Utfordringer i førstelinjen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Barnevernets førstelinje representerer en hjørnestensfunksjon i forebyggende arbeid for barn og unge

Bakgrunn for prosjektet: Barnevernets førstelinje representerer en hjørnestensfunksjon i forebyggende arbeid for barn og unge i kraft av dens nære tilknytning til lokale oppvekstmiljøer og muligheten til å oppdage og avhjelpe problemer tidlig. Førstelinjens vide fullmakter til å kontrollere og intervenere i familiers privatliv tilsier imidlertid at det er viktig å fokusere og diskutere nøye den faglige plattformen for og utøvelsen av denne virksomheten.

 

Målsetting og metodologi: Målet med forskningsprosjektet har vært å belyse argumentasjon og terminologi som benyttes i saksarbeid i barnevernets førstelinje og utforske betydning og implikasjoner av den terminologien og argumentasjonen som anvendes. Studien er en retorisk orientert diskursanalyse (DA) av transkripsjoner av interne saksdiskusjoner i tre ulike lokale barnevernsgrupper i Norge. Sakene som diskuteres er barnevernssaker hvor barnevernets intervensjoner over tid ikke har ført til de ønskede resultater. Forskningen har fokus på trekk ved måtene sakene konstrueres og konstitueres på. Studien er et doktorgradsprosjekt i systemisk psykoterapi fra University of East London/Tavistock Clinic i London. Forskningsprosjektet ble gjennomført i perioden 2002-2005.

 

Resultater: Et viktig trekk ved de profesjonelles beskrivelser av klienter er at klientenes avvik og problematiske situasjoner relateres til deres manglende kunnskap, psykiske problemer eller personlige svakheter og begrensninger. Denne type beskrivelser tjener blant annet til å definere klienters problemer som mulige å forandre via profesjonelle hjelpemetoder.

 

Begreper og kategorier som brukes i beskrivelser av profesjonell virksomhet fremhever på den annen side de profesjonelles virksomhet som objektive og upersonlige profesjonelle metoder basert på faktisk og nøytral kunnskap hvor dimensjoner som de profesjonelles personlige interesser eller kulturelle og moralske standarder er fraværende. Avhandlingen analyser hvordan slike ofte tatt-for-gitte virkelighetskonstruksjoner utvikles og drøfter gyldigheten og konsekvensene av slike konstruksjoner i praktisk arbeid.

 

Forskningens betydning: Studiens data eksemplifiserer og illustrerer hvordan troverdige og gyldige profesjonelle beskrivelser bygges opp og hvordan profesjonell kunnskap og kompetanse etableres diskursivt og retorisk. Studien illustrerer derigjennom viktigheten av diskusjon av terminologi og språkbruk i forbindelse med utvikling av praktisk barnevernsarbeid og i forbindelse med utvikling av profesjonell hjelpevirksomhet mer generelt.

 

Doktorgradsavhandling:

Flatebø R (2005) “On knowing much and knowing little” An Exploration of Case Discussions of Child Protection Teams. The University of East London i samarbeid med Tavistock Clinic i London

 

 

 

 

 

 

Roar Flatebø er død. Alle henvendelser om prosjektet går til Redd Barna.

Prosjektleder/forsker

Roar Flatebø

Hovedveileder

David Campbell

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Utfordringer i førstelinjen
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet