UT: Ungdom Trener

Søknadssammendrag

Allidrettslaget – Ungdom trener UT

Bakgrunn:

Det er dokumentert et stort frafall fra idretten i ungdomsalder. Mange ungdommer deltar ikke i idretten på grunn av sosiale, økonomiske og kulturelle forhold. Bare halvparten av norske ungdommer er aktive nok i forhold til gitte anbefalinger.
Basert på Idrettspolitisk dokument 07-11 med føringer om at idretten skal være åpen og inkluderende samt nytt forslag til Idrettspolitisk dokument hvor det heter “Idrettsglede for alle”. Bør grupper som ikke finner seg til rette i idrettslagene prioriteres, samtidig som en må se på tilbud som kan bidra til å beholde flere medlemmer lenger.
ØIK ønsker å legge til rette for et lavterskeltilbud med en aktivitetsform som bidrar til å gi ungdom og unge voksen et tilbud om idrett og fysisk aktivitet uansett sosial klasse, økonomisk eller kulturell bakgrunn.

Målsetting:

Prosjektet skal bidra til at ungdom som faller utenfor det allerede organiserte tilbudet i idretten kan finne seg til rette i et lavterskel tilbud, hvor alle kan være med og at det ikke skal være store krav til økonomi, ferdighet eller utstyr for den enkelte ungdom.
Prosjektet skal sette i gang et tilpasset tilbud til ungdom, hvor det er idrettslagene som leverer aktivitet og instruktørkompetanse.
Prosjektet skal også bidra til å beholde ungdommen i idretten lengre og hindre frafall.
Prosjektet skal bidra til å kunne tilrettelegge aktivitet for ungdom med flerkulturell bakgrunn med tanke på inkluderingsperspektivet
Prosjektet ønsker å aktivisere ungdom, som på sikt vil tjene samfunnet generelt.
Etablering av minst ett UT tilbud i alle kommuner i Østfold med pilotprosjekt i Eidsberg og Rakkestad kommune våren 2011.
Det tas sikte på å kunne tilby rene jente – og gutteaktiviteter


Målgruppe:

Ungdom og unge voksne mellom 13-19 år som ikke er med i organisert idrett fra før eller er i fare for å falle fra den organiserte idretten
Ungdom og unge voksne som ikke ønsker å delta i konkurranser og seriespill.
Ungdom og unge voksne med ulik sosial, økonomisk eller kulturell bakgrunn.

Beskrivelse av gjennomføring:

Prosjektet skal utarbeide en timeplan hvor det tilbys forskjellige aktiviteter hver uke, hvor to aktiviteter går parallelt. Dette må tilpasses lokalt. Det skal også legges til rette for åpen hall ordning slik at ungdom kan organisere seg selv til aktivitet.
Det skal arbeides for å tilby bla. følgende aktiviteter: Langrenn\ Orientering, curling, frisbee, golf, sykling, innebandy, styrke\ bevegelse, diverse danseformer, kampsport og fotball og bordtennis. (Jfr Norsk monitor undersøkelse 2010)
De lokale idrettslagene skal levere aktivitet og instruktørkompetanse, som prosjektet betaler for.
Allidrettslaget organiseres i utgangspunktet som et prosjekt mellom ØIK, IR og idrettslagene, hvor ØIK har prosjektansvaret. Dette for å prøve ut en alternativ idrettslagsmodell som er tilpasset dagens ungdom som ikke ønsker å delta i konkurranser og seriespill. Tanken er at Allidrettslagene på sikt skal oppstå som selvstendige idrettslag på lik linje med øvrige idrettslag, med eget styre og i tråd med basisloven for idrettslag, og/eller som en del av eksisterende idrettslag.

Prosjektets betydning:

Få flere ungdommer og unge voksne med i idrettsaktiviteter og oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.
Hvor det å ha det gøy på en positiv og sosial måte settes i fokus og at alle kan delta på egne premisser og utifra egen fysisk form.
Idretten som arena for fysisk og sosial møteplass på tvers av kjønn, kulturell bakgrunn og alder.
Ungdom og unge voksne vaner i forhold til fysisk aktivitet følger med inn i voksen alder , jfr.

langsiktig helseperspektiv og gevinst.

Framdriftsplan:

Pilotprosjekt i Rakkestad kommune våren 2011
Informasjon og innsalg

i Eidsberg og Trøgstad kommune våren 2011
Etablering av tiltak i Eidsberg og Trøgstad høsten 2011
Videreutvikling av tiltak i Rakkestad

Den videre fremdriften er basert på tilskudd og interesse fra kommunene i fylket. Det er allerede signaler om at flere ønsker å bli med da det er knyttet positive erfaringer til pilotprosjektet i Rakkestad.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0296.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
UT – Ungdom Trener er et prosjekt av Østfold Idrettskrets med mål å tiltrekke og beholde ungdommen fra 13-19 år i organisert idrett. Prosjektet har to løp, det ene hvor det arrangeres ukentlige lavterskel aktiviteter rundt om i Sarpsborg, og det andre hvor vi støtter IL og klubber til å opprette et slikt tilbud for ungdommen.
Bakgrunnen for prosjektet er frafallet i organisert idrett i alderen 13-19 år. Vi ønsker å etablere tilbud som fanger den ungdommen som faller utenfor den organiserte idretten, eller som ikke driver med aktivitet i det hele tatt. Dette for å bidra til mer aktivitet blant ungdom og skape et sosialt sted for all ungdom, uten noen forutsetning om fysisk form.
UT aktivitetene i Sarpsborg har i 2013 bestått av to aktiviteter i uken, som regel hver tirsdag og torsdag mellom 17:00-19:00. Høsten 2013 fikk prosjektet en prosjektleder på en 100 % stilling, for å få dette ordentlig i gang. Prosjektleders hovedoppgaver har vært å gjennomføre og være til stede på alle UT aktiviteter i Sarpsborg, hatt møter med IL/klubber om mulig samarbeid, samt utarbeidelse og gjennomførelse av prosjektverktøy opp mot UT. Høstsemesteret i 2013 har fungert meget bra. Det er gjennomført to aktiviteter hver uke i 14 uker, men et gjennomsnitt på 11 ungdommer pr. gang med 25 på det meste og 73 ungdommer innom de forskjellige idrettene i løpet av sesongen. Vi har vært innom 11 forskjellige aktiviteter.
Aktivitetene er helt gratis for ungdommene, det er ingen påmelding eller binding. Møt opp når du selv vil være med! Aktivitetskalendere blir delt ut ved samtlige ungdomsskoler i Sarpsborg, samt postet på UT sin Facebook side månedlig (se eksempel på aktivitetsplan i rapporten).
I det andre løpet av prosjektet, hvor vi vil danne samarbeid med IL og klubber har vi høsten 2013 klart å danne samarbeid med seks IL/klubber (Halden Atletklubb, Sarpsborg IL, Hvaler IL, Nedre Glomma Turn, Rolvsøy IF og Gresvik IF), som alle skal eller har satt opp et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13-19 år.
Prosjektet fortsetter i 2014 med både UT aktiviteter og etablering av samarbeid med IL og klubber.

Prosjektleder/forsker

Alexandra Hastings

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
UT: Ungdom Trener
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 160 000, 2013: kr 260 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet