orientering ønsker vi at undervisningsopplegget UT skal gi dem historisk kunnskap, refleksjon og gjennom det trygghet og følelse av inkludering. For alle andre er forventet virkning at historisk kunnskap og refleksjon skal bygge toleranse, forebygge fordommer og bidra til inkludering og mangfold. Det er viktig at undervisningsopplegget er faglig sterkt, godt forankret, engasjerende for både lærere og elever og gratis tilgjengelig. Det må være enkelt å ta i bruk og rett og slett løse pedagogiske utfordringer som lærerne står i. Intervjuene fra UT-serien er ekte, nære, åpne og norske og vil fungere som organiserende grep i undervisningsopplegget. Videoklippene kommer til å fungere som døråpnere til diskusjoner, gruppearbeid og videre utforskning i klassen. Gjennom dette får den skeive historien i Norge en tydelig rød tråd, et klart historisk fokus der elevene ser at skeiv kamp er. Det er en utfordrende tid i skolen. Pandemi og lærerstreik har fratatt elevene en viktig sosial ramme og gjort læringen utfordrende. Samtidig kommer digitaliseringen der mange kommuner har sluttet, eller er i ferd med å slutte med lærebøker, uten at digitale undervisningsopplegg er klare. Det gjelder i spesiell grad i de tverrfaglige temaene (helse og livsmestring, demokrati og livsmestring og bærekraftig utvikling) og de overordnede føringene og ambisjonene i Fagfornyelsen. I denne tiden er det spesielt viktig at en frivillig organisasjon som FRI gjør det vi kan på vårt område for å gjøre lærernes hverdag enklere og elevenes utbytte best mulig.

Plan for gjennomføring

Prosjektet blir igangsatt med et oppstartsmøte der regissør Sarah Natasha Melby fra UT på Discovery møter prosjektleder, innholdsprodusent og pedagogisk ansvarlig i prosjektet “UT i skolen”. Nordic Screens kjører en workshop med FRI og deres skole-avdeling Rosa kompetanse for å sikre at undervisningsopplegget kjører riktig “tone of voice” og bygges opp i tråd med annet undervisningstilbud fra FRI. Flere løp settes så igang samtidig: Det ene er grundig gjennomgang av 4 x 45 minutter lange TV-programmene for å identifisere potensielle strekk som vil passe inn i undervisningen i ungdomsskolen og vgs. Det andre er å legge detaljene i hvilke læringsmål fra ungdsomsskolen og vgs som skal krysses av gjennom de ulike læringsstiene det legges opp til. Dette gjelder i enkeltfag, tverrfaglig og på overordnet nivå i læreplanverket. Gjennom denne prosessen ser vi hvilke klipp vi kommer til å trenge inn i undervisningsopplegget, og ut fra disse klippene vet vi også hvilke rettigheter som må klareres mot “skeivt arkiv”, mot NRK og mot intervjuobjektene i serien. Vi vil raskt produsere en “pilot” på en læringssti som inkluderer videoer fra UT-serien, elevoppgaver og lærerveiledning. Vi tester dette opp mot et panel av lærere og i en pilotklasse med elever før arbeidet med resten av undervisningsopplegget igangsettes. Målet med denne avsjekkingen mot målgruppen og mot lærerne er å identifisere eventuelle svake punkter i opplegget på et tidspunkt der opplegget fremdeles kan justeres. Når dette er på plass blir undervisningsmateriellet produsert og så sendt over til TV 2 Elevkanalen.no for bruk på deres portal ut mot skolene.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Ungdomsårene er spesielt krevende for LHBT+ personer med høy forekomst av dårlig psykisk helse og lav livskvalitet. Sammenlignet med heterofile jevnaldrende, har de en betydelig økt risiko for selvmordsforsøk. For å adressere dette, fokuserer FRI på å forbedre skoleundervisningen gjennom programmet “Rosa kompetanse.” Dette er et gratis undervisningsopplegg for 1.-10.klasse i ulike fag, forankret i fagfornyelsen i læreplanverket. I forbindelse med 50-års feiringen av straffelovens paragraf 217 ble TV-serien “UT” produsert, og presenterte Norges homohistorie gjennom intervjuer med 50 kjente nordmenn. FRI fikk godkjenning av TV Norge Discovery til å utvikle et undervisningsopplegg basert på serien for ungdomsskolen og videregående skole. Målet var å skape et solid videobasert læremiddel basert på unikt kildemateriale, som skulle bidra til å styrke den psykiske helsen til LHBT+ ungdommer og nå ut til 100.000 personer. FRI har samarbeidet med kommunikasjonsbyrået Snakk Kommunikasjon om gjennomføringen. Snakk spesialiserer seg på kommunikasjon rettet mot unge målgrupper.

Gjennomføring

Prosjektet ble igangsatt etter planen. Vi hadde oppstartsmøte mellom Snakk og FRI og leder for Rosa kompetanse. Pedagogisk leder i Snakk så gjennom de fire episodene på 45 minutter for å se hva som ville passe inn i undervisningen. Ut ifra dette ble redigering av videoene satt i gang, samtidig som pedagog arbeidet videre med å legge detaljene i hvilke læringsmål fra ungdomsskole og vgs som ble krysset av gjennom de ulike læringsstiene. Vi innhentet tillatelse fra alle medvirkende og kontaktet alle rettighetseiere på materialet i serien. Vi endret også musikken til rettighetsklarert musikk. Undervisningsopplegget ble testet på 90 16-19-åringer med prosjektets pedagog til stede i klasserommet. Tilbakemeldinger fra elever ble tatt med videre i arbeidet. Opplegget skapte god muntlighet og engasjement. Videoene ble tekstet for universell utforming. Opplegget i sin helhet ble publisert på Elevkanalen.no som når ut til rundt 75% av alle grunnskoler.

Resultater og virkninger

Prosjektet vårt har nylig blitt lansert på Elevkanalen.no (Lenke: https://www.elevkanalen.no/samling/snakk/produkt/2548) og Foreningen FRIs egne skolesider. Resultatene av bruk er vanskelig å anslå så tidlig i prosessen, men med tiden vil innholdet nå ut til en stor elevgruppe og være med på å trygge en utsatt gruppe unge, gi en følelse av inkludering, samt forebygge fordommer. Vi anslår at materialet kan leve i mer enn 10 år og nå ut til stadig nye kull. Vi har tatt kontakt med vårt nettverk av lærere for å informere om lanseringen og håper at prosjektet vil spre seg godt fra lærer til lærer.

Prosjektleder

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
UT i skolen – homohistorien for ungdomsskolen og vgs
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Org.ledd
Nordic Screens
Beløp Bevilget
2022: kr 100 000, 2023: kr 300 000
Startdato
05.12.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet